Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 22. 2. 2007

     Přítomni: ing. M. Mach, Mgr. H. Nečasová, J. Guttenberg, M. Štráchalová, A. Oupická, V. Novák, ing. J. Fanta, J. Andelt, Sv. Houserek, M. Koloc, K. Píč, V. Zajpt, J. Trunková, J. Švecová, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu: Koloc, Štráchalová. Návrhová komise: Trunková, Nečasová. Zapisovatelka: J. Maksimová.

Složení slibu nového zastupitele
    
STAROSTA – 11. ledna 2007 doručila Mgr. Dagmar Dvořáková svou rezignaci na post zastupitele a předsedy finančního výboru z pracovních důvodů. Proto byl osloven p. Jiří Guttenberg, náhradník z kandidátky ODS, který post zastupitele přijal a složil slib zastupitele.

Volba předsedy finančního výboru
    
Návrh na předsedu finančního výboru: Jiří Guttenberg – schváleno. Finanční výbor žádá zastupitelstvo o pověření ke kontrole hospodaření v Domově seniorů – schváleno.

Žádosti občanů a spolků
    
STAROSTA – dochází značné množství žádostí, většinu z nich, které nejsou zásadního charakteru, se snažíme operativně řešit na MěÚ – opravy chodníků, zatékající voda, opravy cest apod. Dále jsou to žádosti spolků o finanční dotaci, což odkazujeme na budoucí grantové řízení, žádosti týkající se majetku města.

     a) žádost o odkoupení knihovny v Sedlci – zatím máme 3 žádosti, návrh: věnovat žádostem ze Sedlce přednostně na příštím zasedání, do té doby se můžeme seznámit s názorem sedleckých občanů o využití této budovy; NOVÁK – souhlasí s p. Machem, dát na názor nově se tvořícího osadního výboru v Sedlci; HOUSEREK – nebylo by vhodné, aby problém řešilo zastupitelstvo. Návrh: odložit jednání o knihovně v Sedlci na příští zasedání – schváleno.

     b) žádosti na přidání lamp pouličního osvětlení – budou se řešit následně poté, co obdržíme výroční zprávu od firmy spravující osvětlení, která má povinnost investovat 25 % ze zisku do městského osvětlení

     c) žádost o další opravy cest – po schválení rozpočtu, v němž je s tímto malou částkou počítáno, u asfaltových cest jsou porovnávány nabídky okolních firem na ceny takových oprav, pak rozhodneme, které nejakutnější věci se budou řešit, podobně budeme řešit i cesty neasfaltové a lesní.

Volba přísedících soudců
    
STAROSTA – Okresní soud v Mělníku požádal o zvolení 2 přísedících soudců k Okresnímu soudu v období 2007 – 2011. Návrh: Anna Mokrá a Marie Skuhrová – schváleno.

Schválení rozpočtu 2007
    
STAROSTA – návrh rozpočtu byl vyvěšen, z veřejnosti k němu nebyl připomínky. Na rozpočtu se dlouho pracovalo především proto, že máme značné množství závazků s letošním termínem splatnosti – splátky úvěrů různých investic, odložené splatnosti faktur (koupaliště) a vrácení části zálohy ze skládky (menší mmnožství uloženého odpadu). Příjmy jsou jen mírně zvýšené. Proto jsme museli provést značnou redukci ve všech výdajových položkách, což se dotklo všech rozpočtových kapitol. Přes drastické škrtání vznikl schodek, který plánujeme profinancovat ze zbytků úvěru (výstavba Zahradní ulice). Za těchto předpokladů je rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Na příjmové stránce je dána daňovými výnosy a poplatky za uložení odpadu na skládce. Zde jsme se drželi reality (jaké objemy se skládkují v posledních měsících = 1 100 t měsíčně). Problém je s výdaji Domova seniorů, kterému byla přiznána dotace o 2 mil. Kč menší než loni, jednání o jejím zvýšení sice stále probíhají, ale je možné, že DS v jistém období tohoto roku přestane mít prostředky na provoz. Spolkům můžeme nabídnout účast v městském grantovém řízení (okolo 100 tis. Kč) , které má na starosti p. místostarosta Novák. Příspěvek na změnu topného systému (od uhlí k ušlechtilejším palivům), příštímu zastupitelstvu předložím návrh zásad poskytování tohoto příspěvku. Bude zřízena  samostatná kapitola „Cestovní ruch“. Rozpočet na rok 2007 byl schválen.

