Vážení občané, v poslední době se někteří z Vás ptají, zda proběhne v naší obci deratizace, která by zamezila výskytu hlodavců. Deratizaci provádějí pravidelně právnické osoby, které mají tuto povinnost předepsanou speciálním právním předpisem. Jsou to například Vodárny Kladno Mělník, a.s., a to 2krát ročně v mšenské kanalizaci a čističce, které spravují. Dále se deratizace provádí pravidelně na skládce, tu zajišťuje firma AVE. Další firmy a podnikatelé si zajišťují deratizaci na vlastní náklady ve svých objektech.

Plošná deratizace, tj. ve všech objektech ve městě, prováděná jako preventivní a opakované opatření, se nesmí provádět. Mohlo by to být považováno za bezdůvodné používání deratizačních prostředků, určených k provádění speciální ochranné deratizace, a taková preventivní deratizace může vytvořit rezistenci škodlivých živočichů a negativně ovlivnit zdraví lidí. Tedy neodůvodněné použití deratizačních přípravků na území obydleném lidmi je v rozporu se zákonem a může tím být ohrožováno životní prostředí.

Obec může nařídit provedení plošné speciální deratizace podle § 96 zákona o ochraně veřejného zdraví pouze následně na základě průzkumu a objektivně zjištěného zvýšeného výskytu hlodavců s rizikem ohrožení zdraví lidí. Každý vlastník nemovitosti, ať je podnikatelem, příp. právnickou osobou či fyzickou osobou nepodnikající, na své náklady provede deratizaci, pokud se domnívá, že v jeho objektu nebo na jeho pozemku je vyšší výskyt hlodavců.

Miluše Flíglová, tajemnice MěÚ Mšeno