Poznámky ze zasedání Zastupitelstva města Mšena z 21. 5. 2007

Přítomni:  ing. M. Mach, V. Novák, M. Koloc, K. Píč, M. Štráchalová, Mgr. J. Trunková, Mgr. H. Nečasová, ing. J. Fanta, J. Andelt, J. Švecová, S. Houserek, J. Guttenberg, A. Oupická, V. Hájek, V. Zajpt. Ověřovatelé zápisu + návrhová komise: Hájek, Fanta. Zapisovatelka: I. Krúpová. Byla navržena změna programu – bod č. 10 -  jmenování pětičlenné komise na zhodnocení došlých žádostí na grantové řízení. Doplněný program byl schválen.

Prodeje nemovitostí
a) p. Javanskýžádá o prodej části náhonu v Olešně (Vojtěchov). Komise jmenovaná zastupitelstvem na minulém veřejném zasedání se sešla na místě a doporučuje  pozemek prodat. Návrh: ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1545/5 v k. ú. Olešno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

b) prodej pozemku v Olešně (Vojtěchov) – na prodej pozemku přišly žádosti od p. Starého, Lesy ČR, a od p. Bíbové, která má s městem nájemní smlouvu a pozemek užívá od roku 1998. Komise prozkoumala stav přímo na místě a dospěla k závěru, že prodejem pozemku p. Starému by byl znemožněn přístup k rekreačnímu objektu p. Bíbové; OUPICKÁ, ŠTRÁCHALOVÁ – p. Bíbová žije v domě, který je ve vlastnictví Lesů ČR, doporučují prodat pozemek lesům; STARÝ – vysvětluje situaci, tvrdí, že p. Bíbová užívá část jeho pozemku; STAROSTA – pozemek prodat, příště se ZM rozhodne komu. Návrh: ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1545/3 v k. ú. Olešno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

c) koupě pozemku ve Mšeně –pan Kosina požádal město o prodej pozemku, prodej se uskutečnil, ale až po zápisu do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že katastrální úřad v minulosti udělal chybu v mapě, pozemek byl označen jiným číslem a p. Kosina koupil pozemek, o který nemá zájem. Návrh: ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 367/14 v k.ú. Mšeno od p. Kosiny za stejnou cenu, za kterou jej od města koupil. Hlasování: schváleno jednomyslně.  

d) Žádost p. Dagmar Nečasové o prodej pozemku. Doporučení komise – pozemek zatím neprodávat, slouží jako veřejná komunikace. Návrh: ZM zamítá žádost pí. Dagmar Nečasové o prodej pozemku p. č. 11/1 v k. ú. Mšeno. Hlasování: pro 12, zdrželi se 3 – schváleno; STAROSTA – podal informaci o komunikaci Na Tržišti, geodet p. Hromádka provedl zaměření, nyní čekáme na vypracování geometrického plánu.

e) Objekt bývalé knihovny v Sedlci – původně 3 žádosti ( p. Fiebingerová, MS Liška Sedlec, p. Rašovec) o prodej objektu. Osadní výbor doporučuje objekt neprodávat, nabídnout k pronájmu MS Liška, který má o pronájem zájem; FANTA, HOUSEREK – respektovat doporučení osadního výboru. Návrh: ZM zamítá žádosti o prodej objektu bývalé knihovny v Sedlci a doporučuje radě města pronájem této budovy Mysliveckému sdružení Liška Sedlec. Hlasování: schváleno jednomyslně.

f) Prodej garáží u čp. 275 v Zahradní ulici – vyjádření realitních kanceláří k tržní ceně: RK p. Slezákové – max. 50 tis. Kč/1 garáž;  Mělnická dražební a RK – 150–160 tis. Kč za celý objekt, tj. 37–40 tis. Kč/1 garáž; RK JUDr. Šnajdra – 90–120 tis. Kč za celý objekt, tj. 23 – 30 tis. Kč/1 garáž. Rada města doporučuje prodej garáží za cenu 80 tis. Kč za celý objekt, tj. 20 tis. Kč/1 garáž. Návrh: ZM schvaluje prodej 4 garáží na st. p. č. 99/5 v k .ú.  Mšeno za cenu 20 tis. Kč/1 garáž včetně příslušné ¼ stavební parcely s předkupním právem pro vlastníky bytů v domě čp. 275  do 15. 6. 2007. Poté zbylé garáže prodávat obálkovou metodou, vjezd do dvora je zajištěn věcným břemenem. Hlasování: pro 14, zdržel se 1 – schváleno.

g) Prodej bytu č. 7 v Zahradní ulici čp. 275 ve Mšeně. Rada města pověřila p. tajemnici  k jednání s realitními kancelářemi o prodeji bytu.

