Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena z 11. 4. 2007

Přítomni: ing. M. Mach, V. Novák, Mgr. J. Trunková, V. Zajpt, S.Houserek, ing. J. Fanta, J. Andelt, J. Guttenberg, M. Koloc, Mgr. H. Nečasová, M. Štráchalová, V. Hájek, A. Oupická. Omluveni: K. Píč, J. Švecová. Zapisovatel: M. Kazda. Ověřovatelé zápisu a návrhová komise: J. Andelt, J. Guttenberg. Pan starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání a seznámil s programem zasedání, navrhuje doplnit o bod: Volba zástupců do Kokořínský SOK s. r. o.

Prodeje nemovitostí
- Žádost p. Javanského a p. Starého o koupi části bývalého náhonu ve Vojtěchově, žádost p. Nečasové o koupi cesty ke své nemovitosti ve Mšeně; ing. MACH – navrhuje ustanovit komisi, která by se zabývala možnostmi prodeje těchto pozemků ve vlastnictví města. Usnesení: ZM jmenuje komisi ve složení ing. Mach, Štráchalová, Guttenberg, Koloc, Novák, Oupická, ing. Fanta. Komise prověří na místě pozemky v k. ú. Mšeno a v k. ú. Olešno a podá návrh na příštím zasedání. Hlasování: schváleno jednomyslně.
- žádost p. Kosiny o obnovu původního stavu. Loni odkoupil od města pozemek, chybou v katastrální mapě jde o jiný pozemek, který nepotřebuje, a požaduje zpětný odkup městem; ing. MACH – navrhuje odkoupit zpět; NOVÁK – ať tuto žádost posoudí nově zřízená komise; OUPICKÁ – věcí se vůbec nezabývat. Hlasování:    pro návrh – Štráchalová, zdrželi se – Oupická, ing. Mach, proti 10 – neschváleno. Usnesení: ZM odročuje projednání žádosti o řešení p. p. č.367/14 v k. ú. Mšeno, nyní ve vlastnictví p. Kosiny, na příští zasedání. Komise jmenovaná v bodě č. 1 tohoto usnesení se bude zabývat také tímto pozemkem. Hlasování: pro návrh – 11, zdrželi se 2 – schváleno.
- Žádosti o odkup bývalé knihovny v Sedlci; ing. MACH – navrhuje věc odložit a vyčkat do jmenování osadního výboru a na jeho vyjádření o budoucnosti knihovny. Usnesení: ZM odročuje projednání, jak naložit s budovou knihovny v Sedlci, na příští zasedání. Požaduje návrh na řešení od osadního výboru Sedlec – Hradsko. Hlasování: schváleno jednomyslně.
- Doporučení rady města na prodej garáží u domů č. 275. Usnesení: ZM schvaluje prodej stp. 99/5 o výměře 86 m2 včetně stavby s předkupním právem pro vlastníky bytů v domě čp. 275. Toto právo se stanovuje do 30. 4. 2007. V případě, že nebude přihlášený dostatek zájemců, může rada vyhlásit další kolo nabídky. Hlasování: schváleno jednomyslně.
- Nabídka městu na koupi domu čp. 31 na Nám. Míru; ing. MACH – dům prohlédl a konstatuje dobrý stav objektu, není nutná žádná větší údržba, cenu 1 900 000 Kč považuje za přiměřenou, objekt za využitelný pro město. Usnesení: ZM má vážný zájem o koupi domu čp. 31 na nám. Míru ve Mšeně od VKM a. s. a  pověřuje starostu k jednání o koupi tohoto objektu. Hlasování: pro 12, zdržela se  M. Štráchalová – schváleno.

Žádosti občanů a spolků
- Žádost manželů Vyhlasových o opravu a údržbu v Sedlci. Usnesení: ZM odročuje projednání žádosti manželů Vyhlasových o opravy a údržbu v Sedlci. Žádost projedná osadní výbor Sedlec – Hradsko se starostou a výstup z jednání předá zastupitelstvu. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Spoluúčast města na grantech KÚSK na r. 2007
ing. MACH – navrhuje změnit v usnesení podíl města na grantech z pevné částky na procentuální vyjádření. Usnesení: ZM schvaluje změnu usnesení č. 7 ze dne 20. 11. 2006 ve všech bodech usnesení tak, že spoluúčast města činí 10 % z obdržené částky z grantů KÚSK. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Závěrečný účet města za rok 2006
ing. MACH – závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce. Hospodaření města bylo přezkoumáno auditem a byly shledány dva malé nedostatky, které již byly napraveny; GUTTENBERG - za finanční výbor doporučuje schválit; TRUNKOVÁ - pochvala p. Dohnalíkové za výborné zpracování. Usnesení: ZM schvaluje hospodaření města za rok 2006 – závěrečný účet města včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006 s výhradou uvedenou ve zprávě. Nepřijímá žádné opatření, všechny nedostatky byly již odstraněny. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1/2007. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině DSM
Nutnost změny v článku V - Účel a předmět činnosti a v článkuVII - Vymezení majetku. Usnesení: ZM schvaluje předložený Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině DS Mšeno. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Vnitřní předpis č. 2 – o poskytování cestovních náhrad
Předpis upravuje cestovního náhrady jak pro zaměstnance města, tak i pro zastupitele (pro zastupitele musí schválit zastupitelstvo) a je zpracován dle nového zákoníku práce. Usnesení: ZM schvaluje vnitřní předpis č. 2/2007 o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Mšena zařazeným do MěÚ Mšeno, dlouhodobě uvolněným členům ZM, členům ZM, výborů a komisí. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Osadní výbor Sedlec – Hradsko
ing. MACH – nutné určit počet členů v osadním výboru. Přihlášeno je 12 zájemců,  ale takto velký počet členů by byl zbytečný a navrhuje 5 členů, p. Novák - 7 členů, Štráchalová – ponechat všech 12 zájemců. Usnesení: ZM stanovuje počet členů osadního výboru Sedlec – Hradsko na 7 členů. Hlasování: pro 10, zdrželi se 2 – schváleno. Návrh jmenovat jediného zástupce z Hradska p. Kočího ihned do osadního výboru. Usnesení: ZM jmenuje členem osadního výboru p. Václava Kočího jako jediného kandidáta z Hradska. Hlasování: pro 10, zdrželi se 2 – schváleno.
ing. MACH – členy osadního výboru mohou vybrat zastupitelé nebo existuje možnost uspořádat místní volby v Sedlci a Hradsku. Po obsáhlé diskuzi navrhuje ing. Mach losování. Usnesení: ZM schvaluje formu stanovení členů osadního výboru losem. Losovat se bude z 11 přihlášených zájemců o členství v osadním výboru. Hlasování: pro 10, zdrželi se 2 – schváleno. Do osadního výboru Sedlec – Hradsko byli jmenováni: Milena Dvorščíková, Josef Holuška ml., Ivana Polívková,    Pavla Fiebingerová ml., Hana Stedilová, Milan Šesták ml. Hlasování: schváleno jednomyslně.
ing. MACH – je nutné vybrat předsedu; GUTTENBERG – odložit jmenování předsedy na příští zasedání a pověřit  někoho z nově zvolených členů výboru, aby svolal schůzi výboru a dohodli se na předsedovi; ZAJPT – oslovit p. Polívkovou. Usnesení: ZM odkládá jmenování předsedy osadního výboru Sedlec – Hradsko na příští zasedání. Požaduje na členech osadního výboru, aby navrhli svého předsedu. Svoláním osadního výboru do 30. 4. 2007 pověřuje paní I. Polívkovou. Hlasování: pro 11, zdržel se 1 – schváleno.

