První listopad znamenal velký zlom v životě dvou lidí. Marie Štráchalová absolvovala poslední den ve funkci starostky města, pro Ing. Martina Macha to naopak byl první den ve funkci starosty našeho města. Rozhodlo o tom první zasedání městského zastupitelstva. Zvolení nového starosty bylo příležitostí k jeho návštěvě a položení několika otázek.

S čím přicházíte do nové funkce?
  
„Především s myšlenkou více se otevřít lidem, více s nimi komunikovat a dát jim možnost vyjádřit se k tomu, kam má město směřovat. To se musí dít permanentně, nejenom jednou za 4 roky při volbách. S tím souvisí se otevřít „světu“ – nejen v ČR, ale i v zahraničí, zapojit město do různých organizací našeho regionu v oblasti cestovního ruchu, napojení na eurofondy a v rámci spolupráce ve Sdružení obcí Kokořínska a Městem Mělník, které by mohlo být pomocnou rukou při realizaci projektů  financovaných z EU. Středočeský kraj má v zemích Evropské unie tzv. partnerské regiony. Uvažujeme o navázání spolupráci s některými z nich.“

Můžete objasnit změny ve fungování zastupitelstva?
  
„Občané si těchto změn pravděpodobně všimli. Došlo k omlazení zastupitelstva. Zásadní změnou je zvýšení počtu jeho členů a ustavení pětičlenné Rady města. Pravomoc starosty se tak výrazně menší než dříve. Rada města se bude scházet nejméně jednou za 14 dní, celé zastupitelstvo podle potřeby. Uvidíme, jak se nastavený model osvědčí a podle toho se roz-hodne, jak pokračovat v dalším volebním období.“

Máte již nějakou pozitivní novinku?
   
„Jsem velmi rád, že se v povolebních jednáních podařilo prosadit proporcionální složení úměrné výsledkům voleb, tj. zastoupení všech ve volbách úspěšných politických proudů ve Mšeně. To přináší naději na dobrou spolupráci.“

S čím se potýkáte v současné době?
  
„Převzetí úřadu starosty a jeho agendy je poměrně složitá záležitost, takže prosím občany o shovívavost, než se „zaběhneme“. Kromě vlastní „úředničiny“ je nyní mou největší prioritou několik investičních akcí v závěrečné fázi. Především se jedná o koupaliště. Bazén je až na drobné nedodělky hotový, pokračuje rekonstrukce lázeňských budov. V Zahradní ulici se finišuje, v nejbližší době by měl být položený kámen zalit tekutým asfaltem. Definitivní povrch přijde na řadu až na jaře 2007. Řeší se i konečná úprava dlažby u zadního traktu kostela sv. Martina.“

Důležitým bodem bude i rozpočet na příští rok…
  
„Rozpočet bychom rádi schválili co nejdříve, s úkolem najít zdroje pro realizaci volebních programů všech stran. Peníze chceme najít v grantovém řízení a v rezervním fondu města.“

Ptal se

Karel Horňák