Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, stanovuje v oblasti číslování domů v § 31, že budova musí být označena popisným číslem, stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. § 32  výše uvedeného zákona o obcích stanovuje, že vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu číslem určeným obecním úřadem a udržovat jej v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.

   Konkrétně v našem městě: ve Mšeně je stanoveno číslování budov na smaltované plechové tabulce o velikosti tabulky  20 x 16 cm, velikost číslic 9 cm. V modrém podkladu s bílými čísly jsou vyhotovena čísla popisná a v červené barvě s bílými čísly čísla evidenční.

   Jak je výše uvedeno, každá budova musí být označena, ale při kontrole zaměřené na označení budov jsme zjistili, že v mnoha případech tomu tak není. Žádáme proto touto cestou občany, kteří nemají označenou budovu tabulkou s číslem popisným nebo evidenčním v provedení stanoveném obcí, aby se přihlásili na městský úřad. Městský úřad objedná hromadně chybějící čísla a za úplatu je vlastníkům budov předá. Vlastníci si je pak připevní na viditelném místě na svoji nemovitost. Samozřejmě, ten kdo si zajistí tabulku s číslem popisným sám na své náklady v stanoveném provedení, přihlašovat se na městském úřadě nemusí.

   Někteří vlastníci budov označují budovy  „svými“ čísly popisnými či evidenčními,  pravděpodobně z nějakých jim známých důvodů (možná estetických). Není to však v souladu se způsobem stanoveným ve Mšeně, proto Vás, kteří máte takto označeny své budovy žádáme, abyste i Vy označili budovy číslem, jehož barvu a provedení stanovil obecní úřad.

Miluše Flíglová, tajemnice MěÚ Mšeno