Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšeno ze dne 1. 11. 2006

M. Štráchalová a M. MachPřítomni: Jiří Andelt, Mgr. Dagmar Dvořáková, Ing. Jiří Fanta, Václav Hájek, Svatopluk Houserek, Milan Koloc, Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Nečasová, Václav Novák, Alena Oupická, Karel Píč, Jana Švecová, Marie Štráchalová, Václav Zajpt. Zahájení v 18 h. Paní Marie Štráchalová, jako nejstarší členka nově zvoleného zastupitelstva zahájila ustavující veřejné zasedání. Konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny nově zvoleného zastupitelstva a prohlásila veřejné zasedání za usnášeníschopné. Podala informaci o výsledku voleb do zastupitelstev obcí, které proběhly ve dnech 20. a 21. 10. 2006. Navržený program zasedání byl jednomyslně. Zapisovatelka: Miluše Flíglová – Jizbová.

Složení slibu členů Zastupitelstva města Mšeno
Paní Štráchalová vyzvala přítomné, aby povstali, přečetla slib člena zastupitelstva - § 69    odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předpisů – a složili slib pronesením slova „Slibuji“ a potvrdili svým  podpisem.

Volba ověřovatelů zápisu, návrhové a volební komise
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jiřina Trunková, Karel Píč. Návrhová a volební komise – Karel Horňák, předseda, členové: Dagmar Dvořáková, Václav Hájek.

Jednací řád zastupitelstva
Zastupitelé obdrželi Jednací řád zastupitelstva města Mšeno předem, žádné připomínky k předloženému jednacímu řádu nebyly – schváleno jednomyslně.

Volební řád
Paní Štráchalová  přečetla volební řád, který zastupitelé obdrželi předem, připomínky nebyly. ZM schvaluje předložený volební řád: dlouhodobě uvolněný starosta - § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, neuvolněný místostarosta - § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích, pětičlenná rada města - § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích – schváleno jednomyslně.

Volba starostyÚčast byla hojná
Předseda volební a návrhové komise p. Karel Horňák přednesl postup, podle kterého bude volba probíhat, p. Štráchalová vyzvala zastupitele k předkládání návrhů; ANDELT – navrhuje p. Ing. Martina Macha, ten návrh přijímá. V tajné volbě byl ing. Mach 14 hlasy zvolen starostou města a poté se ujal řízení zasedání.
STAROSTA – poděkoval občanům za důvěru, kterou v nové zastupitelstvo vložili, poděkoval zastupitelům za to, že ho zvolili a  slíbil, že bude ve funkci starosty pracovat ze všech svých sil. Poděkoval bývalé paní starostce za obrovský kus odvedené práce, který ve funkci starostky vykonala. a předal jí kytici růží; ŠTRÁCHALOVÁ – všem poděkovala a slíbila jako členka zastupitelstva stejně jako nový starosta, že se jistě všichni zastupitelé budou  snažit pracovat jak nejlépe dovedou.

Volba místostarosty
STAROSTA – vyzval zastupitele k předkládání návrhů; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje p. Václava Nováka, ten návrh přijímá; ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje p. Píče, ten návrh nepřijímá. V tajné volbě byl Václav Novák zvolen místostarostou 12 hlasy.

Volba členů rady města
STAROSTA – vyzval zastupitele k předkládání návrhů na další tři členy rady; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje p. Janu Švecovou, ta návrh přijímá; ŠTRÁCHALOVÁ navrhuje p. Svatopluka Houserka, ten návrh přijímá; ANDELT – navrhuje p. Mgr. Hanu Nečasovou, ta návrh přijímá. V tajné volbě byli do rady města zvoleni tito kandidáti: Hana Nečasová (15 hlasů), Svatopluk Houserek (14), Švecová (12). Pan starosta poděkoval za práci volební komisi.

Zřízení kontrolního a finančního výboru
Návrh na usnesení: ZM zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, zákona o obcích kontrolní a finanční výbor. Hlasování: jednomyslně schváleno.

Volba předsedy finančního výboru
STAROSTA – vyzval zastupitele k předkládání návrhů na předsedu finančního výboru; NOVÁK – navrhuje Mgr. Dvořákovou, ta návrh přijímá. Hlasování: 14 pro, 1 se zdržela (Dvořáková).

Volba předsedy kontrolního výboru
STAROSTA – vyzval zastupitele k předkládání návrhů na předsedu kontrolního výboru; NEČASOVÁ – navrhuje p. Houserka, ten návrh přijímá. Hlasování:  14 pro, 1 se zdržel (Houserek).

Termín 1. schůze rady
STAROSTA – oznámil termín první schůze Rady města Mšeno – 8. 11. 2006 od 18 h v kanceláři starosty.

Diskuze
STAROSTA – poděkoval občanům za hojnou účast na veřejném zasedání. Pozval všechny na jednání týkající se začátku tvorby plánu strategického rozvoje města – jedná se o několik tematických bloků od sociálních služeb po turistický ruch, vzdělávání, dopravu apod. Je vítán každý, kdo se zapojí do pracovního setkání, které se bude konat dne 24. 11. od 17 h a bude pokračovat dne 25. 11. od 9 h na radnici ve Mšeně; MÍSTOSTAROSTA a p. HOUSEREK poděkovali občanům za jejich hlasy a zvolení do zastupitelstva a zastupitelům za zvolení místostarostou a radním; MĚŠŤÁK – dotaz, kolik je přítomných občanů na dnešním veřejném  zasedání. Podepsaných občanů je 42, všichni přítomní se ale nepodepsali, odhadem celkem 60 občanů; NEČASOVÁ – poděkovala všem občanům za zvolení do zastupitelstva a zastupitelům za zvolení do rady. Vyzvala celé zastupitelstvo k týmové spolupráci a požádala občany o opakování účasti na veřejných zasedáních.

Pan starosta ukončil zasedání v 19.15 h.

Karel Horňák