Změna vyhlášky o odpadech
    
STAROSTA – zásadní změny v nové vyhlášce: je do ní zahrnut stavební odpad, jsou jmenovány všechny typy nádob v systému (pevné nádoby, pytle), jmenuje třídění odpadu (rozšíření o kovy a kompozitní obaly), jsou vypuštěna téměř všechna „pytlová“ místa (sloužila rekreantům), přesné stanovení frekvencí a dostatečného objemu sběrných nádob, zákaz vkládání horkého (ani teplého) popela. Od března bude probíhat kontrolní činnost. Současný systém svozových nálepek byl zvolen z nouze a v časové tísni. Po vyhodnocení chceme na podzim začít s novým systémem založeným buď na jednorázové svozové známce, nebo na poplatcích za komunální odpad (občané si zvolí frekvenci, typ nádoby a podle toho platí); NOVÁK – všichni vědí, že jsme museli přistoupit k nepopulárním opatřením, tj. ke zvýšení ceny. Nikdo, kdo je seznámen s propadem mezi poplatkem za odvoz odpadu a skutečnými náklady, by se nezachoval jinak; STAROSTA – poté, co byl systém zaveden, se vyskytly problémy se svozovou firmou – rada města se usnesla, že v odůvodněných případech, kdy v domácnostech vzniká nadměrné množství odpadu, se mohou občané obrátit na starostu. Doufám, že tuto vyhlášku budeme brzy novelizovat – měl by přibýt sběrový dvůr na skládce, který je již vybudován, ale zatím nám firmou AVE nebyl předán provozní řád. To se stane v nejbližší době. Jestliže si občan chce odvést na skládku nadstardandní odpad, který nepatří do popelnice, nebo se tam nevejde (vystěhování půdy, velké množství trávy), přijde na MěÚ Mšeno, kde mu za podmínky, že městu nic nedluží, vydají potvrzení, že odpad je města Mšena. Za takový odpad zaplatí v hotovosti nejnižší možnou cenu, tj. max. 300 Kč/t odpadu + DPH. Skládkovat odpad zadarmo už není možné. Pozitivní zpráva – po 1. týdnu přestaly stačit kontejnery na plasty, kde jsme museli zvětšit frekvenci vývozu; ŠTRÁCHALOVÁ – v této otázce bychom se měli zaměřit na podnikatele, vyhláška řeší pouze fyzické osoby. Problém zatím nemáme zmapovaný a městu takto utíkají peníze. Příklad: nevím, jak likviduje odpad restaurace Obecník, musíme i podnikatele dotlačit k tomu, aby se chovali jako každý občan; STAROSTA – naši vyhlášku jsme porovnávali s vyhláškami jiných měst a podnikatelům nezakazujeme využívat náš systém, naopak budeme rádi, budou-li ho využívat. Vyhláška č. 1/2007 byla schválena.

Výstavba v městské památkové zóně
    
Od r. 2003 existuje ve Mšeně městská památková zóna (MPZ), v r. 2006 vznikla komise pro regeneraci MPZ a vytvořen program pro regeneraci MPZ. Jedná se o obsáhlý dokument, který podrobně řeší další osud MPZ v návaznosti na možné přidělení financí od ministerstva kultury. Loni jsme dostali první dotace (využití: radnice, koupaliště, začalo se i na kostele), pro letošek jsme dostali 400 tis. Kč. Není to příliš, ale něco se udělat dá. Účastníme se soutěže MPZ, výsledek dosud není, při úspěchu může být bonus. Nutnost vytvořit regulativy pro výstavbu v MPZ, aby její charakter byl spíše vylepšován (střešní krytiny, okna, fasády...). Vypracování plánu pro celou MPZ by stálo moc financí, návrh vypracovat v 1. etapě regulativa pouze pro nejcennější partie MPZ (nám. Míru, kostel sv. Martina včetně veřejných prostranství, koupaliště). Nabídka p. ing. arch. Libora Sommera na vypracování regulativ pro výstavbu v MPZ do dvou měsíce od podpisu smlouvy za cenu 50 tis. Kč. Návrh: zadat tuto práci ing. Sommerovi; HOUSEREK – regulativa jsou prvním krokem k zisku financí; STAROSTA – jsem rád, že město má takový koncepční dokument. Zadání regulativ ing. arch. Sommerovi bylo schváleno.

