Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšeno ze dne 28. 8. 2006

Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, Ing. J. Fanta, Mgr.Vl. Wasyliw, V. Hájek, P. Vidman, V. Líbal, Sv. Houserek, M. Slánský. P. Živec. Návrhová komise: Slánský, Dvořáková. Ověřovatelé zápisu: Líbal, Vidman. Zapisovatelka: I. Krúpová.

Prodeje nemovitostí
  
a) Paní Jitka Trevisan – zaslala dopis ohledně objektu budovy na bývalém školním pozemku, stále má zájem.

   b) Žádost manželů Klapkových, Mšeno, Jezerní 371 o prodej části p. p. 1394/2 v k. ú. Mšeno a o zřízení věcného břemene. Návrh: ZM schvaluje prodej části p. p. 1394/2 v k. ú. Mšeno. Pro – Štráchalová, Švecová, Dvořáková, Wasyliw, Hájek, Houserek, Líbal, Slánský, Fanta, Živec. Zdržel se – Vidman = schváleno. Návrh: ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na st. parcelu č. 504 a pozemkovou parcelu č. 1390 v k. ú. Mšeno mezi manžely Klapkovými jako oprávněnými a městem Mšeno jako povinným - schváleno jednomyslně. 

   c) Žádost manželů Gurvayových – o prodej domu čp. 319, Mšeno. Cena za vlastní dům podle znaleckého posudku činí 297.480 Kč. Návrh: ZM schvaluje prodej domu čp. 319 na stp. 118 včetně stp. č. 118 v k. ú. Mšeno a p. p. č. 61/4 v k.ú. Mšeno o výměře 454 m2 za cenu dohodou ve výši 300 tis. Kč manželům Gurvayovým, Mšeno. Náklady s prodejem spojené platí kupující - schváleno jednomyslně.

   d) Žádost p. Iva Stomeho, Praha 8 - o prodej pozemku v k. ú. Mšeno. Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 367/10 v k. ú. Mšeno o výměře 388 m2 panu Stomemu za cenu 40 Kč/m2, tj. celkem 15 520 Kč. Náklady spojené s prodejem platí kupující – schváleno jednomyslně.

Rozpočtová úprava, byty – nařízení města
   a) 3. rozpočtová úprava r. 2006. Návrh: ZM schvaluje 3. rozpočtovou úpravu rozpočtu r. 2006 – schváleno jednomyslně.

   b) Byty – nařízení města. Jedná se o jednostranné zvyšování nájemného, stanovené zákonem č. 107/06 Sb., a sdělením MMR č. 333/06 Sb. Kategorie: cena platná do 31. 12. 2006 maximální navýšení cena platná od 1. 1. 2007: 1. 15,20 Kč 14,7 % 17,43 Kč, 2. 11,39 Kč 23,3 % 14,04 Kč, byty se sníženou kvalitou 8,85 Kč 27,9 % 11,32 Kč. Návrh: ZM schvaluje předložené nařízení města Mšeno č. 1/2006 o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu – schváleno jednomyslně.

Žádosti
   a) Žádost Klubu přátel Běhu Kokořínským údolím. Návrh: ZM schvaluje poskytnutí sponzor-ského příspěvku ve výši 1000 Kč na Běh Kokořínským údolím 30. 9.  2006 – schváleno jednomyslně.

   b) ZŠ Mšeno – dotace na úpravu doskočiště ve výši 50 tis. Kč, spoluúčast města 5 tis. Kč. Ná-vrh: ZM schvaluje poskytnutí dotace ZŠ Mšeno ve výši 5 tis. Kč na úpravu doskočiště na hřišti v ZŠ Mšeno – schváleno jednomyslně.

   c) ZŠ Mšeno – převod financí. Návrh: ZM schvaluje převod finančních prostředků ZŠ Mšeno za pronájem od firmy CL – NET s r.o., za umístění antén na ZŠ Mšeno na výdaje základní školy –  schváleno jednomyslně.

   d) TJ Sokol Mšeno, dotace. Návrh: ZM schvaluje dotaci ve výši 10 tis. Kč TJ Sokol Mšeno na opravu oken v sokolovně – schváleno jednomyslně.

   e) M. Dvořáková z Jatecké ulice žádá o řešení stavu cesty do jejího domu. Při velkých deštích stéká voda z Jatecké ulice a hromadí se na prostranství u vstupu do jejího domu a začátku „uličky“, která vede směrem k ulici na Výsluní (pod MŠ); STAROSTKA – zaslala již před časem dotaz projektantovi, který projektoval kanalizaci, proč dochází k naplavování objektu, a žádala o řešení. Projektant navrhuje odvést vodu uličkou pomocí žlabovek a vsakem do okolních pozemků. Geodet zjistil, že p. Albert je svým plotem na obecním pozemku, ulička se nejprve musí dát do správných hranic a poté provést odvod vody. Návrh: ZM schvaluje navržený postup k úpravě cesty mezi Jateckou ulicí a ulicí na Výsluní – schváleno jednomyslně.

   f) Paní Kaniová z Mělníka – žádá o opravu cesty k Blížce. Návrh: ZM schvaluje opravu cesty k Blížce – schváleno jednohlasně.

   g) STAROSTKA – velmi špatný stav „lesáckého“ vozidla Lada Niva. V rozpočtu na r. 2007 se bude muset počítat s koupí nového.

