Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 14. 11. 2005

Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Ing. J. Fanta, Mgr. Vl. Wasyliw, V. Hájek, P. Vidman, V. Líbal, S. Houserek, P. Živec, M. Slánský, Mgr. D. Dvořáková (dostavila se v 18,10 h). Paní starostka zahájila zasedání v 18,05 hodin, přivítala přítomné a seznámila s tím, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, oznámení vyvěšeno, konstatovala nadpoloviční většinu přítomných zastupitelů a veřejné zasedání prohlásila za usnášeníschopné. Návrhová  komise: Švecová, Hájek. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Fanta. Zapisovatelka: I. Krúpová. Navržený program byl jednohlasně schválen.

Prodeje nemovitostí, žádosti občanů a spolků
   a) Žádost M. Nečaseo prodej pozemku p. p. 786/6 v k. ú. Mšeno o výměře 80 m2. Zastupitelé k prodeji nemají námitky. Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 786/6 o výměře 80 m2 v k. ú. Mšeno – schváleno jednohlasně.
   b) Žádost  p. Bílkovéo prodej pozemku v Brusném, zastupitelé k prodeji nemají námitky. Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 1153 o výměře 1061 m2 v k. ú. Olešno – schváleno jednohlasně.

Žádosti o finanční spoluúčasti města na grantových projektech podávaných ke Krajskému úřadu Středočeského kraje na rok 2006:
   a) Žádost SK Mšeno- na opravu kabin na stadionu ve Mšeně. Celkové náklady 400 tis. Kč, podíl města 40 tis. Kč.

   b) Žádost TJ Sokol Mšeno- na opravu, údržbu a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a vybavení těchto prostor  drobnými sportovními potřebami (výměna oken v sokolovně). Celkové náklady 300 tis. Kč, podíl města 30 tis. Kč.

   c) Žádost ZŠ Mšenona opravu, údržbu a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a vybavení těchto prostor drobnými sportovními potřebami (úprava školního hřiště). Celkové náklady 400 tis. Kč, podíl města 40 tis. Kč.

   d) Žádost PDK Mšeno - grant z Fondu sportu a volného času - na podporu činnosti PDK. Celkové náklady 300 tis. Kč, podíl města 30 tis. Kč.

   DVOŘÁKOVÁ - jedná se o uvolnění částky 140 tis. Kč pro zájmovou činnost, navrhuje schválit všechny příspěvky. Návrh: ZM schvalujefinanční spoluúčast na těchto grantech podávaných ke Krajskému úřadu Středočeského kraje na r. 2006 v částkách uvedených výše – schváleno jednohlasně.

Skládka TKO
   Smlouva o pronájmu a cena TKO na rok 2006 pro občany: Zastupitelé řeší pronájem na dobu životnosti skládky ve Mšeně, zadali podmínky, proběhla pracovní porada za přítomnosti obou firem, které mají zájem o provozování skládky, obě firmy dodaly návrhy smluv (Remondis Praha + AVE CZ Praha); WASYLIW – vypracoval  porovnávací tabulku obou firem, podrobně vysvětluje a srovnává, která firma by pro město byla výhodnější; STAROSTKA – konstatuje, že tabulka, kterou těsně před zasedáním ZM p. místostarosta předložil zastupitelům, je zavádějící, předložená čísla nejsou obsahem návrhu smlouvy AVE CZ, to znamená, že pan místostarosta jednal s firmou AVE CZ, aby mohl vytvořit tuto tabulku. Není to fér a navrhuje odložit rozhodnutí o 1 měsíc; HÁJEK – požaduje rozhodnutí odložit, nechat si ještě 1 měsíc čas na rozmyšlení a zhodnocení tabulky, kterou vytvořil p. Wasyliw; STAROSTKA a p. HOUSEREK – souhlasí s p. Hájkem; ŽIVEC - obě firmy dodaly nabídky smluv, je toho názoru, aby bylo rozhodnuto dnes.
   Návrh: Odložit rozhodnutí o pronájmu skládky TKO ve Mšeně na příští zasedání. Hlasování: pro – Štráchalová, Hájek, Líbal, Vidman, Houserek,  proti – Švecová, Dvořáková, Fanta, Wasyliw, Živec, Slánský – neschváleno.
   Návrh: Uzavřít smlouvu o užívání a provozování skládky TKO s firmou Remondis, spol. s r. o., Praha. Hlasování: pro – Štráchalová, proti – Švecová, Dvořáková, Fanta, Wasyliw, Hájek, Vidman, Líbal, Houserek, Slánský, Živec – neschváleno.
   Návrh: ZM schvaluje uzavření smlouvy o užívání a provozování skládky TKO Mšeno na dobu životnosti skládky s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Praha. Hlasování:  pro – Švecová, Dvořáková, Fanta, Wasyliw, Hájek, Vidman, Líbal, Houserek, Slánský, Živec, proti – Štráchalová = schváleno.
   Cena pro občany na rok 2006 – návrh: ZM odročuje schválení ceny TKO na r. 2006 pro občany na prosincové zasedání zastupitelstva – schváleno jednohlasně.

DD - další postup
   STAROSTKA – informuje o schůzce s p. hejtmanem, který doporučil sepsat žádost o finanční prostředky pro DD Mšeno a požaduje vyjmenovat úsporná opatření, která byla uskutečněna. Finanční situace DD se musí řešit systémově a ne jednorázově. Starostka požádala p.Wasyliwa, aby i on podal informace, pokud jednal ohledně DD; WASYLIW – z jednání s p. hejtmanem má stejné informace, jako podala p.starostka. Pan hejtman je nakloněn k založení společného podniku. Dále informoval o jednání s náměstkem hejtmana p. Vackem a ministrem financí p. Sobotkou. Oznámil, že 16. 11. 2005 v 16 h proběhne schůzka s p. Drahoňovským. Informoval o schůzce s p. Lobkowitzem a Launem, která již proběhla. Návrh: ZM pověřuje komisi pro řešení problémů s provozováním  DS Mšeno vypracováním porovnání nabídek firem DAKURA s. r. o. a  Capital Housing & Development s. r. o. na pracovní poradu a prosincové zasedání zastupitelstva – schváleno jednohlasně.

