Domov seniorů MšenoDomov seniorů Mšeno – situace a plány do budoucna, služby

   Domov seniorů  Mšeno byl po problémech, které doprovázely jeho výstavbu, slavnostně uveden do provozu v prosinci roku 2003. První klienti začali přicházet 3. února a během měsíce jsme dokázali naplnit kapacitu DSM, tj. 71 klientů. Od této doby máme plný stav a v současnosti evidujeme cca 75 žádostí o umístění.

   V následujícím období provázely toto zařízení nemalé finanční problémy. Vzhledem k tomu, že přislíbená pomoc ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí či Krajského úřadu Středočeského kraje nepřicházela a situaci bylo nutno urychleně řešit,  poskytlo Město Mšeno – provozovatel zařízení DS – několikrát finanční výpomoc pro zajištění provozu. Celková částka „půjčky“, která měla být městu navrácena z prostředků přislíbených právě MPSV a KÚ, činila 2 041 940 Kč. Vzhledem k tomu, že pomoc nepřicházela, bylo nuceno město ve spolupráci s vedením ústavu a všemi zaměstnanci, přistoupit k opatřením, která vedla k udržení provozu DSM (snížení pracovních úvazků, snížení platů zaměstnanců, navýšení kapacity zařízení na 83 lůžek, sponzorské dary, grantová řízení aj.). Následující období bylo velmi těžké nejen pro město, které řešilo varianty provozování DSM, ale také pro zaměstnance, kterým k nižšímu finančnímu ohodnocení přibylo více práce a nejistota, zda o tuto práci nepřijdou. Nejhůře však toto období nesli naši klienti, kteří neměli jistotu, co s nimi ze dne na den bude.

   Přestože bylo třeba doplňovat nové vybavení či obnovovat staré (mnohdy vybavení, které bylo dodavatelem stavby dodáno na základě projektu, ale pro provoz DS bylo jen málo nebo zcela nevhodné – např. lůžka na oš. oddělení, matrace, některé vybavení RHB, stravovacího provozu a další), nebylo možno tyto nedostatky řešit. V této době muselo vedení DSM velmi pečlivě zvažovat veškeré výdaje, a přestože bylo zastupitelstvem přislíbeno, že budou odebrané prostředky z platů zaměstnanců navráceny po dořešení problémů, toto se doposud nedařilo splnit. V této situaci jsme se všichni těšili na příchod účinnosti nového zákona o sociálních službách, který měl přinést vyřešení těchto problémů.

   Pro orientaci čtenářů: Náklady na roční provoz DSM činí cca 16 miliónů korun. Nezasvěcenému čtenáři se tato částka může zdát  astronomická, takže si toto číslo ukažme z jiného pohledu.

   DSM zajišťuje v nepřetržitém provozu (24 h denně po celý rok) sociální služby a komplexní péči o své klienty. O chod zařízení pečuje celkem 37 zaměstnanců – počet klientů je po navýšení kapacity 83.  Klientům je poskytováno ubytování (včetně vybavení pokoje, topení, vody, el. energie), celodenní stravování, služby (úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, vaření) a dále dle individuálního stavu a potřeb je poskytována ošetřovatelská, zdravotní a základní rehabilitační péče.

   Pokud se vrátím k částce 16 mil. Kč a tuto rozpočítám na počet klientů, dostanu se k nákladům na jedno lůžko (klienta ), tj. cca  192 770 Kč / rok,  16 tis. Kč/měsíc a konečně 535 Kč/den. Předpokládám, že tyto částky se již nezdají čtenáři tak hrozné. V porovnání s obdobnými zařízeními v kraji patří k nejnižším. Pro srovnání uvedu např. DS Mladá Boleslav – počet klientů 82, počet zaměstnanců 45, roční náklady cca 20 mil. Kč nebo DS Mnichovo Hradiště – počet klientů 60, počet pracovníků 39 (v tomto počtu není úklid a stravovací provoz – poskytováno dodavatelsky), roční náklady cca 20 400 tis. Kč (převzato z www stránek „Registr poskytovatelů soc. služeb “).  

