Odpady Po roce je čas na malou odpadovou bilanci. Změnami v systému nakládání s odpady našeho města (poplatky za svoz TKO, zlevněné skládkování pro občany, svoz objemného odpadu, spuštění sběrného dvora, rozšíření sortimentu i počtu nádob na tříděný sběr) a zlepšeným přístupem velké části občanů se daří držet náklady města v této oblasti pod kontrolou. Hmotnost ukládaného odpadu z města na skládku se sice jen mírně snížila, zato však znatelně vzrostlo množství vytříděného odpadu. O tom se můžete přesvědčit na internetových  stránkách http://www.cristo.cz/soutez2007/ , kde jsme v „třídící“ soutěži srovnatelných obcí v kraji během roku vystoupali ze 196. místa na místo 22. v druhém čtvrtletí 2007. Jsem zvědav, jak dopadne čtvrtletí třetí, což bude brzy zveřejněno a soutěž vyhodnocena. Systém musíme dále rozvíjet – po zkušebním drcení a následném spalování (v kotlích) větví z údržby městské zeleně bychom mohli přistoupit k rozsáhlejšímu štěpkování (uvidíme, jaké budou zkušenosti), zabývat bychom se v příštím roce měli i bioodpadem obecně (např. kompostárna). Snažíme se i o to, aby i okolní obce mohly za malý příspěvek používat sběrného dvora na skládce, což by umožnilo jeho častější otevření. Se změnami cen ropy (a nejen jich) se však také blíží zdražení svozu TKO. Svozová firma již předložila plánované zvýšení cen na příští rok, které vychází z inflační doložky ve smlouvě. Systém pušální platby na hlavu nám však nevyhovuje (město na něj doplácí a není spravedlivý, ani motivační), a tak stejně jako loni vyjednáváme s firmou o jiných možnostech zajištění svozu, kde by v ceně byly zohledněny faktory jako velikost nádoby, četnost svozu apod. Je tedy možné, že se nám podaří na prosincovém zasedání zastupitelstva změnit patřičnou vyhlášku a systém reformovat. Důležité je v tomto kontextu zmínit, že máme výrazně levnější svoz TKO, než jiné obce – platíme za tunu 300 Kč (bez DPH), komerční sazba na skládce je 995 Kč a dále poroste. Navíc v následujících letech nadále prudce poroste poplatek za skládkování (návrh novely zákona o odpadech), což se nás po dobu provozu naší skládky netýká, ale co potom? Nejenže budeme po dobu 30 let muset skládku udržovat a monitorovat, ale cena „za popelnici“ se prudce zvýší, možná i na násobek té letošní. Doporučuji tedy všem, aby třídění odpadů brali vážně, v blízké budoucnosti to bude i ekonomická nezbytnost.

Rozpočet V těchto dnech finišují práce na přípravě rozpočtu na příští rok. Po letošním překlenovacím roce bych byl velmi rád, aby se sestavování rozpočtu alespoň do konce tohoto volebního období řídilo pevně danými pravidly. Hlavní změnou, kterou navrhujeme (požadavek již z nedávné minulosti), je oddělení investičních prostředků od provozních. Toho by se mělo dosáhnout založením Fondu rezerv a rozvoje, jehož zdroje by se tvořily příjmy ze skládky a z případných prodejů majetku. Z tohoto fondu by se měly financovat větší investice, spoluúčasti města v grantech EU a případné nákupy pozemků a nemovitostí. V příštím roce by výše fondu měla dosáhnout zhruba 6 mil. Kč. Prostředky budou vedeny na zvláštním účtu a o jeho použití bude rozhodovat výhradně zastupitelstvo. Dalším pravidlem by mělo být tvořit jemně přebytkové rozpočty – to proto, aby městu po ročním hospodaření zůstávalo něco na účtu a měli jsme dostatečnou hotovost. Více prostředků chceme vydávat na údržbu městských budov (zhruba ve výši vybraných nájmů) a komunikací. Zdroje je třeba plánovat na nové projekty a studie a investovat do úspor energií, neboť značný růst jejich cen se dá očekávat.

Územní a regulační plán V nejbližších týdnech dojde k projednávání změny č. 2 našeho územního plánu. Jde o velmi důležitý moment, neboť jeho podoba může ovlivnit tvář města a některých jeho částí na mnoho let, nastaví možnosti a mantinely jeho možného rozvoje. Zcela nový územní plán budeme muset přijmout zhruba do pěti let (vyplývá z nového stavebního zákona). Podobným dokumentem je regulační plán (zatím jen pro náměstí a Masarykovu ulici), který upraví možnosti výstavby (přestaveb, reklam, pouličního prodeje atp.) v jádru města, aby byly zachovány historické hodnoty. Proces projednávání tohoto plánu je stejný jako u územního, takže na přelomu roku se dá očekávát jeho veřejné projednání, než bude přijat zastupitelstvem.

Martin Mach, starosta