Postřehy z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 6. 3. 2006

Přítomni: M. Štráchalová, P. Vidman, Mgr. D. Dvořáková, V. Hájek, Mgr. Vl. Wasyliw, J. Švecová, M. Slánský, ing. J. Fanta. Omluveni:. Sv. Houserek, Vl. Líbal. Neomluven: P. Živec. Zapisovatelka: V. Šestáková. Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 18.12 h. Ověřovatelé zápisu: Švecová, Vidman. Návrhová komise: Wasyliw, Dvořáková. Navržený program byl jednomyslně schválen.

Prodeje nemovitostí
a) p. Hanauer – žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Olešno; STAROSTKA – návrh: stanovit kupní cenu podle minulého posudku z r. 2002. Hlasování: ZM schvaluje prodej p. p. č. 633/4 v k. ú. Olešno o výměře 161 m2 – schváleno jednohlasně.

b) p. Bílková  - odprodej pozemku v k. ú. Olešno s cenou podle posudku 23 950 Kč; STAROSTKA – návrh: snížit cenu o odhad za sklep; ŠVECOVÁ – souhlasí; SLÁNSKÝ – návrh: prodej za 10 tis. Kč. Hlasování: ZM schvaluje prodej p. p. č. 1153 o výměře 1061 m2  v k. ú. Olešno za cenu 10 tis. Kč paní Libuši Bílkové, Mělník. Náklady spojené s prodejem platí kupující - schváleno jednohlasně.

Žádosti občanů a spolků
a) Žádost ZUŠ Mšeno o příspěvek na akci „VÝUKA V NÁRODNÍ  GALERII V PRAZE“ (úhrada dopravy autobusem). Hlasování: ZM schvaluje finanční příspěvek pro ZUŠ Mšeno na dopravu autobusem na akci „Výuka v Národní galerii v Praze“ – schváleno jednohlasně.

b) Žádost ZUŠ Mšeno o finanční příspěvek na akci „DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ“ ve výši 7 500 Kč (14denní soustředění v dubnu ve Mšeně).  Z tohoto soustředění by vznikla kolekce prací, která by mohla být použita při 700. výročí Mšena a na akci „Dny evropského kulturního dědictví“; STAROSTKA – doporučuje schválení tohoto finančního příspěvku. Hlasování: ZM schvaluje finanční příspěvek pro ZUŠ Mšeno na akci „Dny evropského kulturního dědictví“ ve výši 7.500 Kč. Akce se bude konat v dubnu a ve dnech 15. – 17. září 2006 – schváleno jednohlasně.

c) MŠ Mšeno – výroční zpráva o hospodaření. Díky zavedení úsporného režimu v hospodaření s elektrickou energií  vznikl kladný hospodářský výsledek ve výši 32.634,54 Kč. Hlasování: ZM schvaluje hospodářský výsledek Mateřské škole Mšeno ve výši 32.634,54 Kč a převod do rezervního fondu. Tato částka bude použita na úpravu dětských koupelen v MŠ – schváleno jednohlasně.

d) ZŠ Mšeno – žádost o převedení výsledku hospodaření za rok 2005 ve výši 19 642,10 a 45 487,50 Kč do fondu rezerv ZŠ Mšeno. Hlasování: ZM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Mšeno z hlavní činnosti ve výši 19 642,10 Kč a z hospodářské činnosti ve výši 45 487,50 Kč a převod obou částek do rezervního fondu – schváleno jednohlasně.

e) p. Šestáková  - žádost o prodloužení chodníku v k. ú. Mšeno; STAROSTKA – navrhuje v rámci bezpečnosti osob chodník prodloužit a na jeho prodloužení využít betonové dlaždice uskladněné v cihelně. Hlasování: ZM schvaluje prodloužení chodníku u zdravotního střediska v Zahradní ulici na p. p. č. 11/1 v k. ú. Mšeno z důvodu bezpečnosti – schváleno jednohlasně.

