Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne  17. 11. 2005

   Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová,  P. Živec,  S. Houserek,  Mgr.V. Wasyliw, Ing. J. Fanta, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková,  V. Hájek,  M. Slánský, P.Vidman. Omluven: V. Líbal. Ověřovatelé zápisu: Živec, Wasyliw. Návrhová komise: Slánský, Houserek. Zapisovatelka: I. Říhová. Paní starostka zahájila veřejné zasedání, přivítala přítomné a seznámila s tím, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno, oznámení vyvěšeno, konstatovala nadpoloviční většinu přítomných zastupitelů a veřejné zasedání prohlásila za usnášení schopné. Zápis z minulého zasedání byl řádně vyvěšen a ověřen a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Dále seznámila přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a konstatovala, že v námětové skříňce nebyly žádné příspěvky k projednání. Přečetla navrhovaný program, vznesla dotaz k doplnění, případně k pozměnění navrhovaného programu. Dodatky ze strany zastupitelů nebyly vzneseny.

Rozpočtová úprava č. 7
  
Zastupitelům byla předložena rozpočtová úprava č. 7/2005. Návrh na usnesení: ZM schvaluje  předloženou 7. rozpočtovou úpravu r. 2005. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Prodej nemovitostí
   -
Paní J. Trevisan žádá o prodej budovy na školním pozemku, byla jedinou zájemkyní, znalecký  posudek se připravuje. Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej budovy na školním pozemku  p.Jitce Trevisan. Hlasování: schváleno jednohlasně.
   - Paní J. Trevisan žádá o prodej části pozemku 438/1 v k. ú. Mšeno tak, aby měla přístupovou cestu na svůj pozemek. Ráda by v budoucnu odkoupila od p. Folbrechta ještě část pozemku, který se nachází mezi jejím pozemkem a pozemkem města. ŽIVEC – navrhuje vyčkat, až koupí p. Trevisan pozemek p. Folbrechta, pak se vrátit k její žádosti. Návrh na usnesení: ZM  bere na vědomí žádost p. Jitky Trevisan na odkoupení části p. p. 438/1 v k. ú. Mšeno s tím, že se její žádost projedná po vyřešení vlastnictví pozemku 439. Hlasování: schváleno jednohlasně.
   - Paní Bílková žádá o prodej p. p. 1153  v k. ú.Olešno o výměře 1061 m2, část Brusná  II.; ŠVECOVÁ – doporučuje odročit a rozhodnout až po prohlídce pozemku. Návrh na usnesení: ZM odročuje žádost p. Bílkové o odkoupení p. p. 1153 v k. ú. Olešno. Hlasování: schváleno jednohlasně

Žádosti občanů
  
- Manželé Kulštejnovi žádají zastupitelstvo o souhlas s výměnou bytu s Kozlíkovými, kteří provádějí přestavbu svého domu v Romanovské ulici. Dům  čp. 275  město prodává, a aby  byt,  který nyní mají pronajatý Kozlíkovi, mohli koupit Kulštejnovi,  je potřebné schválení  změny nájemce bytu. Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu nájemce bytu manž. Kozlíkových v Zahradní ul. čp. 275 na  nové nájemce Kulštejnovy. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Smlouva OPS – infocentrum  
"Smlouva o obchodním zastoupení", kterou uzavře město se společností Cestovní ruch Kokořínska, o. p. s., na pronájem  městského koupaliště – po obsáhlé diskuzi o podmínkách smlouvy se došlo k závěru, že město uzavře smlouvu s tím,  že 70 % z celkové ceny pronájmu obdrží o. p. s. a 30 % zůstane městu. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o obchodním zastoupení  při komerčních pronájmech Městských lázní s Cestovním  ruchem Kokořínska, o. p. s. Hlasování: proti – Štráchalová, ostatní pro návrh.

Propagační materiály z infocentra  
Návrh usnesení:
ZM schvaluje převod částky 15 tis. Kč společnosti Cestovní ruch Kokořínka o. p. s. na provoz  všechny propagační materiály budou ponechány ve vlastnictví města. Hlasování: jednohlasně schváleno.
   STAROSTKA – seznámila s nabídkou   p. Trevisan  na  zpracování „Konceptu dlouhodobě udržitelného rozvoje v areálu koupaliště“ -  cena této nabídky je 60 tisíc Kč. Návrh usnesení: ZM odročuje přijetí nabídky p. J. Trevisan  na ,,Koncept dlouhodobě udržitelného rozvoje areálu  Městských lázní“ a navrhuje posečkat na výsledek  „Základního programu regenerace Městské památkové zóny“  od ing.arch. L. Sommera. Hlasování:  jednohlasně schváleno.

