Od jara t. r. probíhala na městském úřadě kontrola Finančního úřadu v Mělníku, která se týkala hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu za léta 2004–7. Koncem října jsme obdrželi závěrečnou zprávu a ta byla zveřejněna na minulém zasedání zastupitelstva dne 30. 10. Byly kontrolovány všechny akce, na které město obdrželo v těchto letech státní dotace – oprava sousoší na náměstí (2004, bez výhrad), rekonstrukce fasády na ZŠ Mšeno (2004, bez výhrad), obnova městského muzea (2004, bez výhrad) a oprava koupaliště (2005-6, výhrady).

Podrobněji se musím zastavit u koupaliště – v roce 2005 bylo dne 23. 11. vydáno ministerstvem financí rozhodnutí o přiznání účelové dotace na rekonstrukci bazénu a čističky ve výši 3,6 mil. Kč, s povinnou spoluúčastí města ve výši 875 tis. Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že město z vlastních zdrojů v tomto roce proinvestovalo jen 264 930 Kč, podalo závěrečné vyúčtování dotace po termínu a neoprávněně zahrnulo do nákladů (tj. nechalo si proplatit z dotace) DPH z dodavatelských faktur (při provozování koupaliště jsme plátci DPH). Finančním úřadem byl tedy nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 184 680 Kč. V roce 2006 jsme obdrželi rozhodnutím MF ČR ze dne 18. 10. 2006 další dotaci ve výši 4,35 mil. Kč na rekonstrukci budovy koupaliště. Kontrola konstatovala pochybení v tom smyslu, že z této částky byly uhrazeny dlužné dodavatelské faktury za rekonstrukci bazénu (jehož oprava se prodražila – slabé dno), tj. došlo k porušení účelovosti dotace, ve výši 2 464 014 Kč, za což byl nařízen odvod ve stejné výši. Díky jemnějším pravidlům pro státní dotace v roce 2006 jsme mohli (a museli) doplatit povinnou část vlastních zdrojů do 6 měsíců od ukončení akce, což se nám s vypětím povedlo koncem června t. r. (1 484 004 Kč). V souhrnu, i s nařízeným penále, bychom měli odvést do státního rozpočtu asi 5,5 mil. Kč.

Situaci jsme podrobně rozebrali jak na MěÚ, tak se zastupiteli. Byla provedena opatření, aby k takovým chybám již v budoucnu nedocházelo. Požádal jsem finanční úřad o prominutí odvodů i penále a spolu se všemi zastupiteli se budeme snažit, aby k nám ministerstvo (kde se rozhodne s konečnou platností) bylo co nejvíce shovívavé. Téměř jisté však je, že něco nás to stát bude.

Martin Mach, starosta