Vážení občané,
   jedním z úkolů, kterými jsem byl jako místostarosta pověřen, je komunikace mezi vedením města a Policií České republiky. Rád bych Vás proto informoval o obsahu posledního z pravidelných jednání, která vedeme s velitelem obvodního oddělení ve Mšeně, panem Janem Zabilanským.

   Prvním bodem naší schůzky se stal, hlavně díky začínající turistické sezóně, zvýšený nárůst dopravy ve městě. V diskusi bylo konstatováno časté překračování rychlosti na hlavních komunikacích a v centru města. Naše shoda tedy poukazuje na nutnost zahájení pravidelných měření rychlosti, která budou v první fázi preventivní, v dalších fázích pak již represivní.

   Vyslovil jsem také žádost Rady města na zvýšenou kontrolu parkování osobních automobilů na místech, která k tomu nejsou vyhrazena. Jedná se především o parkování na chodnících, čímž někteří řidiči poškozují majetek města. Dále pak nedodržování svislého, či vodorovného dopravního značení, vyznačujícího zákaz stání, parkování u požárních hydrantů apod.

   Je třeba říci, že parkování, především v centru města, se pomalu stává ožehavou záležitostí a je třeba se mu koncepčně věnovat. V podávaných grantových žádostech tedy klademe velký důraz na  projekty, které umožňují urbanisticky řešit prostor náměstí a přilehlých ulic. Vlastní iniciativou jsme pak učinili malý krok v řešení tohoto velkého problému, když jsme zrušili vyhrazené parkování MÚ před budovou radnice.

   Největší část našeho jednání jsme pak věnovali závažné informaci od občanů, kteří policii nahlásili nález injekčních stříkaček na okraji městského parku Debř . Následným šetřením policie se naštěstí ukázalo, že odhozené stříkačky byly součástí dalšího domovního odpadu a byly také bez jehel, což s největší pravděpodobností vylučuje drogovou kriminalitu. Nicméně jsme se opět shodli na tom, že je třeba klást zvýšený důraz na protidrogovou prevenci a provádět intenzivnější hlídkovou činnost na odlehlých místech města.

   Závěrem bych chtěl upozornit na skutečnost, že Rada města se v současné době intenzivně věnuje mapování dopravní situace ve Mšeně. Pověřila mne tedy úkolem sepsat návrhy na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci, včetně jejích částí. Pokud tedy máte konkrétní podněty pro tento dokument, kontaktujte mne prosím osobně, telefonicky, či elektronickou poštou, abych mohl Vaše náměty zpracovat.

Václav Novák, místostarosta