Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 11.7. 2005

Přítomni: M. Štráchalová, P. Živec, P. Vidman, Vlast. Líbal, Mgr.D. Dvořáková D.,  V. Hájek, Mgr. Vl. Wasyliw, J. Švecová, M. Slánský. Omluveni: ing. J. Fanta (přišel v 21 h), Svat. Houserek (v 18.15 h). Zapisovatelka: V. Šestáková. Ověřovatelé zápisu: Hájek,  Vidman. Návrhová komise: Slánský, Líbal. Paní starostka navrhla doplnění programu o body Rozpočtová úprava a Infocentrum. Upravený program byl schválen.

Úprava rozpočtu  
V pořadí 4. úprava rozpočtu je časová úprava v příjmech a výdajích a týká se označení ulic, autobus na školu a školku v přírodě, kámen na hřbitov a koupaliště atd., dále v příjmu prodej BJ čp. 127 atd. Hlasování: ZM schvaluje předloženou 4. rozpočtovou úpravu rozpočtu roku 2005– schváleno jednohlasně.

Prodeje   
   a) STAROSTKA – přečetla zastupitelům žádost p. Jaroslava Víznera o odprodej žulových dlažebních kostek; ŽIVEC – dotaz, zda bude město dlažbu potřebovat; STAROSTKA – s využitím dlažby se počítá na opravy chodníků; ŠVECOVÁ – navrhuje dlažbu neprodávat. Hlasování: ZM zamítá žádost p. Víznera o prodej dlažebních kostek – schváleno jednohlasně.

   b) STAROSTKA – přečetla žádost p. Jitky Trevisan o prodej budovy na bývalém školním pozemku v k. ú. Mšeno, p. Trevisan žádá o informaci o ceně a o kolaudaci budovy. Budova byla vybudována před rokem 1976. V roce 1976 vešel v platnost nový stavební zákon. Budovy vystavěné před tímto rokem jsou podle zmocnění ve stavebním zákoně považovány za zkolaudované . Cena budovy bude stanovena na základě znaleckého posudku a uvážení zastupitelstva; HÁJEK – o odprodej budovy by mohl být zájem, doporučuje schválit odprodej. Hlasování: ZM schvaluje prodej stavby budovy na bývalém školním pozemku na stp. 597 v k. ú. Mšeno (stavba na cizím pozemku) – schváleno jednohlasně.

   c) STAROSTKA – přečetla žádost manželů Suchochlebových o prodej části pozemku č. 388 v k. ú. Sedlec a navrhuje tuto žádost odročit z důvodu neznalosti místa. Hlasování: ZM odročuje na příští zasedání prodej části p.p. 388 v k.ú. Sedlec manželům Suchochlebovým – schváleno jednohlasně.

   d) STAROSTKA – informovala o průběhu odprodeje pozemku č. 388 (podle geometrického plánu nyní st. p. 108, 109 a p. p. 388/4) v k. ú. Sedlec manželům Dvorščíkovým jako jediným zájemcům. Seznámila zastupitele se znaleckým posudkem a navrhuje pozemek prodat za cenu znaleckého posudku; HOUSEREK – jde o odprodej lesního pozemku, podle znaleckého posudku je cena nízká; ŠVECOVÁ – navrhuje pozemek odprodat za cenu 10 tis. Kč. Hlasování: ZM schvaluje prodej stp. č. 108 o výměře 11 m2, stp. č. 109 o výměře 23 m2  a  p. p. č. 388/4 o výměře 614 m2 v k. ú. Sedlec manželům Dvorščíkovým, Sedlec 50 za cenu 10 tis. Kč. Poplatky spojené s prodejem platí kupující – schváleno, proti – Štráchalová, Živec.

   e) STAROSTKA – informovala o průběhu odprodeje pozemku č. 950/9 v k. ú. Mšeno manželům Štráchalovým jako jediným zájemcům. Seznámila zastupitele se znaleckým posudkem. Oznamuje zastupitelům, že se zdrží hlasování (§ 83 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., Jednací řád ZM čl. 12); ŽIVEC – navrhuje pozemek prodat za cenu znaleckého posudku, Štráchalovi již jednou v roce 1986 pozemek městu uhradili, ale vzhledem k tomu, že tato část pozemku vznikla v poslední době novým zaměřením, odkupují jej znovu. Hlasování: ZM schvaluje prodej p. p. č. 950/9 o výměře 140 m2 v k. ú. Mšeno manželům Štráchalovým, Mšeno, Mělnická 131 za cenu uvedenou ve znaleckém posudku znalce Karla Štrupla. Poplatky spojené s prodejem platí kupující – schváleno, zdržela se – p. Štráchalová.

