Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena z 21. 6. 2007

Přítomni: V. Zajpt, J. Guttenberg, V. Novák, J. Trunková, J. Švecová, M. Koloc, J. Andelt, M. Mach, A. Oupická. Omluveni: V. Hájek, H. Nečasová, M. Štráchalová, Sv. Houserek, J. Fanta, K. Píč. Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: V. Novák, J. Švecová. Zapisovatelka: J. Kosová. Pan starosta navrhl zařadit nový bod – Aktivity směřující k rozpočtovému určení daní. Upravený program byl jednomyslně schválen.

Prodeje nemovitostí
- garáže v Zahradní ulici – p. starosta informuje o prodeji garáží, které užívají vlastníci bytů v domě čp. 275. Zájemci o koupi jsou paní Najmanová, Karabáčkovi a Pokorných. Všichni podali žádost na odkoupení garáží ve stanoveném termínu. Usnesení: ZM schvaluje prodej ¼ stavby garáží na st. p. č. 99/5 v k. ú. Mšeno včetně příslušné ¼   st. p. č. 99/5, každou za cenu 20 tis. Kč, všem vlastníkům bytů v domě čp. 275 v Zahradní ulici, kteří o prodej požádali: p. B. Najmanové, manželům Pokorným a manželům Karabáčkovým – schváleno jednomyslně.

- byt č. 7 v Zahradní 275: ozvali se dva zájemci – p. Miloš Lička, podal žádost, navrhl cenu 200 tis. Kč za byt + vyrovnání s nájemcem, další jeho návrh je 230 tis. Kč, 2. zájemce se písemně informoval, ale poté se již nedostavil. Usnesení: ZM schvaluje prodej bytu č. 7 v čp. 275 v Zahradní ulici ve Mšeně včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budov a pozemků za cenu 230,- tis. Kč panu Miloši Ličkovi, Jenichov 19 – schváleno jednomyslně.

- garáž Zahradní 275: p. starosta informuje o žádosti pana Ličky na koupi čtvrté garáže v Zahradní ulici za 20 tis. Kč. Jelikož byl schválen prodej bytu v Zahradní 275 panu Ličkovi, navrhuje p. starosta prodat panu Ličkovi i garáž. Usnesení: ZM schvaluje prodej ¼ stavby garáží na st. p. č. 99/5 v k. ú. Mšeno včetně příslušné ¼ st. p. č. 99/5 za cenu 20 tis. Kč panu Miloši Ličkovi, Jenichov 19 – schváleno jednomyslně.

- část pozemku bývalého náhonu ve Vojtěchově. Usnesení: ZM schvaluje prodej p. p. č. 1545/5 v k. ú. Olešno o výměře 219 m2 manželům  Javanským za cenu 30 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující – schváleno jednomyslně.

- část pozemku bývalého náhonu ve Vojtěchově. Na koupi tohoto pozemku jsou 3 zájemci – p. Bíbová, p. Starý a Lesy ČR s. p. Jelikož okolní pozemky vlastní LČR, navrhuje pan starosta prodat tento pozemek LČR, s. p..

- cena za m² pozemku p. p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno: p. Bíbová nabízí 40 Kč/m². Názor na tržní cenu realitních kanceláří je 30 – 60 Kč/m², p. Bíbová zvyšuje cenu na 100 Kč/m², p. starosta navrhuje prodat pozemek za cenu 50 Kč/m². Další návrhy: p. Oupická 60 Kč/m², p. Zajpt 60 Kč/m², p. Andelt 50 Kč/m², 1. hlasování 50 Kč/m²: pro – Mach, Andelt, 7 proti, 2. hlasování 60 Kč/m²: pro 8, zdržel se p. Andelt. Usnesení: ZM schvaluje prodej p. p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno o výměře 305 m2 Lesům ČR s. p. za cenu 60 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující – schváleno jednomyslně.

Změna a přijetí úvěru na investiční  akce
Usnesení: ZM souhlasí se snížením poskytnutého úvěru na rekonstrukci Zahradní ulice ve Mšeně od KB, a. s. z původní výše 3 mil. Kč na 2,5 mil. Kč a se změnou výše čtvrtletních splátek z původních 125 tis. Kč na 105 tis. Kč čtvrtletně – schváleno jednomyslně.
Usnesení: ZM schvaluje přijetí úvěru na rekonstrukci koupaliště ve Mšeně od Komerční banky, a. s., dále schvaluje zastavení nemovitosti – budova čp. 15 na st. p. č. 27 včetně st. p. č. 27 v k. ú. Mšeno, s nebytovými prostory, zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro SK, katastrální pracoviště Mělník k zajištění pohledávek z úvěru KB, a. s. ve výši 500 tis. Kč, splatný 31. 3. 2013, čtvrtletní splátky ve výši 20 tis. Kč – schváleno jednomyslně.

Rozpočtová úprava
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2007 – schváleno jednomyslně.

Smlouva o sdružení prostředků na JSDH
STAROSTA – informuje o jednání se starosty obcí, pro něž zabezpečuje JSDH Mšeno podle „Požárního poplachového plánu Středočeského kraje“ požární ochranu v prvním poplachovém stupni, o sdružení prostředků na financování společné jednotky SDH. Bylo pozváno 10 starostů, 2 se omluvili a dostavil se pouze p. Šesták, starosta obce Kadlín. Schůzka se konala za přítomnosti mjr. Ing. Petra Chalupníka, velitele stanice HZS Mělník. Pro malé obce není přijatelné, aby vydaly 30 tis. Kč ročně z rozpočtu. Proto pan starosta navrhuje rozdělit obce do kategorií o různých výškách příspěvku. Usnesení: ZM schvaluje doplnění usnesení č. 21 z veřejného zasedání ZM ze dne 21.5.2007 takto: Čl. II Rozsah sdružených prostředků, odst. 1 Smlouvy o sdružení prostředků na JPO se mění a doplňuje tak, že finanční částka, kterou obce budou sdružovat, bude stanovena podle počtu trvale hlášených občanů v obci: obec do 300 obyvatel: 15 tis. Kč, nad 300 obyvatel: 30 tis. Kč – schváleno jednomyslně.

