Místostarosta Vladimír Wasyliw a starostka Marie Štráchalová komentují rozhodnutí zastupitelstva

Trpělivost přinesla růže
  
Na svém listopadovém veřejném zasedání udělalo městské zastupitelstvo důležitý krok. Po dlouhých jednáních rozhodlo o další budoucnosti mšenské skládky TKO. Zastupitelstvo 10 hlasy rozhodlo o pronájmu skládky firmě AVE CZ. Toto rozhodnutí může být podle mého názoru významným mezníkem v historii našeho města. Proto je na místě krátké ohlédnutí za celou historií těchto jednání.

   Skládka na okraji města jistě není pro jeho obyvatele žádnou radostí. Každá, i sebe lépe provozovaná skládka představuje vždy pro své okolí potenciální ekologické riziko. Přiznám se, že ani já jsem nikdy nebyl jejím velkým příznivcem. Že skládka existuje je prostě realita, se kterou jsem se stejně jako většina občanů smířil. Předpokládal jsem však, že toto riziko bude vyváženo ekonomickým přínosem pro město i jeho občany.

   Na sklonku loňského roku se před zastupiteli objevil problém. První etapa skládky, kterou město do té doby provozovalo samo, byla téměř naplněná. Bylo třeba rozhodnout co dál. Město připravilo projekt na další etapu, nemělo však prostředky (cca 5 mil. Kč) na její vybudování. Vzhledem k problémům se státní dotací na výstavbu Domova seniorů si nemohlo vzít ani úvěr. Řešením se zdálo být zafinancování stavby soukromým investorem a splácení investice z budoucího provozu. V těchto souvislostech jsme se začali zabývat také systémem provozu. Z ekonomického posouzení první etapy se ukázalo, že informace o ročním cca třímilionovém přínosu pro rozpočet města je značně neúplná a zkreslená. To totiž platilo pouze v letech (2002-2004) kdy byl splacen úvěr na výstavbu. V předchozích letech příjmy ani nestačily pokrýt náklady a splátky úvěru a město tak vlastně dotovalo skládku ze svého rozpočtu.  Za celou dobu provozu 1.etapy (1996 – 2004) byl celkový zisk po odečtení nákladů cca 3,5 mil Kč, tedy v průměru okolo 440.000 na rok, na rekultivačním fondu byly zhruba 3 mil. Kč a předpoklad na rekultivaci 1.etapy 7,2 mil. Kč. Bylo jasné, že než provozovat dál skládku tímto způsobem, je lepší ji zrekultivovat a uzavřít.

   Abychom zvolili opravdu nejlepší řešení, nechali jsme provést u odborné firmy nové zaměření a ekonomické posouzení dalšího provozu. Z něho bylo zřejmé, že skládka má potenciál být pro město velice zajímavým zdrojem příjmů. Proto jsme hledali způsob, jak tohoto potenciálu nejlépe využít. Nutná byla v každém případě spolupráce s odbornou firmou. Odpadové hospodářství a speciálně skládkování je natolik složitá oblast, která je navíc ovlivňována různými lobbistickými skupinami, že v ní laik nemá šanci uspět. V úvahu připadalo uzavřít s odbornou firmou společný podnik, nebo skládku pronajmout. Obě řešení měla své klady i zápory. Zastupitelstvo nakonec preferovalo pronájem. Oslovili jsme řadu odborných firem. Pět z nich vyjádřilo zájem o jednání. Postupně však z různých důvodů ztrácely zájem a dlouho jsme měli na stole pouze jedinou nabídku na pronájem od firmy Remondis. Podle několika nezávislých posouzení však tato nabídka byla navíc pro město značně nevýhodná. Až na poslední chvíli přišla výrazně zajímavější nabídka firmy AVE CZ. To odstartovalo další jednání při kterých obě firmy svou nabídku ještě postupně navyšovaly. Zastupitelstvo tak nakonec mělo k posouzení dvě poměrně kvalitní nabídky. Celkem jednoznačně rozhodlo, že nabídka firmy AVE CZ je podstatně výhodnější, a to nejen po stránce  ekonomické, ale i odborné a dává tak možnost minimalizovat ekologická rizika a výrazně je ekonomicky kompenzovat.

Co tedy konkrétně přinese pronájem skládky?
1. Vybudování všech dalších etap na náklady nájemce bez jakéhokoli zatížení rozpočtu města.
2. Nájemné 500 tis. Kč ročně hrazené předem.
3. Garantované ukládání minimálně 20 tis. t odpadu ročně. To při stávajícím zákonném poplatku 300 Kč/t činí roční čistý příjem rozpočtu 6 mil. Kč. Od roku 2007 se poplatek zvyšuje na 400 Kč/t a od roku 2009 na 500 Kč/t. Z této částky bude mít město 4,5 mil k dispozici již do 31. 1. příslušného roku.
4. Úhradu rekultivace celé skládky včetně již naplněné 1.etapy (na kterou nyní městu chybí cca 4 mil. Kč).
5. Garantovanou zvýhodněnou cenu poplatku pro město ve výši 300 Kč/t po celou dobu existence skládky, navyšovanou maximálně o inflaci.
6. Minimálně 1% z obratu skládky pro kulturu a sport ve Mšeně.
7. Minimálně 1x ročně zdarma úklid městských komunikací.
8. Zabezpečení garantované ceny i v době budování 2.etapy bez nutnosti platit zákonné poplatky na jiné skládce, vyřešené „mezideponováním“ odpadu na skládce v Benátkách na náklady firmy.
9. Nabídku zvýhodněné ceny za odpad pro další obce SOK.