Žádosti občanů a spolků  
   a) žádost p. M. Beera (odloženo z minulého zasedání ZM); STAROSTKA – p. M. Beer na své náklady provedl úpravy v bytě v domě čp. 38 a žádá zastupitele o uhrazení těchto nákladů nebo o snížení nájmu. Zatím se nikomu na rekonstrukci bytů nepřispívalo (viz MUDr. Čorič, Guttenbergovi a další); ŠVECOVÁ – byt dostal p. Beer přidělený přednostně s tím, že sliboval, že veškeré náklady na jeho úpravu si zaplatí sám, navrhuje nedělat žádné úlevy. Hlasování: ZM zamítá žádost p. Beera o finanční příspěvek na rekonstrukci bytu ve vlastnictví města v domě čp. 38 ve Mšeně - schváleno jednohlasně.
 
   b) žádost manželů Kulštejnových; STAROSTKA – přečetla žádost manželů Kulštejnových o přidělení bytu. Manželé Kulštejnovi uvádějí, že žijí v domě čp. 275 a jejich byt je vlhký. Požadují přidělení bytu manželů Kozlíkových. Ti však byt stále používají, i když si pořídili vlastní nemovitost; WASYLIW – byt, který není uvolněný, nelze nikomu přidělit. Byty v Zahradní ulici v čp. 275 se budou prodávat, což schválilo zastupitelstvo, a je možné, že si ho současní nájemníci zakoupí; STAROSTKA – doporučuje vzít žádost manželů  Kulštejnových pouze na vědomí a zabývat se s ní, až bude aktuální. Hlasování: ZM bere na vědomí žádost manželů Kulštejnových o přidělení bytu v domě čp. 275 ve 2. patře, ve kterém nyní bydlí manželé Kozlíkovi. Žádost není aktuální – schváleno jednohlasně.

   c) žádost p. MUDr. J. Němečka o výměnu linolea v ordinaci a čekárně ZS Mšeno; STAROSTKA – obrací se na p. Šestákovou, zda výměna linolea je akutní a zda je v rozpočtu s ní počítáno; ŠESTÁKOVÁ – současné linoleum je v dobrém stavu, s jeho výměnou není v rozpočtu na opravy počítáno; HOUSEREK – z důvodu chybějících financí žádost o výměnu linolea zamítnout. Zvážit, zda do nájemních smluv nezapracovat zvýšení nájmu o inflaci; STAROSTKA – jsou připraveny dodatky k nájemním smlouvám s novými podmínkami pro opravy a výměny. Hlasování: ZM zamítá žádost  MUDr. Němečka o výměnu podlahové krytiny ve zdravotním středisku v jemu pronajatých prostorách – schváleno jednohlasně.