Aktivity směřující k rozpočtovému určení daní
Informace p. starosty o jednáních, která probíhají z iniciativy několika obcí proti současnému přerozdělování finančních prostředků státu (např. daňových výnosů) obcím. Současný systém diskriminuje malé obce. Další problém je v příspěvku na státní správu - obce typu I a obce s pověřeným úřadem, tj. typu II,  dostávají do svého rozpočtu na výkon přenesené působnosti nedostatečné příspěvky, které kryjí jen cca 60 % nákladů. Pan starosta navrhuje připojit se k protestním iniciativám. Usnesení: ZM schvaluje připojení se města Mšena ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci – schváleno jednomyslně. Usnesení: ZM schvaluje připojení se města Mšena k ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce II. a I. typu. Rovněž uděluje plnou moc JDr. Kopeckému k zastupování – schváleno jednomyslně. Usnesení: ZM schvaluje podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přinesené působnosti – schváleno jednomyslně.

Projekt změny vytápění ve městě
STAROSTA – konstatuje, že studie, která byla zpracována v loňském roce na téma energeticky soběstačné město, byla zpracována kvalitně. Je otázka, zda se pustit do centrálního vytápění, či nikoliv. Na vybudování centrálního vytápění jsou značné náklady. Nelze určit, kolik domácností by se připojilo. Po pečlivém zvažování všech dostupných informací se zdá reálnější druhá varianta - vybudovat (přestavět) několik kotelen po městě, které by vytápěly čistě (biomasou) velké budovy v majetku města, občané v jejich okolí by se mohli také napojit, např. škola, radnice, domov seniorů. Na vybudování těchto kotelen je možné získat dotaci od Ministerstva životního prostředí. Kotle by byly na biomasu (štěpka nebo rostlinné peletky) = snížení emisí. Uvažuje se vybudovat peletkárnu (zpracovávájící slámu a obiloviny) přímo ve Mšeně, aby bylo zajištěno cenově dostupné palivo i pro domácnosti. Ty mohou získat automatické kotle na toto palivo z dotací SFŽP za pomoci města. Usnesení: ZM schvaluje projektový záměr přebudování středních a větších kotelen v majetku města na spalování biomasy (štěpka, rostlinné pelety) a vybudování peletovací linky a skladu paliva ve spolupráci s vybraným partnerem. Součástí projektu bude i úprava či vybudování ústředního vytápění v budovách v majetku města. Financování projektu je plánováno s využitím prostředků ze SF EU (z operačního programu ŽP) a vlastních zdrojů. K upřesnění rozsahu a ekonomiky tohoto projektu tzv. „ostrovních kotelen“ schvaluje pořízení realizační studie a energetického auditu a zároveň pověřuje starostu jednáním s potenciálními partnery – schváleno jednomyslně.
Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Informace a různé
STAROSTA – informace o účasti na valné hromadě VKM, a. s.; OUPICKÁ -  informace o rozdělení grantových peněz pro spolky. Bylo 12 žádostí, všichni splnili podmínky. Byla vyřazena ZUŠ – škol se granty netýkaly: Klub přátel běhu Kokořínským údolím 1 tis. Kč, Plochodrážní klub Mšeno 47 520 Kč, Myslivecké sdružení Liška Sedlec 15 tis. Kč, Enduro klub Mšeno – 25 tis. Kč, Veteran klub Mšeno 19 250 Kč, TJ Sokol, Divadelní spolek Mšeno  8 750 Kč, Českobratrská církev evangelická 7 500 Kč, OS Mšenské sluníčko 6 500 Kč, Český svaz chovatelů 13 480 Kč, cyklistický klub Rudy Projekt Mělník 6 tis. Kč; TRUNKOVÁ – informace o vydání souhlasu KÚSK k zřízení přípravné třídy základní školy v ZŠ Mšeno pro rok 2007/2008.

Diskuze
ŠIMÍČKOVÁ – navrhuje odstranit kontejnery v Hlovecké ulici. Lidé zde odkládají i běžný odpad a kontejnery jsou přeplněné; STAROSTA – sleduje situaci, bude zvýšená frekvence svozu a budou přidány kontejnery (koupaliště); ŠIMÍČKOVÁ – navrhuje vybudovat nízkoprahový klub pro mládež; ČERVINKOVÁ – žádá místostarostu pana Nováka o oficiální sdělení, zda se budou konat dne 14. 7. 2007 oslavy „110 let páry“. Na jeho žádost objednala soubor, který žádá o písemnou objednávku a úhradu dopravného, dále se paní Červinková ptá, kdo bude hradit toto dopravné v ceně 3 tis. Kč. Tuto částku spolek Baračníků není schopen uhradit; NOVÁK – zatím není potvrzeno, zda se oslavy budou konat, rozpočet činí 120 tis. Kč, dosud se podařilo sehnat 20 tis. Kč; STAROSTA – o tom, zda se budou konat oslavy, se bude jednat na schůzi RM dne 27. 6. 2007.

Veřejné zasedání bylo ukončeno ve 20 hodin.

(kh)