f) Klub přátel Běhu Kokořínským údolím – žádost o pomoc formou spolupořadatelského příspěvku; HÁJEK – navrhuje zaslat 1 tis. Kč. Hlasování: ZM schvaluje příspěvek Klubu přátel běhu Kokořínským údolím ve výši 1 tis. Kč na 12. Mělnický maratón míru 22. 4. 2006 – schváleno jednohlasně.

g) Občanské sdružení ZAHRADA – nabídka k partnerské spolupráci při realizaci projektu pro zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb; STAROSTKA – informuje zastupitele o projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska“ a o partnerské spolupráci s občanským sdružením Zahrada. Pro tuto spolupráci je nutné uzavřít smlouvu o partnerství.  Projekt  je zaměřen na  sociální služby pro seniory, sociálně slabší rodiny a postižené občany. Pro jeho realizaci bude zapotřebí sestavit projektový tým, do kterého město Mšeno navrhne svého či své zástupce, p. starostka navrhuje jako zástupce za město p. Flíglovou; WASYLIW – město by se mělo účastnit tohoto programu a spolupráce s občanským sdružením Zahrada. Komunitní plánování by se mělo stát součástí plánu sociálního a ekonomického rozvoje města, na kterém budou v nejbližší době zahájeny práce. Hlasování: ZM souhlasí s partnerskou spoluprácí s občanským sdružením Zahrada pro realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska“ včetně uzavření smlouvy o partnerství – schváleno jednohlasně.

h) Opětovné zvolení do funkce  přísedících soudců na období 2006 – 2010; STAROSTKA – přečetla žádost od Okresního soudu v Mělníku o opětovné zvolení do funkce přísedících soudců p. Dvorščíkové a p. Flíglové na volební období 2006 – 2010. Navrhuje volbu potvrdit. Hlasování: ZM volí soudce přísedící Okresního soudu v Mělníku pro volební období od 29.5. 2006 – 2010: Milenu Dvorščíkovou a Miluši Flíglovou Jizbovou – schváleno jednohlasně.

ch) Plochodrážní klub Mšeno – žádost o finanční výpomoc; STAROSTKA – přečetla žádost PDK Mšeno o finanční výpomoc. Navrhuje pozvat zástupce PDK Mšeno ohledně podání vysvětlení na pracovní poradu 20. 3. 2006  a dále odročit žádost o výpomoc na příští zasedání. Hlasování: ZM odročuje projednání žádosti Plochodrážního klubu při SK Mšeno o finanční výpomoc na příští zasedání. Na pracovní poradu budou pozváni zástupci klubu – schváleno jednohlasně.

Schválení programu regenerace památkové zóny
STAROSTKA – seznámila zastupitele s programem regenerace památkové zóny. Jde o velice obsáhlý a důležitý dokument. Navrhuje odročit schválení programu na příští zasedání.  Zastupitelé potřebují více času na prostudování tohoto programu. Hlasování: ZM odročuje schválení „Programu regenerace památkové zóny“ na příští zasedání – schváleno jednohlasně.

Energeticky soběstačné město Mšeno
STAROSTKA – informovala zastupitele o průběhu dotazníkové ankety v rámci tohoto projektu.  Celkem bylo rozesláno 450 dotazníků, zpět bylo vráceno 101 vyplněných dotazníků. Zpracování  projektu „Energeticky soběstačné město Mšeno“ bude velice náročné. Na zpracování podkladů k této akci přišla nabídka od p. ing. Mercela. Obec Kněžice na Nymbursku již má tento projekt dokončen, p. starostka se obrátila na starostu této obce, aby jí poskytl podrobnější informace. Po vlastních zkušenostech p. starosta z Kněžic doporučil veškeré práce na tomto projektu zadat pouze jedné osobě nebo firmě. Paní starostka dostala doporučení na p. ing. Štěpánka, který se zpracováním podkladů pro přiznání dotací z fondů EU zabývá a má v tomto oboru značné zkušenosti, dále konstatuje, že bude nutné vypsat výběrové řízení; WASYLIW – doplňuje informace o programu „Energeticky soběstačné město Mšeno“. Investice bude velkého rozsahu, nutno zvážit ekonomickou stránku, sám kontaktoval p. ing. Hrabáka, který má také velké zkušenosti v této oblasti; STAROSTKA – pozvat p. ing. Štěpánka a p. ing. Hrabáka na pracovní poradu ZM, která se bude konat 20. 3. 2006.

