NAŠI KANDIDÁTI

1. Václav Novák, 43 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
„Chci s Vámi mluvit.“

2. Ing. Jiří Fanta, 54 let, vedoucí vychovatel, člen ODS
„Zůstávám stejný, jakého mě znáte.“

3. Mgr. Dagmar Dvořáková, 44 let, učitelka, bez politické příslušnosti
„Každý by měl něco dělat pro své město.“

4. Jana Švecová, 44 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
„Chovejme se k lidem tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.“

5. Jiří Guttenberg, 30 let, podnikatel, člen ODS
„Více možností pro občany.“

6. Miroslava Pernikářová, 41 let, obchodní specialista, členka ODS
„Je jen na nás, jak se nám v našem Mšeně bude žít.“

7. Svatopluk Houserek, 26 let, podnikatel, člen ODS
„Chci, aby se naše děti měly lépe.“

8. Květa Živná, 36 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
„Co máme za sebou, co před sebou, je málo důležité proti tomu, co máme v sobě.“

9. Rudolf Říha, 59 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
„Spolupráce na rozvoji města.“

10. Jana Živná, 49 let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
„Všechny dobré nápady jsou již napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.“

11. Jan Martínek, 26 let, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti
„Mládí je budoucnost, jsem tu pro Vás!“

12. Vladimír Hodas, 54 let, důchodce, člen ODS
„Nejsem zvyklý lhát, tak ani nezačnu.“

13.  Karel Píč, 38 let, úředník, bez politické příslušnosti
„Není třeba litovat toho, co jsme udělali, ale toho, o co jsme se nepokusili a nedokázali.“

14.  Leona Hanauerová, 31 let, zubní laborantka, bez politické příslušnosti
„Pro lepší Mšeno.“

                       

Šance na změnu

Volební program ODS Mšeno pro komunální volby 2006

ODS ve Mšeně považuje nadcházející komunální volby za velkou šanci pro všechny mšenské občany. Šanci změnit zaběhlé a málo progresívní postupy ve vedení města a přeměnit Mšeno na skutečně moderně rozvíjející se město. Základním mottem našeho programu je

* TRANSPARENTNOST

* OBČAN

* ROZVOJ *


TRANSPARENTNOST
- občané musí být maximálně informováni o veškeré činnosti města
- všechna výběrová řízení a zadávání zakázek musí být pod veřejnou kontrolou

OBČAN
- veškerá činnost města musí směřovat ke zkvalitnění života jeho obyvatel
- občané musí mít možnost podílet se na rozhodování o chodu města

ROZVOJ
- chceme zajistit nejen fungování města na stávající úrovni, ale iniciovat jeho plánovitý a systematický rozvoj s využitím všech nabízených možností

Úkoly pro nadcházející období jsme shrnuli do pěti základních bodů:

1. Veřejná správa
změna struktury rozpočtu
   o maximální zprůhlednění rozpočtu
   o jasnéoddělení provozní a kapitálové části rozpočtu
   o vytvoření rozpočtových fondů, např. fondu rozvoje, volného času, rezerv apod., s jasnými pravidly jejich hospodaření
   o kapitálové příjmy investovat do majetku města

personální audit Městského úřadu
  
o prověřit efektivnost počtu a organizačního začlenění pracovníků MÚ

vyčlenění projektového manažera
  
o vyčlenit zaměstnance, který se bude plně věnovat získávání finančních prostředků z grantů dotací apod.

2. Spolková činnost a školství

-  finanční podpora spolků
  
o obnova financování spolků formou městských grantů

-  rekonstrukce školního hřiště
  
o podpora budování školního hřiště jako víceúčelového sportovního zařízení pro školu i   veřejnost

-  podpora činnosti školských zařízení
   o aktivní působení na kvalitu práce v MŠ, ZŠ, ZUŠ
   o motivace pro zavedení programů partnerství se zahraničními školami
   o podpora učňovskému a střednímu školství v blízkém regionu, např. Kanina, Skalsko apod.

3. Zlepšení úrovně života

ekologie
  
o dopracování koncepce Energeticky soběstačné město Mšeno se záměrem decentralizovaného ekologického vytápění

skládka
  
o využití části příjmů ze skládky pro zlepšení životního prostředí (podpora třídění odpadů, podpora ekologického vytápění apod.)

veřejná zeleň
  
o rekonstrukce parku a autobusových stání na náměstí Míru s návazností na úpravu Masarykovy ulice – tyto úpravy konzultovat s odborným architektem

bytová výstavba
  
o podpora a organizace bytové výstavby ze strany města
   o vyčlenění pozemků pro individuální bytovou výstavbu
   o výstavba malometrážních bytů

bezpečnost a pořádek ve městě
  
o zkvalitnění spolupráce s Policií ČR při dodržování pořádku ve Městě
   o revize městských vyhlášek a kontrola jejich dodržování

4. Rozvoj zaměstnanosti, podpora podnikání

cestovní ruch
  
o podpora služeb souvisejících s cestovním ruchem
   o rozšíření činnosti neziskové organizace Cestovní ruch Kokořínska o.p.s., tlak na zajištění vícezdrojového financování provozu infocentra
   o zpracování městské koncepce rozvoje cestovního ruchu

podpora rozvoje podnikání
  
o evidence vhodných nemovitostí a jejich prezentace potenciálním investorům
   o navázání pravidelné komunikace s místními podnikateli a jejich zapojení do rozvoje města

5. Sociální a zdravotní péče

zdravotní péče
  
o dostupnost zdravotní péče  pro občany z přilehlých obcí
   o rozšíření možností zdravotní péče o některé specializované obory a působení na kvalitu zdravotnictví ve městě

péče o seniory
  
o vylepšení péče o starší spoluobčany, a to jak v Domově seniorů, tak přímo v  jejich domácnostech

rehabilitace
  
o zprovoznění rehabilitačních prostor v Domově seniorů a nabídka služeb pro občany města

   K realizaci svého záměru máme významnou podporu v nejvyšších státních orgánech – Poslanecké sněmovně, Senátu i na KÚ Středočeského kraje.

   Pokud máte podobný názor na chod města v následujícím volebním období, dejte v komunálních volbách 20. - 21.10. 2006 svůj hlas kandidátům ODS!