Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 10. 4. 2006

Zahájení: 18 h. Přítomni: M. Štráchalová, ing. J. Fanta, Vlast. Líbal, Mgr. Vl. Wasyliw, M. Slánský, Sv. Houserek, J. Švecová, P. Vidman. Omluveni:  Mgr. D. Dvořáková, P. Živec, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu: Fanta, Líbal. Návrhová komise: Švecová, Houserek. Zapisovatelka: I. Dohnalíková. Navržený program zasedání byl jednomyslně schválen.

Prodeje nemovitostí
Žádost manželů Vavřičkových o prodej pozemku p. č. 484 o výměře 2 398 m2 v k. ú.Olešno; HOUSEREK – není dobré všechny pozemky hned prodávat, pozemek nesousedí přímo s parcelou žadatelů, navrhuje pozemek neprodávat. Návrh: ZM zamítá prodej p. p. 484 v k. ú.Olešno. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
   1.  Cesta ve Skramouši – při letošní oblevě byla stržena velkým množstvím sněhu, vede k trvale žijícím obyvatelům, proto je nutné tuto cestu opravit; STAROSTKA – vyzvala 2 firmy k předložení nabídek (firma Novák Česká Lípa a firma ZKP Kladno). Obě firmy nabídky předložily; WASYLIW – cesta se udělat musí, ale je nutné zamyslet se nad způsobem opravy a hledat komplexní řešení každoročních problémů v této oblasti; HOUSEREK – souhlasí s p. Wasyliwem a doporučuje vyzvat Povodí Labe k řešení celé situace ve Skramouši. Návrh: ZM schvaluje opravu místní komunikace ve Skramouši, která byla zničena přívalovou vodou z tajícího sněhu v letošním roce. Řešit každoroční povodně ve Skramouši širším opatřením ve spolupráci s Povodím Labe, MěÚ Mělník a Krajským úřadem Středočeského kraje. Hlasování: jednohlasně schváleno.

   2. Žádost o. p. s. Cestovní ruch Kokořínska o příjem z inzerce na webových stránkách: Cestovní ruch Kokořínska, o. p. s. žádá město o přenechání tržeb za inzerci na webových stránkách města. Tyto finance by využili na úhradu provozních nákladů společnosti; STAROSTKA – dotaz na zástupce o. p. s., jaké finanční prostředky jim na provoz poskytly obce Nebužely, Řepín a Mělnické Vtelno, které jsou také členy o. p. s.. Město Mšeno zaslalo společnosti základní vklad 10 tis. Kč a příspěvek na provoz ve výši 15 tis. Kč. Navrhuje, aby si o. p. s. vytvořila své vlastní webové stránky; MACH – žádají o tyto finance z důvodu zajištění chodu Infocentra, které bylo svěřeno do správy o. p. s..Vytvoření nových stránek by znamenalo rozmělnění informací; NOVÁK – obce vložily do společnosti základní vklad ve výši 5 tis. Kč/obec. Na provoz nepřispěly žádnou částkou; HOUSEREK – navrhuje přenechat příjmy z inzerce o. p. s., protože předpokládá, že by o. p. s. stejně žádala zastupitelstvo o finanční prostředky. Návrh: ZM souhlasí s tím, že finanční prostředky získané z inzerce zveřejněné na webových stránkách města Mšeno budou použity obecně prospěšnou společností Cestovní ruch Kokořínsko na pokrytí provozních nákladů společnosti. Hlasování: pro 7, zdržela se – Štráchalová.

   3. Plochodrážní klub Mšeno: Zástupci PDK (p. Grepl a Brunclík) byli pozváni na pracovní poradu zastupitelstva, kde vysvětlili celou situaci v PDK, náklady na první pololetí r. 2006 budou činit 510 tis. Kč, žádají město o příspěvek ve výši 250 tis. Kč; ŠVECOVÁ – navrhuje žádost PDK odložit, v současné době je nutné řešit situaci ve Skramouši; HOUSEREK – souhlasí s návrhem p. Švecové, k žádosti se vrátit až po dokončení akce  ve Skramouši. Návrh: ZM odročuje rozhodnutí o poskytnutí finanční pomoci Plochodrážnímu klubu při SK Mšeno.

Hlasování: jednohlasně schváleno.

Regenerace městské památkové zóny
Zastupitelům byla předložena vypracovaná studie „Program regenerace památkové zóny Mšeno“ od ing. arch. Sommera. Tento program bude podkladem pro přípravu záměrů obnovy kulturních památek ve městě. Zastupitelé nemají připomínky ani další náměty k předloženému Programu MPZ Mšeno. Návrh: ZM schvaluje předložený „Program regenerace městské památkové zóny Mšeno“. Hlasování: jednohlasně schváleno.
STAROSTKA – seznámila přítomné s žádostí o dotaci podanou na ministerstvo kultury. Žádost se týká stavebních oprav památkově chráněných objektů – radnice, kostela sv.Martina a koupaliště. Žádost byla schválena a město obdrží dotaci ve výši 400 tis. Kč na všechny 3 akce, což činí 70 % z celkových nákladů. Na opravě kostela sv.Martina se podílí církev 10 %, město 20 %, 70 % stát – tento podíl je určen platnými předpisy. Paní starostka navrhuje 400 tis. rozdělit rovným dílem, tak připadá na každou akci 133 tis. Kč. Návrh : ZM schvaluje přijetí dotace z MK ČR ve výši 400 tis. Kč na stavební opravy památkově chráněných objektů ve městě Mšeno, tj. kostela sv.Martina, radnice a koupaliště. Na tyto tři objekty se dotace rozdělí stejným dílem, tj.133 tis. Kč. Dále ZM schvaluje přidělení dotace z rozpočtu města na opravu kostela sv.Martina ve výši 38 tis. Kč. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Energeticky soběstačné město Mšeno
WASYLIW – na pracovní poradě zastupitelstva města byl přítomen p. ing. Hrabák, který se vyjádřil k záměru města. Zastupitelé se na této poradě shodli, aby město zadalo odborné firmě vypracovat studii, která posoudí veškeré aspekty – stávající stav zásobování města energií, možnosti zásobování města energií, návrh variant zásobování města energií a hodnocení variant (porovnání ke stávajícímu stavu). K vypracování studie byly vyzvány dvě firmy –  ing. Mercel a firma RAEN spol. s r. o. Praha. K dnešnímu dni reagovala pouze firma RAEN, která nabízí vypracování studie v ceně 55 tis.Kč bez DPH. Studie bude vypracována v termínu červenec 2006.

Schválení zahájení jednání k poskytnutí úvěru na Zahradní ulici
STAROSTKA – požádala zastupitele o schválení zahájení jednání k poskytnutí úvěru na opravu Zahradní ulice. V této ulici budou Středočeské vodárny a. s. budovat nové vodovodní přípojky všem vlastníkům nemovitostí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné opravit celou ulici. Projekt na opravu komunikace už byl vypracován, náklady byly vyčísleny cca na 3 mil. Kč. Město své vlastní prostředky na tak velkou akci nemá, proto žádá o poskytnutí úvěru ve výši 3 mil. Kč s dobou splácení 7 let. Návrh: ZM schvaluje přijetí úvěru ve výši 3 mil. Kč od Komerční banky na dobu 7 let na stavbu silnice a chodníků v Zahradní ulici ve Mšeně. Hlasování – jednohlasně schváleno

Změna územního plánu
Zastupitelstvo města se rozhodlo rozšířit zastavitelné území města. Byla oslovena firma, která zpracovala územní plán města. Této firmě budou předány návrhy občanů, vlastníků pozemků. Všichni, kteří měli zájem, se mohli vyjádřit a navrhnout změnu ÚP do konce letošního února (bylo zveřejněno). Územní plán města Mšeno zpracovala a dokončila v r.1999 firma U-24. V současné době je firma přejmenována na „Ing. arch. Vlasta Poláčková, urbanistický ateliér UP –24“. Paní starostka navrhuje předložit této firmě návrhy občanů na změnu UP; HOUSEREK – souhlasí s tímto návrhem, p. ing. Poláčková zná situaci města. Doporučuje vyjádřit se k došlým žádostem, aby bylo území ucelené; WASYLIW – navrhuje pozvat p. ing. Poláčkovou na pracovní poradu zastupitelstva města. Návrh: ZM schvaluje zadání změny územního plánu města Mšeno firmě „Ing.arch.Vlasta Poláčková, urbanistický ateliér UP–24“. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Kokořínský SOK, s. r. o.
Paní starostka informovala o finanční situaci v Kokořínském SOKu, s. r. o., kterou řešila valná hromada této společnosti. Zde předložili jednatelé společnosti návrh, aby každá obec zaplatila cca 53 tis. Kč, a tím by se společnost oddlužila. Tento návrh na valné hromadě neprošel. Nakonec došlo k dohodě, že zástupci obcí předloží na svých zasedáních zastupitelstev návrh na poskytnutí dlouhodobé půjčky ve výši 10 tis. Kč. Návrh: ZM schvaluje přidělení dlouhodobé půjčky společnosti Kokořínský SOK s. r. o. ve výši 10 tis. Kč. ZM doporučuje stávající dopravu zachovat ve správě a provozování obcí. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Informace a různé
   - pohledy: v těchto dnech obdrží každá domácnost pohled Mšena s pozvánkou na oslavy 700 let od první písemné zmínky Mšena;
   - Sběrový den: dne 15.4.2006 proběhne svoz nebezpečného odpadu, občané budou informováni rozhlasem, plakáty, na internetu;
   - Lyžařské zájezdy: na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo na lyžařské zájezdy poskytnuto 6 tis. Kč, tyto finance nebyly vyčerpány a budou vráceny na účet města;
   - Bikrosová dráha: dráhu chtějí zhotovit v Debři p. Měšťan a p. Najman;
   - Zlatý erb: město Mšeno se umístilo na 2. místě ve Středočeském kraji;
   - Diakonie Broumov: sběr oděvů, obuvi proběhne ve dnech 24.–26. 4. 2006 v Mělnické ulici v  klubovně zahrádkářů od 13 do 16 h;
   - Zahradní čp. 275: proběhla schůzka s nájemníky, do 18. 4. 2006 běží lhůta, ve které se musí nájemníci vyjádřit, zda mají zájem o odkoupení bytu;
   - Debř: padají kameny z pískovcové skály nad dětským hřištěm, zatím zajištěno zákazem vstupu;
   - Běh Terryho Foxe: probíhají přípravy na další ročník této akce.

Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
MACH – navrhuje, aby se při rekonstrukci Zahradní ulice rozvody elektřiny zabudovaly do země, při té příležitosti počítat s umístěním optického vlákna a vložit do výkopů chráničky; STAROSTKA – bude se informovat u projektanta; MACH –  nechat vypracovat územní plán také v digitální podobě, aby se mohl zveřejnit na internetu, rovněž postrádá informace o společnosti Kokořínský SOK, s. r. o.; ŠIMÍČKOVÁ – v parku před školou se nachází šachta zakrytá dvěma betonovými deskami, nebezpečné pro děti, v šachtě je voda; STAROSTKA – učiní dotaz na VKM,  musí se zjistit, zda to není jímka nebo kanalizace; MACH – jak se bude řešit sesuv skal v Debři, navrhuje uvolněné skály odstranit, stromy pořezat, místo zabezpečit sítěmi a zřídit na ochranu dětského hřiště plot. Zjistit na ministerstvu životního prostředí, zda je možno čerpat dotace na zajištění padajících skal; STAROSTKA – akce finančně náročná, bude jednat  o přemístění dětského hřiště na louku v Debři; MACH – kritizuje úpravu pohledů na oslavy, nevalná úroveň, špatná grafická úprava; STAROSTKA – každý, kdo má zájem, může pomoci, komise pro oslavy 700 let zasedá již téměř rok, p. Mach tam nikdy nebyl, pohledy jsou vytištěné, je to věc názoru o kvalitě vydání; NOVÁK – jaké jsou představy pro další rozšíření organizační složky „Zájmová činnost v kultuře“; STAROSTKA – složka byla založena proto, aby pěvecký sbor Intermezzo mohl využít případné dotace od různých sponzorů (např. 10 tis. od DSO Kokořínsko), abychom ale nemuseli zakládat další složku z oblasti kultury, je tato složka připravena pro další vzniklá seskupení.
Zasedání bylo ukončeno ve 20,45 h.

Ze zápisu vybral
Karel Horňák