Josef Křička se narodil 4. listopadu 1888 v Praze na Starém Městě. Hudební nadání zdědil po otci. Na jeho hudební rozvoj mělo velký vliv rodinné prostředí. Otec doma vyučoval hudbě, a tak chlapec již od svého nejútlejšího dětství denně slýchával hrát na klavír. Otec mu byl také prvním učitelem hudby. Dal mu základy ve hře na klavír, na housle a v hudební teorii. Křičkovým druhým učitelem klavíru byl Edmund Ondřej Cimr. V jeho známé pražské hudební škole, později přejmenované na Československou hudební akademii, se dostalo Křičkovi dalšího odborného vzdělání. Brzy zde vynikal ve hře na klavír a byl považován za zázračné dítě.

   Josef Křička patří k významným reformním pedagogům hudební výchovy 20. století. Již jako mladý učitel se zamýšlel nad názvem a obsahem předmětu Zpěv na obecných školách. Postřehl strnulost dosavadního vyučování a začal provádět i mimo výuku ve škole hudebně psychologická pozorování dětí. Bylo to již v letech 1912 – 1914, kdy založil a vedl s Ferdinandem Krchem soukromý Dětský hudební a rytmický ústav. Už v r. 1912 provedl v obecné škole pro žáky třetí třídy představení na téma Les, doplněné recitací, hudbou a světelnými obrazy. V r. 1913 uspořádal v sále Lidového biografu v Praze pohádkový a koncertní večer s názvem Přástky.

   Křička vedl děti k dnes tolik žádané hudební improvizaci a tvořivosti. Nechal dětem dokončovat neúplné kadence neznámých melodií a srovnával pak toto dokončení s originálem. Motivek v dur žádal zazpívat v moll nebo opačně, aby děti vycítily různost nálad. K vydrženému akordu improvizovaly děti melodický úryvek. K rytmickému motivku pak melodii. Doporučoval také zhudebňování textů, říkadel apod. Tato hudební aktivita a tvořivost dětí završovala komplexní pojetí předmětu hudební výchova.

   Nezanedbatelnou součástí Křičkova života byl jeho pobyt na Kokořínsku a jeho účast v odboji proti německým okupantům. Praha, Mělník, Mšeno, Hlučov, Kanina, vodárna Stříbrník, Dolní Slivno, Sedlec, Řepín, Jestřebice – to všechno jsou místa, kde Křička působil i přes velké zdravotní problémy („růže“, zánět žil). Josef Křička zemřel 25. března 1969 v Želízech. Je pochován ve Mšeně.

   V září vyšla v pražském nakladatelství Sobotáles kniha o hudebním skladateli Josefu Křičkovi, tatínkovi paní učitelky Novákové, který rád pobýval na Hlučově. Kniha pojednává o Mšeně a Kokořínsku, cena 160 Kč. Objednávky přijímá p. Říhová v městské knihovně.