Vyhláška o poplatcích  
    
STAROSTA – návrh zvýšit poplatek za rekreační pobyt z 2 na 5 Kč, důvod: získání prostředků pro podporu turistického ruchu na Mšensku; NOVÁK – chtěli jsme znát názopry ubytovatelů, obeslal jsem několik z nich s informací o možném zvýšení tohoto poplatku (pouze 2 reakce). Chtěl bych apelovat na podnikatele, aby s námi diskutovali, nechceme věci nařizovat; NEČASOVÁ – ve zvýšení poplatku není problém, navíc se to netýká dětí do 18 let. Vyhláška č. 2/2007 byla schválena.

Zřízení osadního výboru v Sedlci
    
STAROSTA – osadní výbor je institut, který upravuje zákon o obcích, umožňuje zastupitelstvu vytvořit v odloučené části obce osadní výbor. Protože Sedlec je po Mšeně druhou největší částí obce, zkusíme, jak zde bude fungovat osadní výbor. Mohl by být 3-5členný. Uvítáme ochotu sedleckých občanů se v něm angažovat a ochotu dobře komunikovat mezi sebou. Navrhuji termín do 15. března, aby se starostovi Mšena přihlásili ti občané Sedlce a Hradska, kteří mají zájem pracovat v osadním výboru. Vytvoření osadního výboru Sedlec – Hradsko bylo schváleno.

Prodej pozemků
    
Prodej pozemku 1394/4 v k. ú. Mšeno manželům Klapkovým – při zaměření pozemku zjištěny nesrovnalosti s hranicemi pozemku (koupaliště zasahuje o metr dále směrem k Blížce), nejjednodušší řešení: vyměřit pozemky podle současného stavu oplocení – schváleno.
     Přístup k tomuto pozemku – 28. 8. 2006 schváleno věcné břemeno s právem chůze a jízdy, ale v katastru dosud není, proto návrh na revokaci tohoto usnesení a věcné břemeno nedávat; FLÍGLOVÁ – návrh, aby město uzavřelo s majiteli smlouvu o možnosti užívání pozemku na dobu neurčitou; STAROSTA – jiné řešení je na diskuzi s majiteli. Po diskuzi zastupitelů byl návrh revokovat usnesení ze srpna 2006 byl schválen.

Silnice Na Tržišti
    
STAROSTA – zjistilo se, že komunikace ve vlastnictví města vede místy po pozemcích soukromých majitelů. Byla zřízena komise, která na místě posoudila stav věcí. Bez toho, o jaké výměry pozemků se jedná, se dále jednat rozumně nedá. Návrh: zaměřit komunikaci na náklady města, je 5 nabídek na vyměření. Jednání s p. Nečasem – souhlasil by s prodejem některých pozemků městu, navrhuje zároveň řešit cestu na Šibenec (ke kolejím ČD). Návrh na provedení zaměření pozemku města 3362/1 (spojka z Mělnické k Jatecké ulici) a cesty na Šibenec k železniční trati byl schválen.

Vlajka pro Tibet
    
STAROSTA – přišel dopis zastupitelům se žádostí podpořit kampaň Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ. Vyvěšením podpoříme protest proti porušování lidských práv v této části světa, navrhuji tibetskou vlajku zakoupit a vyvěsit; ŠTRÁCHALOVÁ – nelíbí se jí v závěru dopisu kontakt na prodej vlajky; STAROSTA – zásadní věc je, zda ji vyvěsíme, či ne. Vyvěšení tibetské vlajky bylo po diskuzi schváleno.

Návrh na usnesení
    
Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení.
    STAROSTA – požádal doplnit do usnesení doporučení rady města: při prodejích nemovitostí a pozemků bude město požadovat tržní cenu podle posudků realitních kanceláří – schváleno. Upravené usnesení bylo schváleno.

Informace a různé
    
STAROSTA – kromě práce na rozpočtu byl podán grant do programu „Strom života“ Nadace Partnerství: řešení prostranství na náměstí Míru (parčík, zeleň apod.)

