Část obyvatel Mšena se již seznámila v průběhu předchozích dvou let se skutečností, že Mšeno bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Občan se s touto skutečností setkává nejčastěji ve chvíli, kdy se rozhodne opravovat nebo jinak zvelebovat svůj dům. Stavební úřad ho  odkáže na nutnost donést vyjádření "památkářů" k těmto úpravám. Pro vysvětlení a upřesnění je třeba dodat, že pokud dům sám není prohlášen za kulturní památku, týká se tato povinnost těch stavebních úprav, které se dotýkají vnějšího vzhledu objektu, tzn. výměna oken, opravy fasády, výměna krytiny střechy, přístavby, půdní vestavby a samozřejmě také úpravy chodníků, plotů, garáží a pod.

   Samozřejmě většina lidí se v tomto okamžiku zeptá - proč? Pak tedy krátké vysvětlení.

   Dne 1. dubna 2003 vydalo Ministerstvo kultury ČR Vyhlášku č. 108/2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu. Smyslem tohoto prohlášení je snaha o záchranu historicky a architektonicky nejhodnotnějších a nejméně narušených částí sídel, která jsou nenahraditelným dokladem o životě našich předků. Dlouhodobé mapování a vyhodnocování stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových průzkumů vedly k přesvědčení, že Mšeno ve své dnešní podobě představuje unikátní urbanistický celek s únosnou mírou narušení.

   Všichni, kdo ve Mšeně  žijí nebo k němu mají nějaký vztah, si jsou vědomi, v jakém půvabném městě s neméně  atraktivním okolím žijí - připomeňme třeba jen městské lázně, park Debř, místní školu, radnici, jednotlivé měšťanské domy, kompozici náměstí, ulici Na skaličkách a tak by se dalo vyjmenovat postupně téměř celé město. Ne vždy a všechno se provádělo tak, jak by to mělo být - ale městu to neublížilo. Samozřejmě je třeba respektovat i potřeby současných obyvatel a jejich požadavky, ale společný jmenovatel se vždy mezi majiteli a památkáři  najde. Rozhodně není záměrem udělat z města skanzen. Aby však bylo zcela jasně řečeno, co je možné, o čem se dá diskutovat a co není možé zásadně, je nezbytné zpracovat materiál, který po vyhodnocení všech souvislostí tato pravidla určí. Tento materiál se jmenuje Program regenerace městské památkové zóny Mšeno, byl v současné době zpracován jako koncepční materiál a po zapracování připomínek bude předán ministerstvu kultury jako jeden ze základních podkladů, umožňujících Městu Mšeno čerpat finanční dotace z dotačních titulů. V letošním roce bude podána žádost o dataci na dokončení oprav radnice, městského koupaliště a na zahájení oprav fasády kostela sv. Martina.   

   Postupně  je však nutné zparacovat na základě historických  souvislostí a současných potřeb generel fasád nejvýznamějších domů, generel zeleně a úprav veřejných prostranství a zejména regulativa stavebních úprav. Tyto materiály budou již konkretizovat jednotlivé úpravy pro budoucnost tak, aby každý věděl zcela přesně u konkrétního objektu, co je možno připustit a co prostě nejde.

   Součástí celkové koncepce je i Komise pro regeneraci městské památkové zóny Mšeno, která byla jako poradní orgán rady města jmenována v říjnu 2005. Členy komise jsou občané města, zástupci  městského úřadu a památkové péče a odborníci - architekti. Komise se bude scházet přibližně 1x za dva měsíce k řešení problematických, sporných nebo koncepčních záležitostí týkajících se památkové péče a regenerace města. Její práce je v začátcích, věříme však, že nebude zbytečná a že najde u obyvatel Mšena podporu.

   Samozřejmě rádi uvítáme připomínky a návrhy tákající se celé problematiky. Rovněž tak pokud by někdo  měl doma staré fotografie, plány, pohlednice, regionální literaturu a podobně a poskytl tyto materiály ke zkopírování, získala by komise další autentické podklady pro stanovování podmínek regulativních opatření. Jakékoliv podněty, návrhy či připomínky je možno směrovat na městský úřad, paní Maksimové, která je tajemnicí komise a zprostředkuje projednání podnětů, případně přizvání  na jednání komise.

   Věříme, že mezi obyvateli najdeme mnoho příznivců, kterým jde rovněž o  obnovení  původního charakteru města, ale i o zvýšení atraktivity a zachování odkazu pro budoucí generace, kterým bychom neměli odkázat jen lesy paneláků, nevzhledných vil a plastová okna.  

Hana Lejtnarová, předsedkyně komise