h) žádost o prodej pozemku v Sedlci, prodej byl již schválen, manželé Balšánkovi jsou jediní zájemci. Vyjádření k tržní ceně: Mělnická dražební a RK 120 Kč/m2 ; RK p. Slezákové 50–150 Kč/m2; STAROSTA – navrhuje 100 Kč/m2; HOUSEREK – přimlouvá se k nižší hranici; ŠTRÁCHALOVÁ – uváděná cena se jí zdá příliš vysoká, navrhuje 15 tis. Kč za celý pozemek; NEČASOVÁ – navrhuje prodej za 70 Kč/m2. Návrh: ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 416/6 o výměře 353 m2 v k. ú. Sedlec manželům Balšánkovým za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem za 24 710 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: pro 11, zdrželi se 2, proti 2.

ch) žádost o prodej pozemku ve Mšeně (manželé Klapkovi) Vyjádření k tržní ceně: Mělnická dražební a RK 180 Kč/m2; RK JUDR. Šnajdr 60 – 80 Kč/m2; ANDELT – navrhuje prodej za stejnou cenu jako u předešlého pozemku. Návrh: ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1394/6 o výměře 520 m2 v k. ú. Mšeno manželům Klapkovým za cenu 70 Kč/m2, tj. celkem  36 400 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Hlasování: schváleno jednomyslně.

i) Koupě pozemku ve Mšeně – při prodeji domu čp. 127 v Zahradní ulici došlo k nesrovnalostem, geometrický plán byl několikrát přepracováván a omylem část tohoto pozemku byla přisloučena k p.p. 14/2; STAROSTA – konzultoval situaci se zástupci společenství vlastníků, zda by byli ochotni pozemek prodat městu zpět za stejnou cenu, za kterou ho pořídili. Návrh: ZM schvaluje koupi části pozemku p. č. 14/2 v k. ú. Mšeno od  „Společenství vlastníků bytů v domě čp. 127“ za stejnou cenu, za kterou byl pozemek prodán městem vlastníkům bytů. Hlasování: pro 14, zdržel se 1 – schváleno.

Přijetí dotace
z Ministerstva kultury na opravu památek v městské památkové zóně. Částka se rozdělí na opravu střechy kostela sv. Martina a na truhlářské práce na koupališti. Návrh: ZM schvaluje přijetí dotace z MK ČR ve výši 400 tis. Kč na rok 2007 na stavební opravy památkově chráněných objektů v památkové zóně Mšeno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Návrh: ZM schvaluje rozdělení dotace takto: 209,6 tis. Kč na opravy truhlářských prvků na koupališti Mšeno s povinnou spoluúčastí města ve výši 209,6 tis. Kč; 190,4 tis. Kč na opravu střechy na kostele sv. Martina ve Mšeně s povinnou spoluúčastí města ve výši 54,4 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Územní plán
Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem, řeší se změna č. 2 územního plánu. Návrh: ZM určuje podle § 53, odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, starostu ing. M. Macha zástupcem zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem, tj. Úřadem územního plánování MěÚ Mělník, ve věci návrhu změny ÚP města  Mšena. Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel.

Zástupce na valnou hromadu VKM
Návrh: ZM volí zástupcem města na valnou hromadu VKM a. s., která se bude konat 24. 5. 2007, starostu města ing. M. Macha. Hlasování: 14 pro, 1 se zdržel.

Žádost o převod pozemků z majetku státu
a) Jedná se o část komunikace Na Klůčku. Návrh: ZM souhlasí se žádostí o bezúplatný převod pozemku p. č. 372/4,  PK 370 v k. ú. Mšeno z majetku státu. Hlasování: schváleno jednomyslně.

b) Jedná se o pozemek vedle cesty, která vede Stráneckým dolem. Návrh: ZM souhlasí se žádostí o bezúplatný převod pozemků p. č.  550 o výměře 254 m2 v k. ú. Mšeno a  pozemku p. č. 551/2 o výměře 360 m2 v k. ú. Mšeno z majetku státu. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Vyhláška č. 3/2007
kterou se mění vyhláška č. 1/2007. Otevření sběrného dvora na skládce každý poslední pátek v měsíci odpoledne, nebezpečný odpad se ukládá na tomto místě stejně jako odpady, které se řídí zpětným odběrem. Ve vyhlášce je doporučeno ministerstvem vnitra změnit v čl. 2, písm. g) slovo „dostatečný“ na slovo „doporučený“. Vytvoření sběrných míst pro rekreanty: Babí důl, Olešno, Brusné,  Skramouš,  Mšeno – Rybáček.

