Vážení občané,

   dne 27. dubna t. r. se poprvé otevře sběrný dvůr na skládce TKO ve Mšeně. Toto zařízení vzniklo díky nájemci skládky, firmě AVE CZ, která je také jeho provozovatelem. Mezi provozovatelem a městem byla v těchto dnech uzavřena smlouva, která umožní od zmíněného data používat sběrný dvůr všem, kteří mají ve Mšeně zaplacen poplatek za likvidaci odpadu (popelnice), tedy i chatařům. Další obce mohou ke smlouvě přistoupit.

   Sběrný dvůr bude pro plátce městského poplatku fungovat zdarma a zatím bez množstevního omezení. Odevzdaný odpad bude evidován a provoz průběžně vyhodnocován tak, aby nedošlo ke zneužívání tohoto zařízení osobami, které mají ze zákona povinnost likvidovat odpady na své náklady, případně firmami a občany, kteří nejsou plátci městského poplatku.

   Likvidaci takto vybraného odpadu hradí město, a proto Vás žádám, abyste odevzdávali odpady dobře roztříděné podle seznamu odpadů (viz strana …..), nemíchali obzvláště tekuté odpady různých druhů dohromady (např. ředidla, barvy a oleje) a v případě elektrospotřebičů je odevzávali zásadně vcelku (pro ty platí zpětný odběr zdarma, polorozebrané platíme), aby se zbytečně nezvyšovaly náklady na provoz. Při příchodu do sběrného dvora mějte připraveno potvrzení o zaplacení městského poplatku a doklad o totožnosti.

   Tabulka vybíraných odpadů není definitivní, pokud Vám v ní něco chybí, sdělte to na radnici. Objemný odpad bude nadále sbírán mobilními kontejnery při vyhlášených akcích, nejbližší bude v květnu. Při této příležitosti připomínám možnost zlevněného skládkování některých druhů odpadů na skládce (bio, komunální-směsný, objemný) pro trvale hlášené občany za ceny, které platí pro město Mšeno (tedy asi třetinové proti tržním cenám platným na skládce). Více informací o této možnosti obdržíte na městském úřadě. S mobilními svozy nebezpečných odpadů již pro tuto chvíli nepočítáme.

   Sběrný dvůr bude otevřen každou poslední sobotu v měsíci od 8 do 11 hodin. Věřím, že toto zařízení využije a přivítá většina z Vás a že při Dni Země v příštím roce již nenajdeme v lese žádný nebezpečný odpad.

Martin Mach, starosta

Katalogové číslo odpadu

Kategorie odpadu

Název odpadu

08 03 18

O

 Odpadní tiskařský toner (bez N látek)

13 02 08

N

 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 

15 01 10

N

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

15 02 02

N

 Absorbční činidla, filtrační materiály

16 01 03

O

 Pneumatiky - osobní bez disku

17 04 05

O

 Železo a ocel

17 06 01

N

 Izolační materiál s obsahem azbestu

20 01 40 

O

 Kovy

20 01 11

O

 Textilní materiály

20 01 13

N 

 Rozpouštědla

20 01 14

N 

 Kyseliny

20 01 15

N

 Zásady

20 01 19

N

 Pesticidy

20 01 21

N

 Zářivky 

20 01 23

N

 Lednice - kompletní

20 01 23

N

 Lednice - nekompletní

20 01 26

N

 Olej a tuk

20 01 27 

N

 Barvy, lepidla, pryskyřice

20 01 31

N

 Nepoužitelná cytostatika

20 01 33

N

 Olověné akumulátory

20 01 34

N

 Galvanický článek suchý, mokrý

20 01 35

N

 Televize - kompletní

20 01 35

N

 Televize - nekompletní

20 01 06

O

 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení