Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšeno z 11. 5. 2006

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková,  Mgr. Vl. Wasyliv, P. Živec, Vlast. Líbal, M. Slánský, Sv. Houserek, P. Vidman, V. Hájek. Omluven:  ing. J. Fanta. Zapisovatelka: J. Maksimová. Návrhová komise: Wasyliv, Hájek. Ověřovatelé zápisu: Slánský, Živec. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Prodeje nemovitostí
a) Žádost pana Jáchyma Hanauera o prodej parcely p. p. 633/4 v k. ú. Olešno o výměře 161m2. Tento prodej byl již řádně vyvěšen, nepřihlásil se jiný zájemce. Návrh usnesení: schválit prodej p. p. 633/4 v k. ú. Olešno o výměře 161 m2 manželům Hanauerovým za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené s prodejem platí kupující. Hlasování: schváleno jednohlasně.

b) Manželé Gurvayovi žádají o prodej domu ve Mšeně. Návrh usnesení: schválit prodej domu čp. 319 na stp. 118 a část p. p. 61/2 v k. ú. Mšeno. Hlasování:  schváleno jednohlasně.

c) Paní Trevisan informuje zastupitele města, že cena stavby na stp. 597, kterou od města Mšeno kupuje, je podle vypracovaného znaleckého posudku vysoká (183 tis. Kč ) a neodpovídá ceně tržní. Sama si objednala posudek tržní ceny a navrhuje zastupitelům po předložení posudku tržní ceny znovu o výši ceny za tuto nemovitost jednat. Zastupitelstvo města bere informaci p. Trevisan na vědomí.

Žádosti občanů a spolků
a) Žádost Kokořínského SOKu s. r. o. o poskytnutí dlouhodobé půjčky ve výši 25 tis. Kč. ZM se usneslo na veřejném zasedání dne 10.4.2006 půjčit 10 tis. Kč. Celkem by bylo půjčeno 35 tis. Kč; HOUSEREK – měli by být informováni občané města, proč město půjčku Kokořínskému SOKu s. r. o. poskytuje a jak Kokořínský SOK s. r. o. nastalou situaci řeší; WASYLIV – po poskytnutých informacích jednatelem společnosti p. Bauerem je třeba zvážit další způsob provozování autobusové dopravy; ŽIVEC – vzhledem k poskytnutým dotacím na tuto dopravu je třeba pomoci společnosti Kokořínský SOK s. r. o.  a výhledově dále uvažovat o změně řízení společnosti. Návrh usnesení: schválit dlouhodobou půjčku Kokořínskému SOKu s. r. o. ve výši 25 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.

b) STAROSTKA – informuje zastupitele o žádosti Enduro klubu Mšeno o pronájem nebytových prostor v cihelně. Na tuto žádost bude psát zamítavou odpověď. Důvodem je  zpracovávaná studie pro akci Energeticky soběstačné město Mšeno. Je třeba počítat s těmito objekty pro tento záměr.

Závěrečný účet 2005 a zástava majetku k úvěru
Finanční odbor předkládá zastupitelům ke schválení závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání města Mšeno za rok 2005. Návrh na usnesení:  ZM projednalo  a schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání města Mšeno za rok 2005 s výhradou:
   a) méně závažné chyby – chybně zaúčtovaná čtvrtletní splátka přijaté finanční výpomoci -  chyba byla odstraněna.
   b) chyby a nedostatky – souhrnný stav majetku DS Mšeno uvedený ve zřizovací listině  DS Mšeno se neshoduje s inventarizačním soupisem – bylo odstraněno, viz Dodatek ke Zřizovací listině DS Mšeno včetně inventurního seznamu. Hlasování: schváleno jednohlasně.

