Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 30. 1. 2006

Přítomni: M. Štráchalová, , Ing. J. Fanta, Mgr. Vl. Wasyliw, V. Hájek, P. Vidman, V. Líbal, S. Houserek, P. Živec, M. Slánský, Mgr. D. Dvořáková. Omluvena: J. Švecová. Paní starostka zahájila zasedání v 18,05 hodin, přivítala přítomné a seznámila s tím, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, oznámení vyvěšeno, konstatovala nadpoloviční většinu přítomných zastupitelů a veřejné zasedání prohlásila za usnášeníschopné. Návrhová  komise: Fanta, Vidman. Ověřovatelé zápisu: Hájek, Slánský. Zapisovatelka: M. Dvorščíková. Navržený program byl po doplnění jednohlasně schválen.

Žádosti
a) Paní Machová přednesla žádost o příspěvek ve výši 4 tis. Kč na lyžařské zájezdy, které pořádají v Mělníku, volná místa nabídli zájemcům ze Mšena a okolí; ŽIVEC – žádost podpořil, doporučil v příspěvcích nepřekročit částku 6 tis. Kč. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

b) Žádost MŠ Mšeno o uhrazení dopravy dětí na ozdravný pobyt na horách do výše 8 tis. Kč. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

c) Občanské sdružení Vyhlídky, jehož členy jsou obce z povodí Liběchovky, Sdružení obcí Kokořínska, město Mělník a další subjekty, požádalo město Mšeno o příspěvek. Rozjíždí se projekt „Cesta změny“ v celkovém objemu 580 tis. Kč. Příspěvek ve formě půjčky již dal Mělník (200 tis. Kč), SOK (16 tis. Kč), Povodí Liběchovky (nevratná dotace 50 tis. Kč). Návrhy: WASYLIW – půjčka 50 tis. Kč, HÁJEK – nevratná dotace 20 tis. Kč, ŽIVEC – nevratná dotace 20 tis. Kč + půjčka 30 tis. Kč. Hlasování o návrhu p. Živce: 8 pro, 2 se zdrželi = schváleno. Vstup města Mšena do projektu Leader ČR = schváleno všemi hlasy.

Prodeje nemovitostí

● manželé Skálovi, Skramouš mají zájem o p. p. 40/7, výměra 690 m2, znalecký posudek: 6 770 Kč; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje prodej za 10 tis. Kč; ŽIVEC – návrh: 40 Kč/m2 = 27 600 Kč. Hlasování o návrhu p. Živce: schváleno všemi hlasy.

● pan Hezrle chce koupit 3 pozemky (204/13, 14, 15) ve Skramouši, znalecký posudek: 1 450 Kč; FANTA – návrh: 40 Kč/m2 = 1 800 Kč. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

● paní Jitka Trevisan chce koupit budovu na bývalém školním pozemku, odhadní cena 183 tis. Kč; FANTA – držet se ceny stanovené znalcem. Hlasování o návrhu J. Fanty: schváleno všemi hlasy.

● pan Virius chce koupit od města několik pozemků; ŠTRÁCHALOVÁ – uvedené pozemky jsou cesty, proto je nelze prodat; ŽIVEC – vzhledem k možným budoucím pozemkovým úpravám nelze prodat. Hlasování: prodej zamítnut všemi hlasy.

Skládka TKO

Společnost AVE s. r. o., která bude provozovat mšenskou skládku, požaduje opravu původní  smlouvy s tím, že lhůta pro naplnění plánovaného množství odpadu (20 tis. tun) začne běžet až 1. 1. 2007. Na skládku bude umístěn velkokapacitní kontejner, po naplnění bude odvezen na skládku za poplatek 1 040 Kč/t. Starostka jednala s vedením skládky v Benátkách nad Jizerou o ukládání odpadu ze Mšena za cenu 300 Kč/t.

Zrušení odboru skládky

Návrh na usnesení: ZM schvaluje s platností od 1. 1. 2006 zrušení odboru skládky TKO, nákladní dopravy, údržby komunikací a veřejné zeleně. Většina náplně (údržba komunikací, veřejná zeleň, koupaliště)se přesunuje do organizačního a správního odboru. ZM dále schvaluje snížení počtu zaměstnanců o 2 pracovníky.

Bytové hospodářství

Zastupitelé probírali seznam uchazečů o byt; WASYLIW – nutnost jeho aktualizace, obeslat uchazeče dopisem se 2 otázkami: 1. Chcete zůstat v pořadníku uchazeče o byt (ano/ne)? 2. jste ochotni koupit byt do osobního vlastnictví? Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Pan Mošna, který zařizoval prodeje bytů v čp. 127, poslal koncept dopisu nájemníkům z čp. 275. Ti poslali zastupitelům dopis, v němž se ptají, proč se má prodávat jen část pozemku u jejich domu. STAROSTKA – na dvorku jsou garáže s auty MěÚ, teprve dodatečně se rozhodlo, že budou postaveny 3 garáže na dvorku u MěÚ, pozemek se tedy bude prodávat celý; ŽIVEC – je nutné jednat s nájemníky, vysvětlit dotazy a vyvolat schůzku nájemníků z čp. 275  s panem Mošnou a pracovníky MěÚ. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Rozpočet na rok 2006

ŽIVEC – finanční výbor doporučil schválit rozpočet na r. 2006: příjmy 31 453 tis. Kč, výdaje 31 392 tis. Kč. Je nutné stanovit pravidla do budoucna, kam napřít pozornost, odkud získat finance (např. z prodeje nemovitostí), dostat rozpočet do systémových opatření; WASYLIW – zamyslet se nad principem čerpání rozpočtu. Chyba: rozhodneme o výdajích, ale neřekneme ze které kapitoly rozpočtu vzít peníze. Další chybou je snížení podpory spolkům, avizované 1 % rozpočtu se zúžilo na 140 tis. Kč; STAROSTKA – posílili jsme rozpočet na oslavy 700 let o 300 tis. Kč, a to jsou peníze, které by jinak přišly spolkům; ŽIVEC – návrh schválit rozpočet upravený o výši dotace ze státního rozpočtu, v březnu či dubnu se sejít a prodiskutovat případné změny v příjmech a z přebytků vytvořit fond rozvoje. Hlasování o návrhu p. Živce: schváleno všemi hlasy.

