Naši kandidáti

1. Tomáš Wallner, 40 let, pracovník ostrahy, bez politické příslušnosti

2. Miloslav Slánský
, 54 let, dělník, člen KSČM

3. Milena Tomsová
, 60 let, důchodkyně, členka KSČM

4. Bohumila Najmanová,
51 let, dělnice, bez politické příslušnosti

5. Miloslav Živný
, 26 let, dělník, bez politické příslušnosti


VOLEBNÍ PROGRAM KSČM

Vážení spoluobčané – vážení voliči!

Předkládáme Vám  „Volební program“ ZO KSČM Mšeno pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. října 2006. Komunistická strana Čech a Moravy prosazuje politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování, požaduje respektování práv a svobod občanů, rozvoj samosprávy a poměrné zastoupení v zákonodárných a zastupitelských sborech všech stupňů. Vycházejíce z našeho poslání ve společnosti a současného stavu této společnosti, chceme se v těchto volbách zaměřit na pomoc při zajišťování těchto hlavních myšlenek:

- podporovat možný rozvoj malého a středního podnikání ve městě s cílem získávání dalších pracovních  míst,

- podporovat možné rozšiřování a zlepšování infrastruktury ve městě, se záměrem  rozvoje výstavby obecních bytů, zejména pro mladá manželství a sociálně slabé rodiny,

- podporovat zachování všech typů škol ve městě, zlepšování vybavení a úrovně výuky na ZŠ a MŠ tak, aby nedocházelo k odlivu dětí do škol jiných měst a obcí,

- podporovat citlivé řešení otázek spojených se životem a zájmy seniorů,

- podporovat zajišťování poradenské činnosti pro seniory a sociálně slabé občany a jejich seznámení s jejich právy a nároky,

- prosazovat zkvalitňování zdravotní péče a dle možnosti i její rozšíření o další odbornou péči ve městě, zejména pro starší občany a malé děti,

- podporovat rozvoj činnosti zájmových organizací, které pomáhají rozvíjet činnost mládeže a péče o životní prostředí,

- prosazovat péči o životní prostředí – vzhled města, zvláštní pozornost věnovat ekologické likvidaci odpadů a kvalitě pitné vody,

- podporovat všechny návrhy spojené se zkvalitněním veřejného pořádku a bezpečnosti všech občanů,

- podporovat všechny návrhy spojené s dalším rozvojem údržby silnic, zlepšení místních komunikací, snažit se o zachování stávající hromadné dopravy,

- prosazovat zlepšení úrovně kulturního vyžití ve městě, obnovit a udržet společenské akce, jako jsou plesy, výstavy a dále popularizovat historii města .

  Volební program, který vám předkládáme, nabízí náměty na další rozvoj města. Tento dokument nepovažujeme za uzavřený, ale naopak přivítáme další náměty i diskuzi. Jsme si vědomi, že řešení těchto a dalších problémů je odvislé i od ekonomické situace ve městě. Věříme, že od vás všech přijde řada námětů, které po volbách do městského zastupitelstva do programu zapracujeme.

VAŠÍ ÚČASTÍ PŘI  VOLBÁCH ROZHODNETE I O SVÉ BUDOUCNOSTI!