Z VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁSAHOVÉ  JEDNOTKY  HASIČŮ  MĚSTA MŠENA  ZA ROK 2005


   Tato jednotka se skládá z celkového počtu 18 mužů, která má svého velitele, jeho zástupce, strojníka, jenž má na starosti celý vozový park, dále pak preventistu, další členy  s certifikátem k nošení dýchací techniky. Vlastníme dvě cisternová vozidla na podvozcích T – 815, dopravní automobil AVIA 30, výstroj a výzbroj odpovídající našemu zařazení do skupiny JPO III/2 a zasahující dle okresního poplachového plánu.

   V loňském roce jsme zaznamenali 46 výjezdů, z čehož byly 2 dopravní nehody, 5 technických pomocí, 2 požáry rodinných domů, 3 požáry strnišť a zbytek tvořily převážně lesní požáry, z nichž samotných 18 bylo v městských lesích. Přímá vzniklá škoda na všech našich zásazích byla 1 400 000,-  Kč a uchráněná hodnota činila 15 550 000 Kč.

   Jedinou změnou, kterou jsme zaregistrovali u zásahové jednotky byla ta, že Davida Zabilanského, který z důvodu časového zaneprázdnění ukončil činnost v naší jednotce, nahradil nový člen a to Jaroslav Vaněk. Po zkušební době již několikrát okusil atmosféru výjezdů a zásahů přímo na místě události a mohl tak od svých starších kolegů začít nabírat zkušenosti.

   Každý člen musí pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku, nezbytnou k výkonu dané profese, už zejména proto, že ve většině výjezdů zasahujeme jako prvosledová jednotka. Vzhledem k náročnosti prohlídky se vyskytují ojedinělé případy, kdy mají někteří členové určité omezení, avšak to nijak nesnižuje akceschopnost jednotky.

   V loňském roce se jak velitel jednotky, tak i velitelé družstev zúčastnili pravidelného školení, rovněž proběhlo školení strojníků. Čtyři naši členové se zúčastnili týdenního odborného kurzu nositelů dýchací techniky  v hasičské škole v Bílých Poličanech, odkud si přivezli certifikát po úspěšně zakončených jak teoretických tak i praktických zkouškách. Stejně tak všichni řidiči absolvovali dvoudenní profesní přezkoušení nezbytné k řízení vozidel s právem přednosti v jízdě s výstražnými světly modré barvy. Vzhledem k různorodosti zásahů, kterých se zúčastníme jsme v hasičské zbrojnici uspořádali zdravotní proškolení. Přednášející MUDr. Braborec seznámil členy se základy poskytování první pomoci - při popáleninách, tepenném nebo žilném krvácení, různých druzích zlomenin, základů umělého dýchání, uložení do stabilizované polohy  apod. … Tuto přednášku uskutečnil ve svém volném čase a ochotně odpovídal na položené dotazy, proto bychom mu touto cestou rádi poděkovali.

   Část našich členů se v září zúčastnila nočního protiteroristického cvičení v Kralupech nad Vltavou, které mělo prověřit akceschopnost všech složek integrovaného záchranného systému. Každý, kdo se ho osobně zúčastnil, si o tomto cvičení udělal svůj úsudek. Bylo hlavně  přínosem pro mladší ročníky, které na rozdíl od nás již minula povinnost absolvování základné vojenské služby. Osobně zastávám názor, že základy ať už pořadové přípravy, disciplíny, okamžitého rozhodování a dalších návyků spojených z dob vojenské služby tito chlapci určitě moc a moc postrádají.

   Samozřejmě k úspěšnému a kvalitnímu zásahu je potřeba kvalitní technika, výstroj a výzbroj. Zde je třeba vyzdvihnout starostku města a zastupitele, kteří byli spolu  s námi postaveni Krajským úřadem před nelehké rozhodnutí, vzhledem k vyčerpání přidělené dotace k 30. červnu. A to zda vkládat finance do více jak třicetiletého zásahového vozu nebo investovat do budoucna a rozhlédnout se po novější, ale podstatně dražší technice. Nakonec zvítězila druhá varianta a moudré rozhodnutí zastupitelů. Přes internetové stránky jsme objevili starší cisternový vůz Tatra 815, který nám ve strojírnách Potůček Slatiňany ušili na míru v generální opravě přesně dle požadavků našich výjezdů. Původní Tatru 148 jsme prodali jednotce SDH Dobratice u Frýdku-Místku, která jako jediná, projevila zájem o koupi. Tu jsme inzerovali dlouhé čtyři měsíce, jak v inzertních novinách Anonce, tak na webových stránkách města a v odborných hasičských periodikách.