Žádost ZUŠ Mšeno

Pavel Dvořák, ředitel ZUŠ Mšeno, žádá o schválení převodu hospodářského výsledku školy za r. 2005 (7 417,61 Kč) na rezervní fond školy. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Zájmová činnost v kultuře

Paní starostka seznámila zastupitele se zřízením nové organizační složky města s názvem „Zájmová činnost v kultuře“. Prvním souborem zájmové umělecké činnosti v této organizační složce se stal mšenský smíšený pěvecký sbor Intermezzo, jehož zřizovací listina byla předložena ke schválení. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Úprava rozpočtu 2005

Zastupitelům byla předložena závěrečná, 10. úprava rozpočtu za rok 2005. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Domov seniorů

Zasedala komise pro jednání o řešení provozu Domova seniorů. Paní Dvorščíková, ředitelka DS, předložila úspornou variantu, která se bude realizovat v případě, že se nepodaří sehnat prostředky na pokrytí ztráty 3,17 mil. Kč. Komise doporučila ZM ponechat provoz DS v současném režimu jako příspěvkovou organizaci města. Podmínky: účast města nepřekročí částku 500 tis. Kč/rok. Ztráta ve stávajícím rozpočtu 3,17 mil. Kč bude převedena do položky Sponzorské dary, dotace, grantová řízení, čímž bude rozpočet DS vyrovnaný. Pokud tato položka nebude naplněna, bude pro DS závazná úsporná varianta. Postupným naplňováním této položky budou náklady postupně navyšovány na úroveň stávajícího rozpočtu s tím, že zásadním kritériem je ekonomická vyrovnanost hospodaření.

HOUSEREK – Domov seniorů určitě zůstane pod městem, našla se spousta úsporných opatření; WASYLIW – na rozdíl od p. ředitelky Dvorščíkové si nemyslím, že by úsporná varianta mohla dobře fungovat, ale rád se nechám přesvědčit. Nabídka na financování našeho DS byla odmítnuta, těžko dostaneme jinou. Navíc hrozí vracení peněz z dotací na lůžka, která zatím nejsou plně obsazena; DVORŠČÍKOVÁ – průměr obsazenosti lůžek by se měl během krátké doby vyřešit; ŽIVEC – při úsporných opatřeních může Domov seniorů fungovat. Pokud bude od státu zvýšen příspěvek na lůžka, není se čeho bát. Město dá na provoz DS 500 tis. Kč ročně; DVORŠČÍKOVÁ – dalších 500 tis. Kč bychom měli dostat z grantu; DVOŘÁKOVÁ – dotaz, jak to vypadá s pronájmem cukrárny; DVORŠČÍKOVÁ – prostor je již zadaný, nájemce platí nájem a připravuje se na provoz; STAROSTKA – podala dotaz na ministerstvo financí ohledně nakládání s majetkem Domova seniorů. V odpovědi se píše, že mšenský Domov seniorů obdržel dotaci ze státního rozpočtu. V případě, že by došlo ke změně užívání (předání jinému subjektu či soukromníkovi), musely by se veškeré čerpané dotace vracet zpět do státního rozpočtu. Návrh: Domov seniorů ve Mšeně bude příspěvkovou organizací města. Hlasování: schváleno všemi hlasy.

Tepelné hospodářství

Ing. Mercl informoval mšenské zastupitele o možnosti ekologického vytápění biomasou. Pozval je na návštěvu Kněžic, vesnice s 500 obyvateli, kde už projekt funguje. Vzhledem k tomu, že Mšeno má odpovídající podmínky, se zastupitelé rozhodli, že město vstoupí do projektu „Energeticky soběstačné město“. Počítá se s tím, že na území města vznikne kotelna, která by zpracováním biomasy vyráběla teplo pro celé město; FANTA – v rámci informační akce oslovíme občany pomocí letáků, besed či série článků v Mšenských novinách a vysvětlíme v nich principy využití této energie; WASYLIW – je to pokus, který se může, ale nemusí podařit, nicméně bychom se o něj měli pokusit; ŽIVEC – ceny všech energií porostou, ale biomasa bude podstatně nejlevnější. Vzhledem k tomu, že máme v sousedství našeho města chráněnou krajinnou oblast, je tento trend nutností. Předběžné úvahy jsou takové, že přípojka s vedením tepla by byla přivedena až k patě domu.

Různé informace

● Poděkování obce Kadlín za materiál, který poskytlo město Mšeno na výstavbu rozhledny na vrchu Hradišť.
● V únoru letošního roku bude vypsáno výběrové řízení na kompletní rekonstrukci Zahradní ulice.
● Město dalo k oslavám 700 let první zmínky o Mšeně razit Mšenský tolar. Měly by ho mj. dostávat všechny děti narozené v r. 2006.
● Na koupališti budou v brzké době pokračovat další práce.

Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo všemi hlasy schváleno.

Jednání městského zastupitelstva sledoval
Karel Horňák