   d) žádost p. J. Měšťáka o odprodej pozemku 1651/1 v k. ú. Mšeno; STAROSTKA – doporučila žádost p. Měšťáka odročit na příští zasedání ZM z důvodu zjištění stávající situace přímo na místě. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Skládka TKO  
   STAROSTKA – požádala p. Wasyliwa o vysvětlení problémů okolo provozování skládky TKO a o výsledcích jednání s případnými zájemci o provoz skládky TKO nebo o založení společného podniku; WASYLIW – vyjadřuje svůj názor, že ukládání 10 tis. tun na skládku je velice neekonomické, je třeba ukládat 20 – 30 tis. tun. Dále informuje zastupitele o výsledcích jednání o založení společného podniku. Pro funkci společného podniku je velmi důležité zajištění dostatečného množství ukládaného odpadu na skládku. Velké firmy nemají o naši skládku zájem. Roční úložné na skládku je pouze 10 tis. tun, a to pro velké firmy není dostačující. Doporučují skládku využít spíše jako překladiště odpadu nebo odpad ukládat na jejich skládky. Vstřícný návrh podala firma BEC odpady s. r. o Mělník a AVE CZ Benátky nad Jizerou. Firma BEC by mohla zajistit větší ukládání odpadu a firma AVE by pro skládku vypracovala plán odpadového hospodářství, ten musíme mít vypracován na základě povinnosti v zákoně o odpadech; STAROSTKA – reagovala na informaci místostarosty o neekonomičnosti provozu skládky TKO. Pro město je však provoz skládky velmi důležitý, i když se ukládá „pouze“ 10 tis. tun ročně.  Po odečtení výdajů je čistý příjem do rozpočtu města z ukládání 10 tis. tun ročně 3 mil. Kč. Bez pokračování výstavby další etapy skládky TKO bude chod města vážně ohrožen a dojde k daleko většímu finančnímu zatížení občanů při likvidaci odpadu. Navrhuje tedy rozjet výstavbu II. etapy a kontaktovat firmu REMONDIS (dříve RETHMANN – JEŘALA), která od začátku měla o provozování skládky  velký zájem; HOUSEREK – skládku rozhodně nemůžeme zavřít. Také navrhuje rozjet výstavbu II. etapy i za cenu zadlužení (požádat o úvěr); ŽIVEC – firma REMONDIS nabídla, že si skládku vezme do pronájmu  nebo založí s městem společný podnik a po zavezení provede její rekultivaci. Žádná jiná firma podobný návrh nepředložila. Doporučuje kontaktovat tuto firmu a zjistit, zda jejich zájem stále trvá. Souběžně také požádat firmu AVE z Benátek o vypracování plánu odpadového hospodářství a rozjet výstavbu II. etapy; Wasyliw – souhlasí s pokračováním další výstavby, II. etapu však provádět jako rekultivaci. Bude možnost čerpat dotace z EU fondů nebo SFŽP. Ohledně navýšení úložné kapacity kontaktovat firmu BEC -  větší zisk pro město.
   Hlasování: ZM schvaluje výstavbu II. etapy skládky TKO ve Mšeně - schváleno jednohlasně. ZM schvaluje okamžité jednání p. starostky s firmou Remondis, případně jinou firmou o dalším provozování a výstavbě skládky a řešení skládkování v mezidobí do dokončení výstavby další etapy. Paní starostka podá informace na příštím zasedání včetně návrhu na řešení – schváleno jednohlasně. ZM schvaluje zadání vypracování plánu odpadového hospodářství firmě AVE CZ Benátky nad Jizerou pro skládku TKO Mšeno, zodpovídá p. Wasyliw – schváleno jednohlasně.

Rekonstrukce koupaliště
   STAROSTKA – informovala o vypracované projektové dokumentaci na rekonstrukci koupaliště a hygienických požadavcích na čistotu vody. Stávající čistička vody na koupališti je nedostačující, bylo zahájeno jednání s p. Tryznou, autorem čističky na koupališti, do konce týdne vypracuje navýšení čisticí kapacity u stávající čističky. Původně bylo plánováno, že veškeré práce při rekonstrukci budou provádět jednotlivé firmy, to však není možné z důvodu nutnosti dodržet předpisy pro čerpání dotací ze státního rozpočtu. Bude nutné provést výběrové řízení; WASYLIW – výběrové řízení je velmi zdlouhavé a domnívá se, že dotace se nestihne do konce roku vyčerpat; STAROSTKA – zjistit na Ministerstvu  financí ČR případnou možnost převodu dotace na příští rok. Hlasování: ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby koupaliště – rekonstrukce bazénu, dětského brouzdaliště, čističky vod. Zjistit na Ministerstvu kultury ČR případnou možnost převodu dotace na příští rok – schváleno jednohlasně.

