Poznámky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 10. 7. 2006

Prodej nemovitostí
   - Pan Vlastimil Kožnar žádá o prodej parcely 372/33, která sousedí s jeho vedlejším pozemkem, na němž má postavenou chatu; STAROSTKA – vlastníkem pozemku je Pozemkový fond České republiky, proto ho město nemůže prodat. Panu Kožnarovi bude sděleno, že se musí obrátit na Pozemkový fond ČR.

   - Pan Miloš Kosina žádá o prodej parcely 367/24 o rozloze 76 m2, o kterém bylo jednáno na minulém zasedání. Informace o prodeji visela ve vývěsce potřebnou dobu, a tak nic nebrání tomu, aby se prodej uskutečnil, navíc už není nutné čekat na znalecký posudek; WASYLIW – podpořil prodej, podle něj by odhad nebyl vyšší než požadovaná cena (40 Kč/m2 ). Hlasování: jednomyslně schváleno.

   - Manželé Polívkovi ze Sedlce žádají o prodej parcely 416/1 v k. ú. Sedlec, která bezprostředně sousedí s bývalou prodejnou potravin; HÁJEK – podpořil prodej; ŽIVEC – navrhuje vyčkat, až se ukáže, kdo prodejnu koupí, a pak se rozhodnout. Návrh: prodej zatím nezamítat, ale odročít. Hlasování: Schváleno jednomyslně.

   - Pan Ivo Stome žádá o prodej parcely 367/10, která bezprostředně sousedí s jeho pozemkem; VIDMAN – prověřil situaci na místě a doporučuje prodej. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Rozpočtová úprava č. 2
   Příjmy v tis. Kč (částky upraveného rozpočtu): 1,7 odvod za odnětí zemědělské půdy, 7 poplatek z ubytovací kapacity, 25 dotace knihovna, 125 dotace Program obnovy venkova, 50 dotace radiostanice pro hasiče, 8 dotace hasičům na PHM, 10 dotace smíšený sbor Intermezzo, 55 služby zdravotní středisko, 40 hřbitovní poplatky, 30 příjmy traktor, 50 prodej předmětů. Příjmy – oslavy 700 let: 3,15 poplatek za užívání veřejného prostranství, 25,7 vstupné, 9,9 prodej předmětů, 2 přijaté dary. Plovárna 2006: 6,76 vstupné.

   Výdaje v tis. Kč: 45 výběrové řízení na opravu Zahradní ulice, 25 dotace knihovna, 50 dotace radiostanice hasičům, 656 odměny zastupitelů (převod na Plovárnu), 60 odměna pro ing. Macha za vedení webu, 125 dotace na opravu radnice z Programu obnovy venkova, 10 Intermezzo, 24 Plovárna.
   Navržené rozpočtové úpravy byly jednomyslně schváleny.

Schválení počtu zastupitelů
   § 67 zákona o obcích ukládá současnému zastupitelstvu, aby stanovilo počet členů nového zastupitelstva pro volební období let 2006 – 2010. Pro obec s 500 – 3 000 obyvateli stanovuje zákon rozmezí 7 – 15 členů; HOUSEREK – o maximálním počtu zastupitelů se už mluvilo několikrát, fungovala by také pětičlenná rada (starosta + místostarosta + 3 členové), která by měla pomáhat starostovi v rozhodování a měla by také o jeho práci větší přehled, navrhl proto maximální počet členů; DVOŘÁKOVÁ – kdo bude kandidovat v podzimních volbách, musí se připravit i na to, že bude pracovat kromě zastupitelstva také v radě města, což bude časově náročnější; ŽIVEC – také zaznamenal delší hovory o zvýšení počtu zastupitelů na patnáct, je rád, že se o této věci jedná s dostatečným předstihem; STAROSTKA – politické strany to při přípravě kandidátek pro podzimní volby nebudou mít jednoduché, aby daly dohromady plný počet lidí. Návrh: doporučit pro podzimní volby patnáctičlenné zastupitelstvo. Hlasování: jednomyslně schváleno.

Tuhý komunální odpad
   Firma AVE, která v našem městě přejímá z velké části péči o odvoz odpadů, předložila smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadů, plánovanou na 10 let, tj. do 31. 5. 2016; DVOŘÁKOVÁ – věří, že ani z jedné strany nebude důvod ji vypovídat. Hlasování: všichni pro.

Pronájem ČOV
   Stále není dořešena smlouva o pronájmu čistírny odpadních vod a mšenské kanalizace; WASYLIW – vadí mu, že smlouva je prakticky nevypověditelná; STAROSTKA – prověří veškerá předchozí jednání. Návrh: vzhledem k nejasnostem odložit schválení smlouvy na příští schůzi. Hlasování: schváleno jednomyslně.

Informace
   - Koupaliště: smlouva na realizaci 2. etapy je před podpisem, koupání bude povoleno po druhém posekání trávy, tedy pravděpodobně 1. srpna, nebude přístup do budovy lázní.
   - Nabídka na zavedení bezdrátového rozhlasu do okolních vesnic vypadá zajímavě a výhodně.
   - Svoz tuhého komunálního odpadu bude od července realizován ve středu, v okolních obcích pak v úterý. U podnikatelů, kteří mají smlouvy s dosavadním provozovatelem (Rethmann-Jeřala), se nic nemění.
   - Domov seniorů: zisk za měsíc květen činil 488 tis. Kč. Úsporná opatření tedy padla na úrodnou půdu.
   - Vítězem výběrového řízení na rekonstrukci Zahradní ulice se stala firma ZKP Kladno (bývalá Okresní správa silnic). Zahájení prací: 1. 8. 2006. Dokončení prací: 15. 10. 2006.

   Paní Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuze
   HÁJEK – poznámka k dopravní značce u Domova seniorů; VIDMAN – dotaz, zda by se meziskládka u Debře nedala zlikvidovat, protože už ji „zásobují“ nepořádní občané; STAROSTKA – potřebovali jsme tento prostor pro uložení materiálu, s ukončením stavebních prací po městě bude upraven i tento prostor; ŠIMÍČKOVÁ – prosba na kontrolu prolézaček před ZŠ, nejsou v dobrém stavu; WASYLIW – je hotová rámcová studie firmy RAEN o zásobování města teplem, firma chce stanovisko zastupitelstva, v jakém rozsahu má být studie zpracována. Mělo by dojít k výměně kotlů, realizace částečného centrálního vytápění a využití solární energie; SOBOTKA – otázka, zda se počítá v prostorách skládky se sběrným dvorem; STAROSTKA – ano, se sběrným dvorem se počítá; HORŇÁK – vzpomněl výborného průběhu oslav 700 let od první zmínky o Mšeně; STAROSTKA – svolá pořadatelský tým oslav k závěrečné rekapitulaci.

Karel Horňák