   Nespornou výhodou je, že se jedná o velkou firmu, která má zkušenosti z hospodaření s odpady a to nejen v ČR, ale také v Maďarsku a Rakousku. Na rozdíl od firmy Remondis již 2 skládky provozuje. Dá se tedy předpokládat minimalizace ekologického rizika pro okolí města. To má však v nájemní smlouvě zajištěny také kontrolní mechanizmy veškeré činnosti nájemce. V nejbližší době je třeba ještě doladit přesné znění smlouvy, aby byla ošetřena všechna rizika města.

   Jsem přesvědčen, že za takových podmínek má smysl dále skládku TKO ve Mšeně provozovat. Pokud jsme zdržením při hledání řešení ztratili možná několik set tisíc korun v letošním roce, do budoucna se nám to mnohonásobně vrátí. Zastupitelé (nejen ti současní, ale i ti budoucí) teď mají v rukou to, jaký bude konkrétní přínos z provozu skládky pro každého občana našeho města. A právem každého občana je od nich toto požadovat. Osobně to považuji za splnění dalšího z úkolů, které jsem si při zvolení do funkce místostarosty vytyčil. Věřím, že výhodná řešení pro město se podaří najít i při řešení dalších problémů města.

Vladimír Wasyliw, místostarosta


Vážení čtenáři, jsem starostkou města od roku 1994, a tudíž mohu být již považována za pamětníka v historii města a jeho životě. Někteří ze současných zastupitelů byli zastupiteli i ve volebním období 1994 – 1998, které výše zmiňuji. Tehdy jsme dostali jako zastupitelstvo druhého volebního období po „revoluci“ do vínku téměř připravenou stavbu čistírny a skládky TKO. Píši záměrně „téměř připravenou“, protože mnoho základních věcí, nutných k výstavbě, zajištěno nebylo (výkupy pozemků atd.). Zajistili jsme výstavbu skládky, o které je ve článku pana místostarosty, nazvaném Trpělivost přinesla růže, řeč. Nemohu souhlasit s uvedenými čísly a závěry, že naše skládka nepřinášela do rozpočtu města uvedené finance. Doporučuji čtenářům i pisateli článku, vezměte papír a tužku a počítejte se mnou.

- na skládku bylo uloženo od začátku (v letech 1997-2004) 98 tis. t odpadu
- při průměrné ceně 350 Kč/t je zisk z úložného 34,3 mil. Kč
- roční náklady na skládce l,2 mil. Kč x 8 let = 9,6 mil. Kč
- zbývá 24,7 mil. Kč, tudíž na l rok (1997-2004) cca 3 mil. Kč

Co jsme udělali se zbývajícími financemi, jak jsme utratili těch 24,7 mil. Kč?

Takto:
- splatili jsme výstavbu skládky = 17,5 mil. Kč
- splatili jsme kompaktor = 2,5 mil. Kč
- splatili jsme vážní systém = 300 tis. Kč
- splatili jsme výkupy pozemků = 898 tis. Kč
celkem 21,198 mil. Kč
zbývá = 3,5 mil. Kč

   Pan magistr dospěl ke stejnému číslu, rozdělil jej na počet roků skládkování a dospěl k závěru, že průměr dá 440 tis. Kč na rok, a tudíž je lepší skládku zavřít. To jsou, vážení čtenáři, počty učitelské, ale rozpočet města se skládá z příjmů a výdajů. A příjmy u nás jsou různé daně a poplatky a příjem ze skládky, který činil dosti podstatnou příjmovou část rozpočtu (lze nahlédnout na finančním odboru města) a byl pro nás velice důležitý. Byl jedním z hlavních částí příjmů města. Závěr výčtu výše uvedených čísel je ten, že skládka pro město byla důležitým faktorem.

  Musím oponovat  i v tom, že jsme nemohli postavit další etapu sami. Mohli!!! Byl předjednán úvěr v KB Mělník, stavební povolení bylo v lednu 2005 vydané, projekt schválený, připraveno výběrové řízení, čekali jsme na „oddlužení města“ ze strany Ministerstva financí, které bylo skutečně provedeno v měsíci dubnu 2005. Počítali jsme, že v době, kdy probíhala jednání k oddlužení, provedeme výběr dodavatele stavby, poté doladíme úvěr (cca 5 mil. Kč), a jakmile dovolí počasí, začneme stavět, abychom co nejdříve opět skládkovali na naší skládce. Příjem odpadu na skládku znamená příjem do pokladny města. Je nutné pro čtenáře ještě zveřejnit, že výstavba první etapy skládky byla nákladná proto, že se budovalo celé zázemí skládky, od vlastního úložiště včetně jímek, správní budovy, váhy, garáží, kompaktoru, komunikací, oplocení atd., což ale bude sloužit pro další etapy skládky. Takže každá další etapa již nebude finančně tak nákladná. Zastupitelé se rozhodli jinak, což popisuje pan místostarosta v další části svého článku.Mrzí mě, že celé nákladné zázemí skládky jsme  vybudovali a zaplatili vlastně pro někoho dalšího, kdo bude skládku provozovat, ale to už je skutečně na rozhodnutí zastupitelů a záleží vždy na počtu hlasů při rozhodování zastupitelstva. Tato záležitost se mi nepodařila obhájit.

   Vážení čtenáři, místostarosta si splnil, jak píše, další svůj úkol, který si předsevzal, já naopak. Já jsem používala obyčejný rozum a kupecké počty a netajím se tím, že jak je výše uvedeno, ten jeden hlas, který chyběl do plného počtu souhlasného zastupitelstva na odsouhlasení historického významného mezníku, byl můj.

   Vážení čtenáři, považovala jsem za nutné tyto informace vám poskytnout. Nejde mi o žádný „volební guláš“, jelikož jsem již za starostenským zenitem, pouze o podání skutečných podložených informací.

Marie Štráchalová, starostka