Internetizace SOK
   Ing. MACH – seznámil s přínosem projektu „Internetizace SOK“. Město by platilo provozní náklady ve výši 5 tisíc měsíčně; ŽIVEC –  je nutné  podpořit  malé obce, které by jinak  neměly šanci získat peníze na internet, je potřeba, aby obce v regionu spolupracovaly. Město Mšeno již má přístup k internetu pro veřejnost  – knihovna a informační středisko. Návrh usnesení: ZM Mšeno se na svém veřejném zasedání  dne 17. 10. 2005 rozhodlo přistoupit a přijmout účast v projektu ,,Internetizace Kokořínska“. Město Mšeno akceptuje podmínky opatření 2. 2. SROP a je si vědomo  podílet se ve výši 15 % stanovených uznatelných nákladů. Přípravu projektu a roční provozní náklady bude hradit v plné výši. Město Mšeno si je vědomo všech práv a závazků, které pro něj z účasti na tomto projektu vyplývají. ZM požaduje pořídit místo internetového kiosku počítače v hodnotě cca 100 tis. Kč. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Skládka TKO
   Zastupitelé projednali na pracovní poradě návrh smlouvy o pronájmu s firmou Remondis. Nabídka firmy AVE CZ: Obchodní ředitel Ing. L. Kačírek seznámil přítomné s nabídkou  své firmy  pro naši skládku. Návrh usnesení: ZM zváží nabídky  na pronájem skládky TKO od firmy Remondis a firmy AVE CZ. Firma AVE CZ zašle do 20. 10. 2005 návrh provozní smlouvy.  ZM se sejde na pracovní poradě ve čtvrtek 20. 10. 2005 v 17 h, kde obě nabídky posoudí. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Domov seniorů
   STAROSTKA – vyzvala zastupitele, aby se k situaci v DS vyjádřili. ŽIVEC – seznámil přítomné s výsledky úsporných opatření v DS. Úspory na platech nelze dělat donekonečna. Paní ředitelka DVORŠČÍKOVÁ – seznámila se záměrem změny topení na tuhá paliva; ŽIVEC – navrhl zastupitelům jednání o předběžné smlouvě s firmou Capital Housing s. r. o. Návrh usnesení: ZM schvaluje zahájení jednání o partnerství a spolupráci při provozování a správě Domova seniorů Mšeno mezi městem Mšeno a společností Capital Housing & Development s. r. o. se sídlem Praha 1, Vlašská 17, IČ 26448947,  popř. s dalšími firmami ve smyslu vládou schválené politiky partnerství veřejného a soukromého sektoru. ZM tímto jednáním pověřuje p. Živce, p. Houserka, Mgr. Wasyliwa, p. Slánského a p. Dvorščíkovou. Hlasování: zdržela se Štráchalová, ostatní pro návrh.
   DVORŠČÍKOVÁ, ředitelka DD – požádala zastupitelstvo o souhlas s finančním podílem města na zajištění klientských míst, vestavba se provádí v objektu  „část DD“  v prostorách společných kuchyněk kromě přízemí. Dále navrhuje změnu topného média na pevná paliva. Návrh usnesení: ZM souhlasí s finančním podílem města na zvýšení počtu klientských míst v Domově seniorů ve Mšeně a se změnou topného média. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Tepelné hospodaření města
   Po rozpravě se ZM dohodlo zrušit výběrové řízení na provoz tepelného hospodářství města. Návrh usnesení: ZM se usneslo zrušit výběrové řízení na „Zajištění provozu souboru technologických zařízení energetických zdrojů, zajištění výroby rozvodu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody“. Hlasování:  jednohlasně schváleno.
   Firma   ITES má stále zájem  s provozováním  tepelného hospodářství. ZM schvaluje návrh  k zpracování nabídky pro založení společného podniku pro provozování tepelného hospodaření města s firmou ITES na Kladně. Návrh usnesení: ZM schvaluje zadání ke zpracování nabídky pro založení společného podniku pro provozování tepelného hospodaření  města  s firmou ITES Kladno. Hlasování: Štráchalová proti návrhu, ostatní pro návrh. Usnesení z veřejného zasedání  zastupitelstva bylo přečteno a schváleno.

Informace a různé
   - Dne29. 10. se bude provádět ve Mšeně svoz nebezpečného odpadu.
   - Časopis Koktejl uspořádal velmi zdařilou akci na koupališti.
   ŽIVEC – dotaz na p. starostku, zda bylo odpovězeno p. Cahajlové na její stížnost; STAROSTKA – ve věci stížnosti p. Cahajlové bude obec kontaktovat SÚS.
   Na dotazy občanů v Karlově ulici,  kteří si stěžují na nadměrný hluk  v nočních hodinách, písemně odpověděla p. tajemnice. Zasedání ZM ukončeno ve 22.35 h.
   Ze zápisu vybral

Karel Horňák