Inventury 2005
STAROSTKA – seznámila zastupitele s výsledkem zasedání hlavní inventarizační komise a s návrhy na vyřazení majetku. Doporučuje odsouhlasit vyřazení majetků podle návrhů. Dále se obrací na p. Vidmana a p. Hájka, kteří měli za úkol prohlédnout stará vyřazená okna, mříže a vzduchotechniku ve skladu v cihelně; VIDMAN – okna a mříže již nelze na nic použít a vzduchotechniku navrhuje nabídnout hasičům nebo prodat za cenu materiálu. Hlasování: ZM schvaluje inventury 2005 a předložené návrhy na vyřazení - schváleno jednohlasně.

Bytové hospodářství
STAROSTKA – dne 15. 2. 2006 bylo obesláno 18 uchazečů, kteří žádali město o přidělení bytu. Do 24. 2. 2006 pouze devět uchazečů potvrdilo svou žádost o přidělení bytu městu. Na MěÚ došly dvě žádosti o koupi volného bytu v Zahradní  ulici čp. 275 (po Kulštejnových). K celkovému prodeji bytů v tomto domě bude svolána schůzka s nájemníky na 17. 3. 2006 od 14 hodin na sále radnice. Prodej volného bytu p. starostka navrhuje řešit až po schůzce s nájemníky. Hlasování: ZM odročuje rozhodnutí o přidělení bytu (po Kulštejnových) v domě čp. 275 v Zahradní ulici, který je určen k prodeji, na příští zasedání – schváleno jednohlasně.

Informace a různé
Informace paní starostky:

- postup při odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků a o ptačí chřipce. Upozorňuje občany, aby v případě nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktovali veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy. Tyto informace jsou také na úřední desce a na internetových stránkách města.

- dne 15. 4. 2006 a 16. 9. 2006 proběhne svoz nebezpečného odpadu, občané budou včas informováni.

- zrušení vlečky k ZNZ ve Mšeně.

- od 1. 3. 2006 je v prodeji 1 tis. ks Mšenských tolarů za cenu 50 Kč/ks a dále turistické známky za 25 Kč/ks.

- p. Vlčková zaslala e-mail, který se týká podpory místních malých a středních podnikatelů. Informace o této podpoře lze nalézt na úřední desce a internetových stránkách města.

- informace o uložené pokutě od ČIŽP ve výši 20 tis. Kč za porušení provozního řádu na skládce TKO Mšeno na základě stížnosti občana a šetření ze září 2005.

- chovatelé žádají o zajištění chemického WC a pohárů na výstavu a děkují zastupitelstvu za dobrou spolupráci. 

Paní tajemnice Flíglová přečetla usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuze
NEČAS – jak město vyřeší parkování v Zahradní ulici před zdravotním střediskem; STAROSTKA – tato situace musí být řešena ve spolupráci s Policií ČR; NEČAS – dotaz na spalovnu biomasy; WASYLIW – chystá se na veletrh o využití biomasy. Zde bude zjišťovat podrobné informace; SOBOTKA – dotaz, zda v rámci programu „Energeticky soběstačné město Mšeno“ by nebylo vhodnější místo jednoho velkého zdroje vytvořit více zdrojů; FANTA – v rámci tohoto projektu budeme zvažovat více řešení; ŠIMÍČKOVÁ – dotaz, zda  by nebylo vhodné nechat zavést do Mšena plyn; WASYLIW – zavedení plynu do Mšena není reálné, není zde velký odběratel.

Zasedání ZM ukončeno ve 20.45 h.

Ze zápisu z jednání městského zastupitelstva vybral

Karel Horňák