STAROSTKA – předkládá zastupitelům návrh na zástavu majetku k úvěru od KB Mělník na akci rekonstrukce Zahradní ulice. Jedná se o dům čp. 15 ve Mšeně. Návrh na usnesení: schválit zastavení majetku, a to dům čp. 15 ve Mšeně, k úvěru u KB Mělník na rekonstrukci Zahradní ulice ve Mšeně. Hlasování:  schváleno jednohlasně.

Schválení dodatku ke zřizovací listině DS Mšeno
STAROSTKA – předkládá zastupitelům ke schválení Dodatek ke Zřizovací listině DS Mšeno, ve kterém je upraven čl. V. Účel a předmět činnosti a čl. VII. Vymezení majetku. Návrh na usnesení: schválit předložený Dodatek ke Zřizovací listině DS Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Zpráva o činnosti MěÚ Mšeno za rok 2005
Tajemnice předložila zastupitelům zprávu o činnosti jednotlivých odborů a pracovníků MÚ Mšeno za rok 2005. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti MěÚ Mšeno za rok 2005.

Informace a různé
STAROSTKA – informace o možnosti  prodeje kompaktoru  za cenu 200 tis. Kč. Návrh na usnesení: schválit prodej kompaktoru KTO 150 za cenu 200 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.
- S firmou RAEN je podepsána smlouva na vypracování studie „Energeticky soběstačné město Mšeno“. Termín předání studie – červenec 2006.
- Lyžařské zájezdy, na které zastupitelstvo města uvolnilo 6 tis. Kč se nekonaly, celá částka byla vrácena do rozpočtu města.
- Ministerstvo zemědělství vrátilo městu žádost o dotaci na akci vodovod Ráj. Vzhledem k tomu, že na vybudovaný vodovod by bylo napojeno pouze 9 trvale žijících obyvatel, nebylo možno žádost do dotačního programu zařadit.
- Výsledovka DS k 31. 3. 2006 je dobrá, přebytek 900 tis. Kč, z toho je 750 tis. Kč dotací.
- Systém svozu TKO firmou AVE CZ bude řešen na červnovém zasedání zastupitelstva.
- firma Remondis pořádá 28. 5. 2006 závody motokár v Sosnové. Všichni jsou zváni.
- Prodej domu čp. 275: 2 nájemníci nemají zájem o koupi bytu, ostatní tedy nemohou mít slevu 20%. Město bude při prodeji dále postupovat dle schválených zásad. Dále p. starostka informuje o tom, že proběhl soud s p. Tříškovou, která dluží městu za nájemné. Soud rozhodl o úhradě dlužné částky.
- Dětské hřiště v Debři – nutno dále řešit, vzhledem k uvolňování pískovcové skály, zatím zákaz vstupu.
- STAROSTKA – dává ke zvážení, jak řešit uvolněné prostory po kancelářích v čp. 9 na Romanově. V úvahu by přicházel malý byt nebo např. využití prostor pro prodej občerstvení turistům.
- STAROSTKA – informuje o jednání a průzkumu terénu ve věci záplav ve Skramouši. Toto jednání spojené s místním šetřením se konalo dnes 11. 5.2006. Zúčastnili se ho zástupci krajského úřadu, Povodí Labe, MěÚ Mělník, Správy CHKO Kokořínsko. Z jednání vyplynulo, že je třeba vypracovat studii pro odvedení vod již ze širší oblasti. Vzhledem k tomu, že se tato problematika netýká pouze města Mšeno, ale i dalších obcí, osloví p. starostka Středočeský kraj, aby tuto studii zadal a zaplatil.
-  Oslavy 700 let se stále připravují, pohlednice jsou téměř rozdány, je zadán tisk plakátů, pozvánky se zajišťují, zajišťuje se program.
Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
NOVÁK – dotaz, zda město poskytne finanční příspěvek na Country festival. Zastupitelé poskytnou na tuto akci finanční příspěvek 10 tis. Kč ze svých odměn, které jsou rozpočtované, ale zastupitelé si je nenechávají vyplácet.
Zasedání ZM skončilo v 19.30 h.

Karel Horňák