Informace pro obyvatele města Mšena

Centrum města Mšena a jeho bezprostřední okolí je místo s velmi hodnotnou a intaktně zachovanou historickou zástavbou. Tato skutečnost vedla k tomu, že zde byla vyhláškou Ministerstva kultury ČR ze dne 1.4.2003 vyhlášena městská památková zóna ( dále MPZ).

Toto ochranné pásmo zaobírá poměrně rozsáhlé území, proto je rozčleněno do několika částí. Samotné a nejhodnotnější jádro zóny, které je na mapě MPZ vyznačeno tmavě modrou barvou má určující charakter památkové zóny. Další část pásma, které obklopuje centrum města je označeno světle zelenou barvou a má dotvářející charakter památkové zóny. Okrajové části zóny mají světle žlutou barvu, jsou rozlohou nejmenší a představují doplňující charakter zóny.

V rámci památkové zóny byly vytipovány objekty, které byly prohlášeny za kulturní památku (např. budova radnice, městské lázně, kostel sv. Martina atd.), a také ty které jsou v návrhu na prohlášení za kulturní památku (např. budova T.J. Sokol). Tyto objekty jsou na mapě označeny plným modrým polem; v případě návrhů na prohlášení modrým šrafováním. V rámci ústředního prostoru MPZ byly také vybrány objekty, klasifikované jako prvek, jež spoluvytváří charakter památkové zóny. Jedná se o řadu měšťanských domů okolo náměstí Míru, ul. Na Skaličkách, Masarykovi, Karlovi, Husovi, Palackého atd.

Mapa MPZ Mšeno je k dispozici na internetových stránkách města Mšena (www.mestomseno.cz), dále je umístěna ve vývěsních skříních MÚ Mšeno a samozřejmě k nahlédnutí na městském úřadě. Touto cestou bychom rádi informovali obyvatele Mšena o existenci MPZ i zásadách památkové péče, které v této oblasti platí.

Každý vlastník či uživatel nemovitosti v daném území je povinen při jakékoli stavební úpravě na nemovitosti požádat orgány památkové péče (v tomto případě MÚ Mělník, oddělení památkové péče) o vydání závazného stanoviska. Nejčastějším předmětem žádostí ve Mšeně je výměna střešní krytiny, výměna oken (příp. dveří), obnova fasády a její zateplení, přístavby k nemovitosti. Dalšími, méně častými jsou žádosti ohledně instalace nových zařízení (např. klimatizačních jednotek) a instalace reklamních tabulí. Veškeré tyto stavební zásahy je třeba vždy předem projednat s orgány památkové péče.

Apelujeme tímto na všechny, kteří vlastní nemovitost v MPZ, aby se nevystavovali případným finančním sankcím plynoucím z nepovolených úprav a podali si žádost na MÚ Mělník. Samozřejmostí je také poskytnutí bezplatné odborné konzultace k zamýšleným stavebním úpravám a rekonstrukcím. Nedovolte, aby se mimořádné památkové a urbanistické hodnoty města Mšena zcela proměnily ve stavebních úpravách, které nerespektují historický ráz zástavby ani výjimečný charakter místa.

Mgr. Kateřina Bílková, Městský úřad Mělník, oddělení památkové péče, k.bilkova@melnik.cz