Zásady grantového řízení města pro rok 2007
Místostarosta NOVÁK – seznámil zastupitelstvo se zásadami. Město bude podporovat činnost spolků dvěma formami: podíl města na projektech a vlastní grantová řízení; ANDELT –  navrhuje počkat na další zasedání a opravit nedostatky v zásadách; NOVÁK – zdůrazňuje, že hrozí prodleva při přidělování grantů; OUPICKÁ –  posunout datum vyúčtování do 31. 12. 2007  a případné vrácení do 15. 1. 2008. Usnesení: ZM schvaluje předložené „Zásady města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů na rok 2007“ s úpravou změny termínu vyúčtování do 31. 12. 2007 a vrácení nevyčerpaných prostředků do 15. 1. 2008. Hlasování: pro 11, zdržel se 1 – schváleno.
ing. MACH – na podporu spolků je k dispozici v rozpočtu zhruba 168 tis. Kč. Navrhuje mezi spolky rozdělit 150 tis. Kč a zbytek ponechat jako rezervu pro nečekané události. Usnesení: ZM vyhlašuje začátek grantového řízení  dle schválených „Zásad“ od 12. 4. 2007. V tomto řízení bude rozdělena částka 150 tis. Kč, která je již rozpočtována. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Ustanovení zástupců do orgánů Kokořínský SOK s. r. o.
ing. MACH – současné vedení společnosti bude končit a budou se měnit 3 jednatelé a dozorčí rada. Je vhodné navrhnout kandidáty. Usnesení: ZM navrhuje zástupkyni města Mšena do dozorčí rady Kokořínský SOK s. r. o. p. Dohnalíkovou a zástupce města za jednatele navrhuje p. Jáchyma Hanauera a p. Miroslava Nečase. Hlasování: schváleno jednomyslně. Návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno, přednesla paní Flíglová.

Informace starosty
a) proběhla valná hromada SOK, kterou navštívil poslanec Morava, hlavní témata -financování obcí na venkově a dopad nového zákona o sociálních službách,
b) uzavřen dodatek s firmou AVE, rekultivace bude provedena po uzavření skládky na náklady firmy AVE,
c) proběhlo jednání o stavu Boleslavské ulice, SÚS připravuje dokumentaci k rekonstrukci ulice, realizace v roce 2009 až 2010,
d) z ministerstva kultury obdrželo město příspěvek z programu na regeneraci památkových zón 400 tis. Kč,
e) podána přihláška do soutěže o nejlepší realizaci programu regenerace památkové zóny, v kraji jsme se umístili na předních místech
f) podána žádost o grant z Programu obnovy venkova MMR - Revitalizace parku před ZŠ a o grant na zpracování studie revitalizace ploch zeleně v centru města na MŽP,
g) možnost získat grant z Fondu na přípravu projektu,
h) proveden konečný potah v Zahradní ulici, zatím není provedeno ukončení do Jatecké ulice (až po položení dlažby okolo kostela).

Diskuze
ŠIMÍČKOVÁ – zda budou podmínky přidělování grantů na webu; ing. MACH – ano; ŠIMÍČKOVÁ – jak často se vyvážejí kontejnery na tříděný odpad; ing. MACH – hledají se optimální svozové intervaly, kontejnery jsou pravidelně kontrolovány; KAULFUS – zda mohou najíždět na skládku auta z jiných krajů; ing. MACH – najíždět může kdokoli, skládka je v pronájmu; KAULFUS - jak bude řešena výška skládky; ing. MACH – výška skládky ve druhé etapě by měla být ještě vyšší než první etapa, postupuje se podle projektu.
Veřejné zasedání ZM bylo ukončeno ve 22.hodin.

(kh)