     - grant na zapojení dětí a mládeže do života v obci se zaměřením na plochy zeleně a hřiště (park před ZŠ) se připravuje k podání do konce března, předpokládá zapojení ZŠ a Mateřského centra Mšenské sluníčko

     - program Energeticky soběstačné město Mšeno: začínáme sběrem informací, navštívili jsme Kněžice, zatím jedinou energeticky soběstačnou obec, je napojena na centrální zdroj tepla (biomasa), vyrábí i vlastní elektřinu. Odpoledne jsme navštívili firmu, která se zabývá vývojem a výrobou zdrojových částí tepelných systémů (kotle, kotelny), kde jsme viděli několik současných technologií (spalování pneumatik, zbytkových plastů, uhlí, parní stroje, biomasa). Dále budeme sbírat informace, pak uděláme veřejnou debatu za účasti odborníků. Bez výroby elektřiny nemá smysl budovat pouze vytápění = ekonomická sebevražda. S firmou AVE jsem jednal o stavbě bioreaktoru na skládce (plyny, doplňkově biomasa), připraví návrh. Pro rozvoj v této oblasti budou nutné pozemky, na kterých bychom případně stavěli, na MěÚ pracuje se na mapě takových pozemků i souvislosti s novým územním plánem.

     - prodej bytů v čp. 275: proběhlo 2. kolo soutěže, 3 zájemci na byt v přízemí. Zbývá poslední byt s nájemníkem, otázka jak postupovat, zřejmě vyhlásit 3. kolo, propagace v médiích, oslovit případné investory.

     - jednání s firmou AVE pokračují, zejména závazek z loňska 3,6 mil. Kč, splátkový kalendář (hradilo by se ze zvýšeného skládkování) + záloha od AVE 4,5 mil. Kč na letošní rok. Vyskytla se jediná podmínka: podepsat dodatek ke smlouvě, který měl pouze řešit situaci po naplnění skládky = její rekultivace. Rada města doporučila konzultaci s právní firmou.
    
     - situace v Domově seniorů: v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách došlo ke zkrácení dotací. Dofinancování – ze sociálních dávek klientů, kteří je budou dávat DS, a z příspěvků zřizovatelů. V případě našeho DS to v současné době vypadá na minimálně 2milionový propad. I větší DS (Neratovice, Mělník) dostaly podobné částky jako Mšeno. Pokouším se spojit se starosty obcí a podniknout společnou akci, také představitelé tří stran se v Parlamentu a na Krajském úřadě snaží ovlivnit situaci, šance si ovšem netroufám odhadovat.

     - problémy s osvětlením: často vypadává, častá jednání s firmou Eltodo (mnoho slibů nesplnili), po napsání dopisu začínají odstraňovat nedostatky, poslali jsme první fakturu se sankcemi za nedodržování časů nástupu k opravám.

     - pozvání na slavnostní vyhlášení 0. ročníku ankety Sportovec roku 2006 v pátek 9. 3. 2007 v 15 hodin v obřadní síni radnice.

Diskuze
    
NOVÁK – poděkování p. Dvořákové za práci v zastupitelstvu; NEČAS Miroslav – zdá se mu nedostatečná frekvence zasedání zastupitelstva; STAROSTA – zastupitelstvo se schází po delší době nikoli proto, že bychom se bránili styku s občany. Tím, že Rada města může hodně věcí operativně řešit, nezbývá tolik věcí na zastupitelstvo. S termínem této schůze jsme čekali záměrně až do sestavení rozpočtu, který musel 15 dní viset na veřejné desce. Obecně: zastupitelstva nebudou každý měsíc, zkrátka podle potřeby. Občané nemají ke svým podnětům jen schůze zastupitelstva, ale mohou využít kontaktů s 15 zastupiteli, kteří mohou navštívit nejen mne, ale i radu města. Možnosti tedy jsou; ŠIMÍČKOVÁ – dotaz na cenu pronájmu v sále radnice; STAROSTA – na místní spolky se toto nevztahuje; SVOBODOVÁ – dotaz na pozemky u MŠ; STAROSTA – konečná verze: zachová se současný stav; dotaz na systém svozu odpadu: STAROSTA – systém „Když mám plnou popelnici, dám známku = vyvezou“ jsme nemohli realizovat (snad v budoucnu), systém poplatku na hlavu je vlastně místní daň, která neumožňuje zohledňovat množství odpadu. Třetí možnost, ke které budeme směřovat,  je poplatek za komunální odpad. Obec může stanovit množství různých typů nálepek podle zvolené frekvence svozu a objemu, což je na výpočet sice složité. ale zohledňuje množství odpadu. K věci se vrátíme na podzim.