   Výhodou koupě tohoto repasovaného vozu bylo, že nám prováděcí firma nabídla splátkový kalendář, takže ani neohrozíme už tak napěchovaný městský rozpočet. Tato investice se na rozdíl od jiných složek vrátí v uchráněných hodnotách na majetku města. Z tohoto důvodu také nečerpáme finanční prostředky z grantů a dáváme přednost zájmovým spolkům jako je sportovní klub, sokol, oddíl ploché dráhy atd.

   Zde je nutné si též položit otázku: „Co udělala současná vládnoucí garnitura sociální demokracie, která nám již několik let vládne - jak vládne pro dobrovolné hasiče?“ Odpověď zní: „Naprosto nic.“ Rovněž naši zákonodárci zrušením Okresních úřadů a zřízením Krajských přivřeli kohoutek financí na minimum. Šalamounsky tak vyřešili financování dobrovolných jednotek a vše přesunuli na města a  obce. Přitom se neustále zvyšují nároky, jak na profesionální, tak na dobrovolné hasiče a finanční prostředky na obnovu techniky, výzbroje a výstroje nikde. Vzpomeňte proto na tato slova až budete vhazovat do urny své volební lístky. Jako předseda okresní rady velitelů se scházím s kolegy z ostatních okresů středočeského kraje na krajských schůzích a tam všichni řeší stejný problém. Jak dlouho ještě vydrží všude vesměs zastaralá technika, když výjezdů a zásahů několikanásobně přibývá, aneb „jak chodit se džbánem pro vodu, aby se ucho neutrhlo…“ Pro ilustraci počty výjezdů naší jednotky od roku 2000 jsou následující: 2000-10, 2001-14, 2002-23, 2003-29, 2004-41, 2005-46.

   Stejnou cestou, jakou jsme se rozhodli jít my společně s městem, se muselo vydat mnoho měst  a obcí v kraji. Okolní obce, které nemají zřízenu jednotku, jsou ze zákona povinny sdružit finanční prostředky té jednotce, která v jejich obci zasahuje dle okresního poplachového plánu. Po několika jednáních, která jsem v průběhu roku v této otázce vyvolal a podnikl, se mi z výroků některých starostů tajil dech a názor, který jsem si udělal, mi dovolte, abych si nechal jen pro sebe. Abychom nebyli úplní pesimisté, nutno dodat, že někteří starostové již pochopili literu zákona a přistoupili na náš vstřícný návrh smlouvy o represi. U některých z nás se starostkou čekají ještě nelehká jednání. Každý hasič, který vykonává zásah, musí svým oblečením splňovat určité předpisy a normy - pokud by tomu tak nebylo, v případě úrazu nebo jiné pojistné události by pochopitelně neměl nárok na odškodnění.

   Z tohoto výčtu  vidíte, že převážnou část výjezdů tvořili lesní požáry právě v městských lesích. Proto považuji za nutné se zde zmínit o vedoucím těchto lesů panu Václavu Zajptovi, který nás o většině požárů včas informoval. Pokud jsme tyto informace přijali z operačního střediska, byl vždy okamžitě na místě události a dohlížel, jak na důsledné dohašování, tak i poté kontroloval požářiště. A byly to požáry, které opravdu stály za to. Většinou se jednalo o nepřístupný prostor pro techniku, takže jsme byli nuceni natahovat mnohdy 500–700 m hadic. Několikrát jsme z důvodu velkého a strmého převýšení museli zřídit v polovině trasy přečerpávací stanici, abychom v místě zásahu dosáhli alespoň určitý potřebný tlak vody z proudnic.

   Na všech těchto výjezdech se podíleli většinou všichni členové zásahové jednotky a to v tomto počtu: Šimáně Radek 43, Píč Karel  39, Hřebíček Michal  38, Brunclík Tomáš 34, Bláha Dušan 33, Miklušák Pavel 31, Šulc František a Škopan Petr 27, Fryč Martin 26, Vaněk Jaroslav a Smetanka Dušan 22, Hulicius Luboš a Mráz Antonín  17, Zábilanský Dušan 5, Vidman Pavel st. 3, Živec Petr,  Háze Václav  a Jizba Josef  1.

   Stejně jako prahne po živé reportáži ze zásahu vedoucí redakce Mšenských novin pan Karel Horňák, tak tam někteří členové marně postrádají zástupce z řad zřizovatele. Rovněž jsme se krom jiného zúčastnili na mšenském stadioně dětského dne, kde jsme v rámci hasičsko-záchranářských akcí provedli ukázkový zásah uhašení automobilů a samozřejmě si všechny děti mohly prohlédnout naši techniku.