Územní plán - změna, rozšíření zastavitelného území obce
   Od roku 1999 je schválen územní plán, p. starostka navrhuje na základě několika žádostí od občanů změnu ÚP; FANTA - ustanovit komisi, která by se žádostmi zabývala a zastupitelům přinesla svá rozhodnutí; STAROSTKA – žádostmi o změnu v ÚP by se zabývala určená firma, která k rozsahu změn připraví cenovou nabídku; WASYLIW - změny podporuje, ale chybí mu dlouhodobá strategie rozvoje města, vyzývá p. Moravu, člena příslušného výboru Krajského úřadu, zda by podal informace; MORAVA – pro čerpání dotací z EU je nutné vytvořit program sociálního a ekonomického rozvoje města, nabízí spolupráci. Návrh: ZM schvaluje zahájení příprav změn územního plánu města Mšeno – schváleno jednohlasně. Návrh: ZM schvaluje zahájení příprav na vypracování „Programu sociálního a ekonomického rozvoje města Mšeno“ – schváleno jednohlasně.

8. úprava rozpočtu
   STAROSTKA – podle sdělení auditu je nutné úpravy rozpočtu provádět tak, jak nastanou. Návrh: ZM schvaluje 8. rozpočtovou úpravu rozpočtu na  r. 2005 – schváleno jednohlasně.

Obecně závazné vyhlášky města Mšena
   Město má z roku 2003 OZV č. 3 - o místních poplatcích. Podle doporučení by měla  na každý vybíraný poplatek obcí stanovena vyhláška samostatně; TAJEMNICE – OZV se týkají poplatků, které dříve zastupitelstvo již schvalovalo, vyhláška č. 10 „O veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci“ je nová; WASYLIW – pokud není nutné schválit OZV dnes, navrhuje zabývat se jimi na pracovní poradě a odročit jejich odsouhlasení na příští zasedání; DVOŘÁKOVÁ se shoduje s p. ŽIVCEM – vyhlášky č. 3 – 9 ponechat v navrhované podobě a ve vyhl. č. 10 doplnit v bodě č. X. a XI., že každý pořadatel kulturní akce může žádat MěÚ o povolení prodloužit dobu konání akce po 24. hodině; WASYLIW - jaký je sazebník pokut v případě porušení OZV; TAJEMNICE – sankce jsou různé, postupuje se podle zákona o přestupcích. Návrh:  ZM schvaluje vyhlášku č. 3/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  č. 3/2003 o místních poplatcích.

Dále ZM schvaluje tyto vyhlášky:
   -  č. 4/2005 o místním poplatku ze psů;
   -  č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
   -  č. 6/2005 o místním poplatku ze vstupného;
   -  č. 7/2005 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt;
   -  č. 8/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity;
   -  č. 9/2005 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj;
   -  č. 10/2005 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
Hlasování: pro – Štráchalová, Švecová, Dvořáková, Fanta, Slánský, Líbal, Živec, Houserek, Hájek, Vidman, zdržel se hlasování – Wasyliw = schváleno.

Informace a různé
   a) Žádost MŠ Mšeno o omezení provozu v době prázdnin; DVOŘÁKOVÁ – ve městech, kde je více předškolních zařízení, lze provoz omezit. Navrhuje doložit zpětně, kolik dětí do MŠ v průběhu roku chodilo; FANTA - pozvat p. ředitelku MŠ na pracovní jednání.

   b) Poděkování ZŠ Mšeno za zajištění a dovoz plechových šatních skříněk.

   c) Dva studenti z pedagogické fakulty Praha uspořádali v DD Mšeno Europrojekt; DVORŠČÍKOVÁ – klienti měli o informace o EU zájem, beseda se vydařila.

   d) Zpráva ze semináře tajemníků; STAROSTKA – všichni zaměstnanci MěÚ podávají informace ze služebních cest či školení; tajemnice p. starostce, zaměstnanci p. tajemnici.
 
   e) STAROSTKA - mezi sponzory „Posledního koupání“ byla ve Mšenských novinách vyjmenována  i TJ Sokol Mšeno, přestože na stan, který byl městu na akci zapůjčen, přišla na MěÚ faktura; NEČASOVÁ, starostka Sokola – nechtěli být jmenováni jako sponzoři, než došlo k zapůjčení, diskutovali ve výboru Sokola o ceně, jedná se o symbolickou částku za opotřebení stanu.

   f) Práce na opravě  radnice a na rekonstrukci koupaliště pokračují.

   g) WASYLIW - za o. p. s. Kokořínsko zaslal na Krajský úřad grant pro cestovní ruch ve Mšeně, mělo by se jednat o půjčovnu kol.
   Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.                                    

Diskuze
   NEČAS – jak dopadla kauza v MŠ a zda  jsou ve školce další problémy; STAROSTKA – soudní řízení je ukončeno, žádné stížnosti k projednání na MěÚ nejsou; WASYLIW – zda proběhlo jednání s VKM kvůli odvozu fekálií na čističku od lidí, kteří nejsou napojeni na kanalizaci; STAROSTKA – vyvolá jednání.

Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání ve 20,35 h.

Ze zápisu z jednání ZM vybral

Karel Horňák