Domov seniorů Mšeno
   STAROSTKA – informuje zastupitele o výsledku schůzky v DS Mšeno s rodinnými příslušníky ubytovaných klientů, která byla zaměřena na navýšení úhrad za ubytování v DS formou sponzorských darů. Každý, kdo se této schůzky zúčastnil, obdržel návrh smlouvy na změnu úhrady. Dotaz na p. Dvorščíkovou (ředitelku DS),  zda se návrhy smluv již vracejí; DVORŠČÍKOVÁ – návrhy smluv se vracejí a rodinní příslušníci souhlasí s navýšením plateb; DVOŘÁKOVÁ – jsou již hotovy plány k navýšení kapacity; DVORŠČÍKOVÁ – plány se již zpracovávají a do konce měsíce července se začne s přestavbou, která povede k navýšení kapacity; HOUSEREK –  dotaz, zda tyto úpravy povedou ke snížení schodku v hospodaření DS; DVORŠČÍKOVÁ – 12 klientů navíc je 1,2 mil. Kč ročně v příjmu; HOUSEREK – zastupitelům byla předložena možnost DS pronajmout. O pronájem požádal p. Drahoňovský, který již podobná zařízení provozuje. Jestliže budeme muset dále dotovat provoz, zvážit možnost pronájmu; DVORŠČÍKOVÁ – nemůžeme se chovat tržně jde o sociální ústav; Houserek – ano, jde o sociální ústav, město si však nemůže dovolit DS stále dotovat; Wasyliw – je nutné najít kompromis; ŽIVEC – žádá p. Dohnalíkovou o zajištění vypracování ekonomického rozboru. Navrhuje p. ředitelce, aby vypracovala dopisy na obce, ze kterých klienti pocházejí, a požádat je o příspěvek; HOUSEREK – dotaz, zda lze dosáhnout ještě nějaké další úspory u zaměstnanců; DVORŠČÍKOVÁ – nelze, musí být dodržovány hygienické požadavky a zákoník práce; WASYLIW – počet zaměstnanců řešit organizačně, nelze projednávat na VZ. Svolat schůzku a tyto záležitosti na ní řešit. Hlasování: dne 25. 7. 2005 ve 14 h se sejde v DS Mšeno komise ve složení Fanta, Houserek, Wasyliw, Živec, Dohnalíková, téma: hledání dalších úspor v DSM – schváleno jednohlasně.

Infocentrum  
STAROSTKA – informuje zastupitele o zápisu obecně prospěšné společnosti Cestovní ruch Kokořínsko do obchodního rejstříku. Dále přečetla žádost p. Nováka o finanční příspěvek ve výši 2 tis. Kč na výstavu v Praze, navrhuje čerpat tyto finance z financí o. p. s., to je ze schválených 15 tis. Kč; WASYLIW - vzhledem k tomu, že je již založena o. p. s., také doporučuje čerpat ze schválených financí.

Informace a různé
   Paní starostka informuje
   – o schůzce s p. Zejdovou (zastupitelka města Česká Lípa), p. Zejdová nabízí spolupráci např. při získávání dotací, rozšiřování cyklostezek na Dubou a Českou Lípu, spolupráci infocenter atd., podchytit chalupáře v našem městě formou posezení buď na koupališti, u rybníka atd.
  
   – o nabídce na rekonstrukci místního rozhlasu, zatím bylo provedeno měření a zmapování s cenovou nabídkou na provedení celého projektu.

Paní tajemnice Flíglová přečetla návrh na usnesení, které bylo schváleno jednohlasně.

Diskuze
   STAROSTKA – obrací se na p. Zemanovou ohledně předání zkušeností s vedením DS; ZEMANOVÁ – vysvětluje provoz v DS, potvrzuje slova p. Dvorščíkové; STAROSTKA – informuje, že je nutné nechat zpracovat program regenerace památkové zóny. Tento program je důležitý pro možnost čerpání dotací na opravu památek. Na zadání programu regenerace bude zpracována cenová nabídka a bude jmenována 4členná komise programu regenerace a sice: p. Lejtnarová, p. Linhartová, p. Maksimová a p. Trevisan.
   Zasedání ZM skončilo ve 21,40 h.

Ze zápisu městského zastupitelstva vybral
Karel Horňák