Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšeno ze dne 18. 9. 2006

   Přítomni: M. Štráchalová, Mgr. Vl. Wasyliw, Vlast. Líbal, P. Živec, V. Hájek, Svat. Houserek, Ing. J. Fanta, M. Slánský, Mgr. D. Dvořáková. Omluveni: J. Švecová, P. Vidman. Ověřovatelé zápisu: Hájek, Živec. Návrhová komise: Houserek, Wasyliw. Zapisovatelka: J. Kosová. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Hospodaření města za 1. pololetí 2006
   ŽIVEC, předseda komise finančního výboru – seznamuje ZM a občany s jednáním finančního výboru o hospodaření 1. pololetí 2006. Průběh hospodaření je přibližně stejný s předcházejícími roky. Výdaje jsou nepatrně vyšší než příjmy, je to běžný vývoj jako v minulých letech. Příjmy nejsou pravidelné, ke konci roku by se měly naplnit. Je třeba však ohlídat náklady, které jsou v některých případech mírně překročeny tak, aby byl dosažen schválený rozpočet. Lesy – mají horší hospodářský výsledek, měl by se vylepšit v druhé polovině roku, koupaliště – schodek, hospodářská činnost – nepatrné plusové hospodaření. Předseda finančního výboru doporučuje zastupitelstvu hospodaření schválit. Návrh: ZM schvaluje hospodaření města za 1. pololetí 2006 – jednomyslně schváleno.

Rozpočtová úprava č. 4/2006
   Návrh: ZM schvaluje 4. rozpočtovou úpravu rozpočtu r. 2006 – jednomyslně schváleno.

Smlouva o pronájmu ČOV
   STAROSTKA – seznamuje s podmínkami předešlé smlouvy na pronájem ČOV s VKM Mělník,  je nutné uzavřít novou smlouvu o pronájmu ČOV, jelikož VKM již nemá udělenou licenci na provozování vodárenské infrastruktury; WASYLIW – upozorňuje, že předcházející smlouva neobsahuje všechny podmínky z minulé smlouvy z roku 2004, kde jsou upřesněny výpovědní lhůty.
   Návrh: ZM doporučuje paní starostce uzavřít Smlouvu o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace mezi městem Mšeno jako vlastníkem a pronajímatelem, Středočeskými vodárnami a. s. jako nájemcem a provozovatelem a VKM a. s. jako následným nabyvatelem s tím, že bod 16 této smlouvy se doplní o bod 16.4 takto: „Pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, v tomto případě činí výpovědní lhůta 12 měsíců“ – jednomyslně schváleno.
   Návrh: ZM schvaluje žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, podanou Středočeskými vodárnami a. s., pod podmínkou, že bude akceptováno doplnění smlouvy uvedené pod bodem č. 3. tohoto usnesení – jednomyslně schváleno.

POV 2007
   Návrhy zastupitelů: DVOŘÁKOVÁ – navrhuje úpravu zbylých vedlejších silnic a doporučuje použít na vybavení dětského hřiště na koupališti; STAROSTKA – doporučuje použít na dětské hřiště na koupališti nebo v Debři, kde je možnost pronájmu části louky od p. Janatky.
   Návrh: ZM schvaluje žádost o dotaci z POV na r. 2007 na vybavení dětského hřiště na koupališti, případně v Debři – jednomyslně schváleno.

Informace a různé
   – o odvozu kontejnerů na plasty, sklo a papír, podle potřeby lze doplnit buď kontejnery nebo zvýšit četnost vyvážení. Od ledna 2007 budou doplněny kontejnery na sklo a začne třídění skla podle barevnosti.
   – informace o odstoupení p. Mgr. Dvořákové ze školské rady na vlastní žádost, s tím, že její dcera již nechodí do ZŠ Mšeno, a tím nesplňuje podmínky jako zástupce rodičů ve školské radě. Paní starostka děkuje p. Dvořákové za její práci ve školské radě.
   – informace o výstavbě nového chodníku v Hradčanské ul. nákladem 84 883 Kč, nutné provést z důvodů bezpečnosti občanů.
   – Ministerstvo kultury poskytlo dotaci 50 tis Kč na oslavy 700 let Města Mšena.
   – panu Homolkovi se na jeho žádost o parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství města Mšena na nám. Míru nevyhoví.
   – o víkendu proběhla kulturní akce „Dny Evropského dědictví“. Vstupné bylo zdarma. Účast byla solidní.
   – koupaliště: prodloužení termínu předání do 30. 11. 2006. Paní starostka urguje ministerstvo financí o zaslání dotace.
   – Zahradní ul.: VKM provedlo rekonstrukci vodovodního řadu, vzhledem k tomu že podloží silnice bylo silně rozvráceno, je nutné provézt zpevnění. Tím vzniknou vyšší náklady až o cca 750 tis. Kč, starostka jedná s ředitelem VKM o řešení finančních nákladů.
   – V domově seniorů je třeba provést nějaké opravy a dodělávky. Firma Formatech s. r. o., v zastoupení panem Launem liknavě přistupuje k neodstraněným závadám.
   – informace o předložených výročních zprávách ZŠ a ZUŠ. Jsou velice dobře zpracovány, jsou k dispozici k nahlížení na MěÚ Mšeno.

Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuse
   HÁJEK – dotaz na opravu sousoší v parku; STAROSTKA – tyto opravy jsou prováděny na základě reklamace a měly by být ukončeny do 30.9.2006; ŽIVEC – chtělo by promyslet pronájem louky na začátku Debře od p. Janatky, 2 tis. Kč ročně, které žádá, se mu zdají vysoké. Navrhuje připravit dlouhodobou smlouvu o pronájmu a případném odkoupení bez navýšení o zhodnocení pozemku; TRUNKOVÁ – informuje o novém p. učiteli Ing. Hunčovském, který právě běží 1000 mil po naší republice a snaží se o zapsání do Guinesovy knihy rekordů. Zmiňuje se o případném sponzorském daru pro něj. Propaguje vlastně naši školu, proto vyzývá zastupitele k finančnímu příspěvku na tuto akci.
Paní starostka poděkovala za účast, pozvala všechny přítomné na příští zasedání a ukončila veřejné zasedání v 19,20 h.

Karel Horňák