První zasedání Rady města Mšena v novodobé historii se konalo dne 8. 11. 2006 od 16 h za přítomnosti všech radních. V úvodu nový starosta seznámil radní s převzetím úřadu od bývalé paní starostky, které proběhlo 6. 11. 2006. Shodli jsme se na tom, že o zasedáních Rady bude informovat v těchto novinách každý měsíc jiný radní, usnesení budou vyvěšena na Úřední desce a na internetových stránkách.

   Přijali jsme JEDNACÍ  ŘÁD RM MŠENO, kde je mj. stanoveno, že Rada se schází zpravidla jedenkrát za dva týdny, a to vždy ve středu od 15.00 hod. Radní se seznámili s kompetencemi rady, zastupitelstva, starosty, místostarosty a tajemníka a převzali fotokopie některých vnitřních předpisů městského úřadu k seznámení se s obsahem, případně k připomínkám.

   Na pozvání starosty mezi nás přišla paní Bc. Blanka Dvorščíková, ředitelka Domova seniorů (DSM), aby Radě podala informace o hospodaření za 1. až 9. měsíc 2006, předpoklad plnění rozpočtu 2006 a předložila návrh rozpočtu na r. 2007. Hospodaří se podle „úsporného rozpočtu“, kapacita DSM rozšířena o 12 lůžek, mimořádné příjmy – dotace na provoz od KÚSK 500,- tis. Kč,  příspěvek od Magistrátu hl.m. Prahy 150,- tis. Kč, Duhová energie 100,- tis. Kč, stavební fakulta ČVUT 10,- tis. Kč a sponzorské dary  od fyzických osob. Dluh vůči městu – splacení prodlouženo do 30.6.2007, bude žádat řešení (prominutí) od současného zastupitelstva. Hovořili jsme také o pronájmech komerčních prostor v DSM.

   Projednali jsme doplnění a změnu Organizačního řádu MěÚ Mšeno, který by měl být schválen na příští schůzi Rady. Stanovili jsme náplň práce místostarosty (bude součástí Org. řádu MěÚ): Je neuvolněným členem ZM. Je členem rady města. Zúčastňuje se podle potřeby jednání komisí a výborů. Předkládá starostovi návrhy podle svého zaměření pro jednání zastupitelstva, výborů a komisí. Po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje. Řeší stížnosti a náměty občanů v oblastech svěřené působnosti, podle potřeby informuje starostu o vyvozených závěrech. Plní svěřené úkoly  v oblasti krizových situací. Ze své činnosti je odpovědný ZM. Pracuje s dobrovolnými a zájmovými organizacemi zřízenými ve  městě Mšeně a zabezpečuje přípravu a realizaci městských grantů pro tuto oblast. Podílí se na přípravě a tvorbě grantových žádostí z nestátních zdrojů a KÚSK. Působí v oblasti turistického ruchu a zpracovává městskou koncepci rozvoje turistického ruchu. Provádí kontrolu realizací investičních akcí města. Podílí se na přípravě koncepčních řešení fungování a rozvoje města. Koordinuje aktivity programu partnerství mezi městy. Zajišťuje komunikaci s Obvodním oddělením policie ve Mšeně. Rada dále schválila vypracování grantové žádosti na stavbu tréninkové cyklodráhy v Debři za dětským hřištěm.Přesné znění žádosti předloží starosta zastupitelstvu dne 20.11.2006 na veřejném zasedání ke schválení finanční spoluúčasti.

   Mgr. Nečasová informovala, že ZŠ se připojí k tomuto grantovému programu Středočeského kraje a předloží dvě žádosti o finanční spoluúčast města: dobudování víceúčelového hřiště, rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště.

   Starosta podal informaci o poničené autobusové zastávce v Boleslavské ulici a požádal ZŠ, aby záležitost vyšetřili (dle svědků zastávku rozbíjejí žáci ZŠ).
   Starosta doporučil radním, aby si prostudovali vyhlášku města č. 11/05 o místním poplatku za svoz TKO a případně připravili návrhy na úpravu. Změna by měla být schválena na prosincovém zasedání ZM. Zároveň nezapomenout v této souvislosti na zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

   Na závěr proběhla diskuse, ve které mj. radní paní Švecová položila dotaz na možnost úpravy vjezdů ke garážím u čp. 70 v Zahradní ulici. V této záležitosti byla mezitím sjednána s dodavatelem stavby požadovaná úprava.

Martin Mach, starosta