   Koncem léta se naše družstvo, v rámci vyzkoušení si svých fyzických schopností, zúčastnilo tradičního přetahování lanem přes bazén u příležitosti posledního koupání na městských lázních. Po velmi tuhém boji celkově zvítězili, hlavně díky tomu, že již v prvním kole stáhli do vody jednoho z velkých aspirantů na vítězství - družstvo místních sokolů.

     Sami si asi uděláte obrázek o naší činnosti, která je různorodá, a ke které je třeba ještě připočítat pravidelné pořádání okresního kola v požárním sportu na místním stadionu. Tamní antukový ovál je jako stvořený pro štafetu překážek družstev 4x100 m a samozřejmě jednotlivců, ať mužů a žen, tak dorostenek i dorostenců. Vzhledem k dobré spolupráci mezi námi a fotbalovým oddílem budeme v tomto pořádání pokračovat i nadále.

     Nakonec bych si dovolil zodpovědět několik dotazů a podat vysvětlení, jak některým zastupitelům, tak hlavně občanům města, kteří, ne snad  ze zlého úmyslu, ale z nedostatku informací dané problematiky, si pletou dojmy a pojmy. Dochází tak ke zbytečnému vzájemnému nepochopení mezi členy naší jednotky a i některými zaměstnanci radnice. Na první velmi diskutovaný dotaz - proč naše jednotka města zasahuje mimo náš zásahový rajon odpovím, že existuje určitý požární poplachový plán v rámci našeho okresu, kdy, kde a při jakém stupni zasahuje ta či ona jednotka vzhledem k svému vybavení, dojezdovým časům a velikosti požáru. Není v našem okrese zase tolik jednotek hasičů, kteří by vlastnili zásahové cisternové vozidlo. Také z důvodu, že jsme na rozhraní okresů Mělník, Česká Lípa a Mladá Boleslav se nám několikrát stalo, že jsme byli požádáni o pomoc i z těchto dvou okresů. Pokud někde hoří, tak chce mít každý bez výjimky hasiče na místě co nejdříve a je mu srdečně jedno, zda mu zachraňuje majetek dobrovolná nebo profesionální jednotka, anebo zda je z toho či onoho okresu.

     O každém výjezdu nebo jiném zásahu je každý člen výjezdové jednotky vyrozuměn textovou smskovou zprávou na mobilní telefon. A to přímo, buďto krajským operačním střediskem hasičů na Kladně, kam je v rámci středočeského kraje stažena tísňová linka 150, nebo spojovatelkou, popřípadě velitelem směny na územním odboru hasičů Mělník.

      Stejně tak je třeba zdůraznit, že se u každého zásahu vyčíslují přímé náklady každé jednotky, přímá vzniklá škoda jakéhokoli požáru a v neposlední řadě výše uchráněných hodnot. Tyto vyčíslené náklady, které vzniknou naší jednotce při výjezdu mimo náš zásahový rajon, čtvrtletně dokladujeme a fakturujeme HZS Středočeského kraje na Kladno a tyto finance se zpětně vrací do rozpočtu města. Jak vidíte, jsou to spojené nádoby a samozřejmě v případě potřeby u větších požárů jezdí i k nám na pomoc okolní jednotky. Již několikrát byl z důvodu nepřístupnosti mezi skalami povolán k hašení i vrtulník. Doufám, že už nyní i ti, kteří potřebují  výklad pomalu a dvakrát pochopí, že náklady těchto zasahujících jednotek město neplatí. Tolik k rozšíření zornic v otázce financování a plošného pokrytí naší jednotky.

   Na druhou otázku, zda město potřebuje zásahovou jednotku odpovím, že se budu raději bavit 10 hodin s moudrým člověkem o hloupostech, než 10 minut s hlupákem o moudru. Každoročně se snažíme s ekonomkou města a zastupiteli najít vždy společný kompromis, a pokud se nám to vždy podařilo se zastupitelstvem minulým současným, věřím, že tomu tak bude i s tím dalším, které vzejde z voleb letošních.

      Vážení členové, vážení hosté, občané Mšena i našeho blízkého okolí doufám, že Vám tato zpráva něco napověděla o naší činnosti  v uplynulém roce a je na Vás, abyste posoudili, zda je pro naše město a občany tohoto regionu prospěšná, či nikoliv.