   Nyní se vrátím k počátku roku 2007. S počátkem účinnosti výše jmenovaného zákona přišel šok. Došlo ke snížení dotace pro DS, nebyly dořešeny úhrady péče od zdravotních pojišťoven ani vyplácení příspěvku na péči. Nikdo nevěděl kdy a kolik peněz bude. Na počátku roku činil schodek v rozpočtu DSM cca 4,5 mil. Kč.

   Vedení DSM intenzivně pracovalo na tom, aby zařízení mělo dostatek prostředků na provoz, na tom, aby bylo možno doplňovat chybějící potřebné vybavení, aby bylo možno slíbené prostředky, které byly odebrány zaměstnancům v rámci úsporných opatření, vrátit a také aby se postupně splácela městu „ půjčka “. Usilovná práce a urychlená jednání  se zdravotními pojišťovnami, žádosti o příspěvky na péči, dále žádosti o dotace, sponzorské dary, grantová řízení a další, přinesla své výsledky. V současné době je rozpočet DSM vyrovnaný. Ke dni   17. 5. došlo rozhodnutí z MPSV o navýšení dotace pro DS. Společně s prostředky z grantových řízení a sponzorských darů mohu dnes říci, že zařízení má pro tento rok zajištěn dostatek prostředků na provoz a také na splácení „ půjčky“ zřizovateli. O této situaci bylo vedení města informováno již v květnu, kdy také ředitelka požádala Radu města o souhlas s navýšením platů (navrácení prostředků, odebraných v rámci úsporných opatření v roce 2005) zaměstnancům zařízení. Současně bylo vedení města informováno o tom, že vedení DSM počítá se splátkami dle rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na provoz přichází na zařízení z části měsíčně a zčásti čtvrtletně, bude ve chvíli, kdy na účet DSM dorazí čtvrtletní dotace (konec července), převedena částka ve výši 300 tis. Kč – celkem tímto bude městu vráceno 400 tis. Kč (100 tis. v roce 2006 ) a s další splátkou je počítáno v příštím čtvrtletí.

   Vzhledem k této příznivé situaci se v poslední době podařilo např. doplatit splátky za instalaci signalizace a komunikačních jednotek klient – sestra, které byly umístěny na všechny pokoje, aby bylo umožněno všem klientům, obzvláště těm méně pohyblivým, přivolat v případě potřeby ošetřující personál. Dále se díky sponzorským darům podařilo zakoupit polohovací elektrická lůžka, která alespoň částečně zpříjemní a usnadní život našim imobilním klientům, kteří jsou plně odkázáni na péči. Tato lůžka také podstatně usnadní namáhavou práci personálu při péči o tyto klienty. V současné době je objednáno elektrické zvedací zařízení, které opět bude sloužit pro tyto občany. V poslední době bylo zařízení DSM doplněno např. o dva altány na zahradě a lavičky, čímž vznikl další prostor, který umožnil klientům opustit budovu i v horkých letních dnech. Byla také dokoupena křesla, která scházela s navýšeným počtem klientů. Zakoupili jsme také televizor s velkou obrazovkou (někteří klienti nemají vlastní televizor a sledování pořadů na malých obrazovkách je pro většinu problém), kterou budou moci všichni klienti sledovat v knihovně.  Vzhledem k tomu, že klienti projevují zájem o práci na počítači a s internetem, počítá se s dalším počítačem na knihovnu a počítač byl přidán také na vrátnici, kde bude pracovníky využit k evidenci klientů a návštěv DSM.

   Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří nám v naší práci pomáhají a podporují nás. Velmi děkuji za zaměstnance a hlavně klienty DSM všem sponzorům a donátorům, kteří jsou našemu zařízení nakloněni a podporují jej.