Návrh: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů, vznikajících na území města Mšena. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Návrh: ZM schvaluje úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území města Mšena, jak vyplývá z pozdějších změn. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Volba předsedy osadního výboru Sedlec – Hradsko
Návrh: ZM volí předsedou osadního výboru Sedlec - Hradsko podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Václava Kočího. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Jednací řád osadního výboru Sedlec – Hradsko
Návrh: ZM schvaluje Jednací řád osadního výboru Sedlec – Hradsko. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Inventury za rok 2006
Proběhla inventarizace majetku na městském úřadě i v organizacích, které jsou městem zřízeny. Inventarizační komise konstatovala, že inventury jsou v pořádku. Majetek, který je navržen k vyřazení, bude nabídnut k odprodeji. Návrh: ZM schvaluje předložené inventury majetku města Mšena za rok 2006. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Smlouva o sdružení prostředků na JSDH
Po dohodě s K. Píčem, velitelem hasičské jednotky Mšeno, jsou vypracovány smlouvy o sdružení  prostředků s obcemi, které nemají vlastní hasičskou jednotku. Cena je 30 tis. Kč/1 rok, záležitost byla konzultována i s velitelem Hasičského sboru Mělník. Kdyby byly smlouvy vyhotoveny podle počtu obyvatel, případně podle plochy obvodu obce, byla by částka ve většině případů vyšší. Návrh: ZM souhlasí s předloženým zněním „Smlouvy o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany města Mšena“, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a obcemi, pro které zajišťuje JSDH Mšeno požární ochranu v 1. stupni, podle poplachového plánu Středočeského kraje. ZM pověřuje p. starostu jednáním s dotčenými obcemi. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Projekt změny vytápění ve městě
STAROSTA – informuje občany o plánované změně vytápění. Proběhla řada jednání s odborníky, návštěvy v obcích, kde tyto systémy již fungují, ve výrobnách rostlinných pelet, nyní je nutné prozkoumání předložených projektů a rozhodnutí, která varianta bude pro naše město nejpřijatelnější (výměna kotlů na tuhá paliva za jiné systémy, vybudování elektrárny na biomasu a vytápění města odpadním teplem z jednoho místa nebo několika kotelen ve městě).

Volba grantové komise
HÁJEK – zkontroloval, zda jsou jména všech zastupitelů v losovacím zařízení, poté pan  starosta nechal pěti přítomným občanům vylosovat pět jmen zastupitelů. Návrh: ZM schvaluje vylosovanou pětičlennou komisi na zhodnocení došlých grantových žádostí ke „Grantovému programu města na podporu spolků“ ve složení: Ing. Martin Mach, Ing. Jiří Fanta, Jiří Guttenberg, Alena Oupická, Marie Štráchalová. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace a různé
– informace o koupališti, práce jsou dokončeny, objekt byl předán zpět městu, začne se napouštět bazén. Ve středu 30. 5. 2007 se bude v těchto prostorách natáčet film. Do konce května se mohou hlásit zájemci o provoz restauračního zařízení. Otevření koupaliště pro veřejnost je naplánováno na 2. června 2007, kdy se zde nejprve uskuteční start a cíl závodu na horských kolech, po vyhlášení vítězů se uskuteční slavnostní otevření, které bude doplněno kulturním programem. Na podzim bude provedena oprava dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou.
- V sobotu 9. června pořádá TJ Sokol Mšeno Běh Terryho Foxe.
- Do konce tohoto týdne bude přivezen nový víceúčelový vůz (převážně do lesa).

Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuze
NOVÁK – připomíná, že je radou města zmocněn k projednání dopravních změn v obci, oslovuje občany, aby mu podávali své návrhy; STAROSTA – do konce měsíce května 2007 by podle sdělení firmy ZKP měly být dokončeny práce v Zahradní ulici, bude jednat se stavebním dozorem p. Šnajdrem o urychlení prací; ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz, zda město počítá i letos se sběrem šatstva pro Diakonii; NEČASOVÁ – tato akce se uskuteční v sokolovně, termín je již stanovený na 14. a 15. 6. 2007; MĚŠŤÁK – dotaz na změnu vytápění, zda se počítá s kotelnou také na Podolci; NEČAS – domnívá se, že navýšení skládky ještě o 10 m by se nemělo povolit; STAROSTA – skládkuje se podle projektu, k takovému navýšení nedojde, to jsou mylné informace. K současnému stavu přibudou cca 2 – 3 m; NEČAS – proč se hovoří o opravě kostela, zda jde jen o výměnu krytiny; STAROSTA – nejedná se pouze o výměnu střešní krytiny, budou opraveny uhnilé trámy atd.; KOLOC – jak je řešen odtok vody v nově budované části Zahradní ulice; STAROSTA – v projektu s tím není počítáno, bude situaci řešit s firmou přímo na místě; ŠIMÍČKOVÁ – u ZŠ došlo k výměně kontejnerů na plasty (tzv. „zvony“ jsou nahrazeny otvíracími), není spokojená, lezou z nich potkani, jsou neustále přeplněné; TRUNKOVÁ – se změnou je spokojená, kontejnery s otevíracím víkem jsou výhodnější; ŠIMÍČKOVÁ – zda se počítá s rekonstrukcí  Hlovecké ulice, která je velmi zatížená, uvítala by uzavření této ulice; MACH –  budou pouze drobné opravy, generální  oprava silnic je vhodná  pouze tam, kde jsou veškeré rozvody již zabudovány v zemi, uzavření nepřipadá v úvahu; MĚŠŤÁK – vyznačit ve Mšeně více přechodů pro chodce; NOVÁK – toto souvisí s dopravními změnami.

(kh)