    Jelikož každá zpráva musí mít začátek i konec, chtěl bych závěrem poděkovat jak zastupitelům města, v čele se starostkou paní Marií Štráchalovou, tak i všem ostatním, kteří se nás snaží podpořit. Ať už materiálně nebo sponzorsky, ale také hlavně morálně. Rovněž bych jako velitel jednotky rád poděkoval Vám všem, kteří jste se rukou společnou podíleli na chodu jednotky, ať už při zásazích, nebo brigádně na opravě techniky, údržbě výstroje a výzbroje. Stejný díl patří i Vašim manželkám a přítelkyním za pochopení, trpělivost a toleranci, kterou mají s touto naší profesí. Nakonec bych Vám rád vyřídil pozdrav od všech velitelů směn z HZS Mělník, kteří si díky Vašemu vybavení a hlavně Vašim dovednostem váží vynikající spolupráce. Myslím si, že je tomu i naopak ať už se potkáme s jakoukoliv směnou a i když jde někdy o vteřiny - občas zažijeme i zábavné situace.

    Do nového roku přeji nejen hasičům, ale všem občanům naší krásné země hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a osobní spokojenosti.

Karel Píč, velitel zásahové jednotky


VÝJEZDY 2005

ÚNOR: 3. vyproštění uvízlého sypačského vozu; 11. Libovice – uvolnění napůl zamrzlého a ucpaného odpadu do jímky pomocí tlakové vody.

BŘEZEN: 20. Mšeno, Obecník - požár propan-butanové lahve.

DUBEN – lesní požáry: 1. Boudecká rokle; 2. Kobylka; 3. Romanov; 17. mezi Vidímí  a Šemánovicemi; 23. dopoledne požár v Havlíčkově ulici, odpoledne informace od vedoucího Městských lesů o požáru lesa na Čepičce, večer rozsáhlý požár; 23. na tento den budeme budeme dlouho vzpomínat. Dopoledne jsme vyjeli na požár rodinného domku v Havlíčkově ulici, odpoledne nás vedoucí městských lesů informoval o požáru lesa na Čepičce a ve večerních hodinách jsme vyráželi na likvidaci rozsáhlého požáru na Jestřebici.

KVĚTEN – 1. svátek práce jsme oslavili v lese, nejprve na požáru mezi Libovicemi a Brusným, dvě hodiny po návratu jsme směřovali k požáru lesa v Planých dolech, který se protáhl dlouho do nočních hodin; 13. požár v areálu Zemědělské společnosti Stránka. Následovaly lesní požáry: 15. mezi Laky a Janovou horou; 25. Sedlec – požár stohu kompostu, sena a staré trávy; 26. požár lesa na Romanově, odpoledne v Nosálově; 27. požár mezi Rájem a Brusným, ve večerních hodinách mezi Dolní Vidimí a Osinalicemi; 28. požár na Romanově, 29. požár mezi Nebužely a Kroužkem.

ČERVEN - 10. požár stohu v Mělnickém Vtelně, následuje šňůra lesních požárů: 19. Příbohy, 21. Vojtěchov a pod Romanovskou hájovnou, 22. u skalního útvaru Obr a Žába, 23. Vrátenská hora, 24. a 26. u Pokliček.

ČERVENEC – 1. požár v budově areálu cihelny v Nebuželích; 17. a 18. lesní požáry v Dolní Vidimi a Osivalicích; 24. velký požár v areálu vepřína na Filipově, který jsme ukončili až druhý den v poledne, následují tři požáry strnišť: 20. Sedlec.

ZÁŘÍ – 2. mezi Vysokou a Bosyní a na Romanově. Dále následovaly lesní požáry – 22. Vojtěchov, 24. mezi Skramouší a Vrátnem, 28. Vyhlídky na Romanově.

ŘÍJEN – přečerpání náplně koupaliště do přilehlého rybníka Blížka z důvodu rekonstrukce lázní. Dopravní nehody: na mšenské výpadovce směrem na Mladou Boleslav, 21. za Mšenem směrem na Lobeč a Nosálov; 29. v jednu hodinu v noci požár rodinného domku na Šemánovicích.

LISTOPAD – 7. požár v areálu místní sladovny v sušárně sladu. Včasné oznámení a rychlý zásah zabránily napáchání nedozírných škod. Ještě týž den nás operační středisko HZS Mělník povolává na obrovský požár skládky tuhého komunálního odpadu v Uhách. Na zásahu u tohoto požáru se podílelo kolem 20 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Likvidace tohoto požáru trvala dva dny.

PROSINEC – 16. výjezd na vyvrácené stromy, které způsobil silný vítr, nejprve do Choroušek, následně mezi Lobeč a Skramouš.