   Pokud bude situace v DSM i nadále takto příznivá, čemuž jistě všichni věříme, počítáme s tím, že se budeme nadále zaměřovat především na kvalitní péči o klienty, další rozšiřování a zkvalitňování sociální péče a na zpříjemňování životních podmínek a pobytu našich spoluobčanů, odkázaných na pomoci druhých v zařízení sociální péče města Mšena.  Do budoucna máme v plánu např. zvýšení počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči, především zdravotnického personálu, zakoupení omyvatelných matrací nebo třeba vybavení jídelny, společenské haly a knihovny klimatizací, neboť v letním období je pobyt v těchto prostorách velmi obtížný, pro některé klienty nemožný (v současné době řešíme nákupem ventilátorů, což není dostačující). Do budoucna bychom dále rádi nakoupili osobní vozidlo typu „Tranzit“, který by byl přizpůsoben přepravě vozíčkářů a hůře mobilních občanů. Rádi bychom těmto lidem poskytli možnost podívat se do přírody, navštívit např. divadlo, ZOO či  Máchovo jezero nebo se jenom tak podívat do města nebo do lesa (tyto, pro většinu z nás, zcela přirozené věci jsou pro mnohé naše klienty jen těžko uskutečnitelným snem). I tito naši spoluobčané si zaslouží kvalitní život (v rámci jejich postižení ) a zaměstnanci DSM pečují a budou nadále pečovat a starat se o to, aby tito klienti nebyli  odkázáni pouze na základní péči mezi čtyřmi stěnami pokoje bez možnosti dalšího vyžití a integrace.

   Všichni bez rozdílu, kteří můžeme dnes těmto lidem pomoci, bychom to měli činit, neboť nikdo z nás nemůže vědět, kdy se ocitne na „druhé straně“ a sám bude na pomoci druhých závislý.  Jsem přesvědčena, že ani v dnešní době mnohdy plné shonu, stresu, bezohlednosti a závisti, by lidé neměli zapomínat na své bližní. Měli bychom se umět zastavit a promluvit, neměli bychom při komunikaci nechávat „ srdce za dveřmi “ a ze vztahů by se nemělo vytrácet „lidství“.

Domov seniorů poskytuje v současné době tři druhy služeb:
  
1) Domov pro seniory – zajišťuje komplexní pobytové sociální  služby převážně pro  seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

   2) Pečovatelská služba – je poskytována občanům města Mšena, kteří nejsou schopni si z důvodu věku či tělesného nebo zdravotního postižení sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci, či jiná fyzická osoba.  Služba je realizována jako terénní služba v místě bydliště klientů nebo ambulantně v budově domova seniorů. 

   3) Denní stacionář – zařízení zajišťuje ambulantní sociální  služby převážně pro  seniory, tělesně a zdravotně postižené spoluobčany z regionu. Služba je realizována ambulantně v budově domova seniorů. 

   V objektu DSM mají nejen klienti DS, PS DSM i stacionáře DSM, ale také ostatní senioři a tělesně či zdravotně postižení spoluobčané možnost využívat společnou jídelnu, společenskou halu, knihovnu, salonek, kuchyňky, dílny, tělocvičnu a zahradu s altánem a skleníkem, kde mohou realizovat své záliby a podílet se na aktivitách pořádaných zařízením či přicházet s vlastními nápady. Pro volnočasové aktivity jsou seniorům dále v zařízení k dispozici televizní přijímače s video a DVD přehrávačem, CD přehrávače a počítač s připojením k internetu. K dispozici je také kulečníkový stůl a velké množství stolních a  společenských her.

   DSM zajišťuje stravovací služby pro klienty, zaměstnance, ale i klienty pečovatelské služby a další občany. Pro klienty pečovatelské služby je dále nabízena možnost celkové koupele a praní prádla. Ústav zajišťuje sociální poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti, kterých se mohou účastnit senioři,  klienti pečovatelské služby, tělesně postižení občané a další občané z města i okolí.

   V objektu jsou nabízeny také další služby - kadeřnictví, pedikúra a manikúra, masérské a rekondiční služby, ordinace obvodního lékaře, ordinace kožního  specialisty a od srpna také odborníka z oblasti psychiatrie a psychoterapie, které jsou k dispozici nejen pro klienty, ale i  pro občany města a přilehlých obcí.

   Domov seniorů Mšeno chce nadále poskytovat kvalitní služby nejen pro své klienty, ale dále se ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi či dobrovolníky podílet na rozvoji a zkvalitňování sociálních služeb v regionu.

Bc. Blanka Dvorščíková, ředitelka DSM