* V Řepíně a Živoníně nechala obec opravit čekárny autobusových zastávek a v Živoníně také kapličku postavenou r. 1864 na památku velkého krupobití. Obraz sv. Antonína, kterému je kaplička zasvěcena, zrestauroval mladý nadějný malíř Petr Polášek z Vysoké Libně.

* Odbor životního prostředí Krajského úřadu kontroloval využití dotací na výsadbu stromů, které byly v obou vesnicích za poslední 2 roky vysázeny. Jedná se celkem o 290 stromů. Krajská kontrola nezjistila žádnou chybu a velice chválila upravenost obce. Obdivovali také mohutný buk v zámeckém parku na Řepíně, který byl vysazen na památku konce roboty.

* Technické služby kromě úklidu sněhu a posypu komunikací využívají období vegetačního klidu k odstranění náletů a podrostů v ochranném pásmu pod elektrickým vedením u cesty k hájovně Černava. Metrové dřevo i štěpky dodávají do ZŠ Řepín, která tím šetří náklady na vytápění.

* Obec čeká na nabytí právní moci u kolaudace vodovodu a kanalizace na pozemcích pro 12 rodinných domků.Do konce roku tím prokážeme Ministerstvu pro místní rozvoj využití dotace. Zbývá postavit trafostanici a rozvody elektřiny. Územní rozhodnutí již proběhlo, čeká se na stavební povolení.

* V polovině prosince obec prodá bytový dům v Řepíně družstvu nájemníků.

* Prosincová schůze zastupitelstva bude především schvalovat rozpočet na příští rok.

Jindřich Urbánek, starosta Řepína