Zřízení věcného břemene ČEZ – město Mšeno (Karlova ul).
  
Návrh: ZM schvaluje předloženou Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Mšeno jako povinným a ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněným pro ulici Karlova, Mšeno – umístění energetických zařízení – schváleno jednohlasně

Úvěr  od KB Mělník
  
Dne 10. 4. 2006 se zastupitelé usnesli o přijetí úvěru od KB Mělník na dobu 7 let ve výši 3 mil. Kč (oprava znění). Návrh: ZM schvaluje přijetí úvěru na stavbu – rekonstrukci Zahradní ulice ve Mšeně od KB, a. s., dále schvaluje zastavení nemovitosti – budova čp. 15 na stp. č. 27, včetně stp. č. 27 v k. ú. Mšeno s nebytovými prostory k zajištění pohledávek z úvěru KB, a. s. ve výši 3 mil. Kč, splatný 31. 3. 2013 – schváleno jednohlasně.

Mšeno – soběstačné město
  
WASYLIW – informoval o tom, že studii dodala firma RAEN spol s r.o., která zároveň navrhla opatření k vytápění města. Předpokládaná cena je cca 50 mil. Kč. Navrhuje prozatím jednat ohledně dotace; ŠVECOVÁ – nejprve by měla proběhnout diskuze s obyvatelstvem. Závěr – zpracované podklady předat zastupitelstvu, které bude zvoleno v příštím volebním období.

Informace a různé
  
a) oslavy 700 let města od první písemné zmínky o Mšeně - celkové náklady činí 349 241 Kč (rozpočet byl stanoven na 300 tis. Kč).

   b) sousoší v parku – část nad soklem opadává, proběhla již druhá reklamace.

   c) program o obnovení venkova – od 11. 9. 2006 do 20. 10. 2006 se na Krajském úřadě Středočeského kraje přijímají žádosti o POV, přemýšlet a řešit budeme na zasedání v září.

   d) Krajský úřad Středočeského kraje zaslal souhlas k převodu finančních prostředků ze zvláštního vázaného účtu města Mšeno (účet skládky) na účet firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

   e) Krajský úřad Středočeského kraje - protipovodňová opatření ve Skramouši – příslíbena pomoc hejtmana.

   f) Žádost DS na Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci z Humanitárního fondu na r. 2006 na projekt: „DSM – navýšení kapacity“. Nebyla přidělena.

   g) Žádost o vyznačení přechodu přes náměstí směrem od Pohřební služby – nelze, snížila by se možnost parkování na náměstí, zatím neřešit.

   h) Smlouva o pronájmu ČOV – odloženo na září 2006.

   ch) Staveniště – Zahradní ul. je předáno firmě ZKP Kladno – v současné době si nechávají vytyčit sítě, termín dokončení – 15. 10. 2006.

Diskuze
  
DVOŘÁKOVÁ – v době, kdy došlo k pokládce lina v učebně výtvarné výchovy v ZŠ Mšeno, bylo zjištěno, že dřevo je rozpadlé, tato učebna musí být uzavřena; STAROSTKA – jednala s ředitelkou ZŠ, p. ředitelka bude žádat o posouzení statika; DVOŘÁKOVÁ – jednání o ÚP probíhalo v pracovní den dopoledne, přimlouvá se, aby příště při podobných jednáních byla jednání svolávána na pozdější hodinu; STAROSTKA – informace byla vyvěšena v parku a na úřední desce, k ÚP se mohou občané dalších 15 dnů vyjádřit; VIDMAN - jak pokračují práce na koupališti; STAROSTKA – termín předání je stále 30. 9. 2006; ve středu 30. 8.2006 proběhlo na Ministerstvu financí jednání ohledně zaslání finančních prostředků; MACH – přimlouvá se za větší informovanost občanů na internetových stránkách, požaduje zveřejnění studie, o které hovořil p. Wasyliw, na internetu; BASNER – děkuje všem, kteří se podíleli na akci „Oprava Karlovy ulice“ a dále spolu s p. Šimáněm upozorňuje na časté rušení nočního klidu návštěvníky restaurace „Plzeňka“; HÁJEK – tyto a podobné stížnosti vždy řešila policie; BASNER – hygienická stanice provedla měření hluku v tomto objektu po 22. hodině, bylo naměřeno více, než je přijatelné (povoleno 40 decibelů, naměřeno 52); STAROSTKA – stížnost je možné řešit na přestupkové komisi, je možné podat žádost; BASNER – značka zákazu stání v Karlově ulici není viditelná přes větve a listy kaštanu; STAROSTKA – pokud to bude možné, věc napravíme; BASNER – odstranit dopravní značku zákazu zastavení před řeznictvím p. Píče; STAROSTKA – jedná se o značku firmy ZKP Kladno; NEČAS - požaduje opravu chodníku u dveří zdravotního střediska; STAROSTKA – tato část bude opravena; NEČAS – parkovací místo u ZS pro sanitu, lékaře; STAROSTKA – v současné době vyměňuje firma Dopravní značení Mělník značky ve Mšeně, bude se informovat, zda mají tuto značku v soupise.

Karel Horňák