Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 30. 7. 2007

Přítomni:  Ing. M. Mach, V. Novák, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, M. Koloc, A. Oupická, J. Andelt, Sv. Houserek, V. Zajpt, J. Guttenberg, J. Švecová. Omluveni: Ing. J. Fanta, Mgr. J. Trunková, V. Hájek, K. Píč. Zapisovatelka: V. Šestáková. Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: Oupická, Zajpt.

Prodeje a nákupy nemovitostí
a) Žádost p. J. Svobody a žádost p. J. Trevisan; STAROSTA – navrhl odprodej pozemku a zřízení věcného břemene na inženýrské sítě odložit na dobu po schválení návrhu 2. změny územního plánu města. Informuje o 2. změně územního plánu města Mšena. Hlasování:
ZM odkládá žádost p. Jiřího Svobody o koupi pozemku p.p.č. 438/1 v k.ú. Mšeno, a to do doby schválení návrhu 2. změny územního plánu města, která bude situaci ohledně tohoto pozemku řešit. Ze stejného důvodu odkládá žádosti p. Jitky Trevisan – schváleno jednomyslně.

b) Nákup pozemků: STAROSTA – informuje o problému, který vznikl při vytyčení místní komunikace na p. p. č. 3362/1 v k. ú. Mšeno. Komunikace byla zčásti vystavěna na cizích pozemcích. Navrhuje tyto pozemky vykoupit a stávající komunikaci zachovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší počet majitelů, odkup bude probíhat postupně. První dohoda byla uzavřena s p. L. Walterovou – město odkoupí její parcelu a zaváže se k vybudování nového chodníku po celé délce pozemku. Hlasování: ZM schvaluje koupi p. p. č. 950/10 v k. ú. Mšeno o výměře 86 m2 od p. Lucie Walterové za cenu 50 Kč/m2 a zavazuje se k vybudování nového chodníku po celé délce nového pozemku – schváleno jednomyslně.

c) Koupě domu čp. 31 na náměstí Míru: STAROSTA – informace o průběhu jednání kolem prodeje domu čp. 31 na náměstí Míru, který vlastní VKM, a. s., a nabízí městu odprodej tohoto domu za cenu 1,9 mil. Kč. Navrhuje tento dům koupit. Hlasování: ZM schvaluje koupi domu čp. 31 na náměstí Míru od VKM, a. s., za cenu 1,9 mil. Kč s tím, že po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí bude splaceno 100 tis. Kč a doplatek 1,8 mil. Kč bude uhrazen nejpozději do února 2008 – schváleno jednomyslně.

Hospodaření města za 1. pololetí 2007
Hlasování: ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí 2007 – schváleno jednomyslně.

Přijetí dotací
a) STAROSTA – informuje zastupitele o dotacích, které byly žádány na Středočeském kraji z programu POV. Jedná se o dotace na úroky z úvěru na rekonstrukci Zahradní ulice a na hrací prvky na koupališti s povinnou spoluúčastí města 50 %. Na vybudování dětského hřiště je třeba nechat zpracovat projekt. Rada města doporučuje přijmout nabídku od architektek Kaščákové a Trevisan na vypracování projektu. Hlasování: ZM schvaluje přijetí dotací z POV, a to: na úroky z úvěru na rekonstrukci Zahradní ulice ve výši 112 700 Kč a na hrací prvky na koupališti ve výši 121 tis. Kč s povinnou spoluúčastí města 50 %. ZM schvaluje nabídku na vypracování projektu na vybudování dětského hřiště na koupališti ve výši 24 tis. Kč od architektek Kaščákové a Trevisan – schváleno jednomyslně.

b) STAROSTA – Sdružení obcí Kokořínska podalo žádost o dotaci na nákup techniky na údržbu veřejné zeleně ke Krajskému úřadu Středočeského kraje z programu POV. Hlasování: ZM schvaluje přijetí dotace z POV uvolněné přes DSO Sdružení obcí Kokořínska ve výši 97.705 Kč, tj. 31 % z celkové požadované částky. Z této dotace bude pořízen valník za traktor PS 5 za cenu 235 620 Kč a zahradní drtič větví PIRBA za cenu 83 288 Kč – schváleno jednomyslně.

Nominace zástupců do Cestovní ruch Kokořínska, o. p. s.
NOVÁK – navrhuje jako zástupce p. starostu, p. starosta nominaci přijímá. Hlasování: ZM volí zástupcem města Mšena do společnosti Cestovní ruch Kokořínska, o. p. s. starostu p. Ing. Macha – schváleno (zdržel se p. Ing. Mach).

Řešení dluhu města z výstavby rozhledny na Vrátenské hoře
STAROSTA – informuje zastupitele o vzniku dluhu města z výstavby rozhledny na Vrátenské hoře. V roce 2006 město uzavřelo s Kokořínským SOKem smlouvu o půjčce ve výši 35 tis. Kč, která je vratná do konce roku 2007. Navrhuje, aby tato půjčka byla použita jako zápočet proti závazku města vůči Sdružení obcí Kokořínska, který vznikl při výstavbě rozhledny na Vrátenské hoře a činí 35.294 Kč. Hlasování: ZM schvaluje změnu smlouvy o půjčce ve výši 35 tis. Kč Kokořínskému SOKu, s.r.o. z roku 2006. Půjčka bude použita jako zápočet proti závazku města vůči Sdružení obcí Kokořínska, který vznikl při výstavbě rozhledny na Vrátenské hoře a činí 35 294 Kč – schváleno jednomyslně.

Paní Dohnalíková přečetla usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Informace a různé

STAROSTA:
- informuje zastupitele o výsledku podání žádosti o dotaci z programu péče o urbanizované prostředí na MŽP. Dopisem MŽP bylo sděleno, že dotace byla řádně vypracována a podána, z důvodu nedostatku financí však nebylo možno žádosti vyhovět. Město v roce 2008 znovu podá žádost do tohoto programu.
- informuje zastupitele o nutnosti nechat vypracovat strategický plán rozvoje města. Bez tohoto plánu nebude možné žádat finanční prostředky. Navrhuje oslovit odborníky z této oblasti, aby pro město vypracovali cenovou nabídku na zhotovení strategického plánu. Po předložení nabídek vybrat tu nejlepší a oslovit zhotovitele.
- navrhuje provést změnu vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (paušální poplatky) a vypracovat vyhlášku, která bude řešit zřizování věcných břemen na pozemcích města za úplatu. 

MÍSTOSTAROSTA:
- informuje zastupitele o návrhu nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; STAROSTA – obrací se na zastupitele, aby prostudovali návrh a případné připomínky konzultovali s p. místostarostou do 15. 8. 2007.

Diskuze:
DVORŠČÍKOVÁ, ředitelka DS, nesouhlasí s usnesením č. 1 Rady města Mšena ze dne 11. 7. 2007. V tomto usnesení je DS napadám, že špatně hospodaří; STAROSTA – oznamuje p. Dvorščíkové, že dne 1. 8. 2007 zasedá rada města, na kterou je paní ředitelka DS pozvána. Na tomto zasedání rady budou podrobně probrány veškeré výhrady a náměty k provozu DS.

Karel Horňák