V Domově seniorů
  Domov seniorů Mšeno je určen především pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými složkami sociální péče. Dále je určen pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

   Postavení, funkce a činnost této příspěvkové organizace je upravena zákonem ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění, zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění, a vyhláškou  č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení, v platném znění. Dále rozhodnutím zřizovatele o zřízení této organizace (Zřizovací listina ze dne 11. 11. 2003) a dalšími nařízeními a směrnicemi.

   V DSM je obyvatelům poskytována komplexní péče, tj. zaopatření po stránce ubytování, stravování, ošetřovatelské péče, služeb (praní, vaření, úklid), kulturního a společenského vyžití. Zařízení také poskytuje další služby – kadeřnictví, pedikúra, ordinace obvodního lékaře, ordinace kožní lékařky, masáže, obědy pro pečovatelskou službu, staré a tělesně postižené spoluobčany, které je možno odebírat denně, včetně víkendů a svátků.

Financování provozu domovů důchodců je u nás v současné době postaveno na třech zdrojích:
   a) úhrady klientů za poskytované služby dle vyhlášky MPSV,
   b) státní dotace na lůžko,
   c) finanční prostředky od provozovatele zařízení.

   Domov seniorů Mšeno byl uveden do provozu v prosinci roku 2003. Jeho rozpočet byl tehdy postaven na základě zkušeností obdobných zařízení a provedených rozborů ekonomy  MPSV, MF a KÚ Středočeského kraje. Byl postaven tak, aby bylo možno zajistit provoz zařízení a co nejkvalitnější péči o klienty. Také se v této době počítalo s finančními prostředky od MF a kraje. Jelikož jednání o dofinancování provozu se stále protahovala a do dnešního dne tento problém není dořešen, bylo nutno přistoupit k různým krokům a opatřením, která vedou ke snížení ztráty v rozpočtu DSM:
   - především zaměstnanci šetří prostředky na každém úseku provozu, grantová řízení (v letošním roce 700 tis. od Středočeského kraje),
   - sponzorské dary (ráda bych touto cestou moc poděkovala všem, kteří přispěli či dále přispívají na provoz DSM),
   - snížení pracovních úvazků,
   - snížení platů zaměstnanců,
   - navýšení kapacity ústavu (v současné době probíhá rekonstrukce), změna topného média ( ve fázi jednání ).
   
   Všechna tato opatření mají vést k tomu, aby došlo k minimálnímu čerpání finančních prostředků z rozpočtu provozovatele. Zaměstnanci nemají zájem, aby provoz čerpal peníze z rozpočtu města, a tím bránil jeho rozvoji (např. opravy chodníků, provoz školy, MŠ a jiné), jak v poslední době stále častěji slyšíme ze stran zástupců města i jeho obyvatel. Vždyť klienti DSM a také většina zaměstnanců jsou také obyvateli Města Mšena.

   Vzhledem k tomu, že některá opatření, která se v rámci úspor provádí, potřebují pro svou realizaci určitý časový úsek, požádalo několikrát vedení DSM město o finanční částku na zajištění provozu. Zastupitelstvo Města Mšena vycházelo vstříc, protože také mělo zájem na bezvadném chodu domova a věřilo v úspěch jednání u výše jmenovaných orgánů.

Město Mšeno poskytlo na provoz DSM do dnešního dne finanční částky ve výši:
  
V roce 2004 - 500 000 z rozpočtu města na provoz zařízení, 1 000 000 „půjčka“ na provoz.
   V roce 2005 - 458 337z rozpočtu města na provoz zařízení, 1 041 940 „půjčka“ na provoz.
V současné době nemá DSM u města žádný požadavek o finanční podporu.

   Domov seniorů ve Mšeně je krásnou moderní stavbou uprostřed města, kde klienti nejsou izolováni od okolí, kde mají dostupné veškeré pohodlí a služby, které si za svou celoživotní práci jistě zaslouží. V DSM našlo svůj skutečný nový „domov“ 71 klientů, kteří nemají jinou možnost. Mnozí nemají nikoho blízkého a nejsou schopni se sami o sebe postarat. Ostatní sice mají své blízké, ale tito jim nemohou potřebnou péči zajistit, ať již z důvodů finančních či proto, že je tato péče velmi náročná a oni nejsou schopni ji zvládnout. Jsem přesvědčena o tom, že tito naši spoluobčané si zaslouží dožít svůj život v příjemném, podnětném prostředí mezi lidmi se zájmem a láskou. 

   Objekt DSM byl postaven za nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu k účelu, k jakému je dnes využíván. Všichni zaměstnanci věří, že přes problémy, které přetrvávají, toto zůstane i nadále. V současné době jsou připravena další jednání ohledně problému financování provozu. Všichni věříme, že tato budou konečně úspěšná. 

   V poslední době se mezi obyvateli města a DSM začala vytvářet bariéra, která je možná způsobena nedostatkem informací o provozu a jeho financování. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla k napsání tohoto článku. Zaměstnanci ani klienti DSM se nechtějí izolovat od života města ani odčerpávat finanční prostředky z jeho rozpočtu, spíše naopak.

   Snažíme se spolupracovat a také jsme rádi, pokud se našich akcí účastní nejen naši klienti, ale také občané města. Dobře se nám rozjela spolupráce se základní školou, mateřskou školou i základní uměleckou školou. Velmi oblíbené jsou mezi našimi klienty návštěvy místní knihovnice, paní Říhové. Občané města jsou srdečně zváni na všechny kulturní a společenské akce, které jsou u nás pořádány. Mohou se také zúčastňovat pravidelných návštěv katolického či evangelického pana faráře v DSM a dalších aktivit, které jsou našimi pracovnicemi pro  klienty připravovány (ruční práce, čtenářský či pěvecký kroužek, kroužek vaření, tréninky paměti, cvičení, ale také různá diskusní odpoledne, která si organizují sami klienti a která jsou velmi zajímavá - např. na téma „Máchův kraj“, „Beseda o Mezopotámii“ a jiná ).

   Rádi bychom mezi námi z řad obyvatel města přivítali dobrovolníky, kteří by měli zájem se ve svém volném čase věnovat sociální práci a třeba jenom posezením a popovídáním zpestřit život obyvatel DSM, ale také svůj.
  
   MPSV má v současné době připraven návrh zákona o sociálních službách. Tento zákon by měl vejít v platnost během příštího roku. Od tohoto zákona očekáváme vyřešení problémů, neboť by měl změnit systém financování veřejné sociální péče.

Blanka Dvorščíková, ředitelka DSM