Střípky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 13. 6. 2005

Zahájení:  18.00 h. Přítomni: M. Štráchalová, ing. J. Fanta, Mgr.D. Dvořáková, Vlast. Líbal, V. Hájek, Mgr. Vl. Wasyliw, M. Slánský, P. Živec. Omluveni:  Svat. Houserek, J. Švecová, P. Vidman. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Slánský. Návrhová komise: Živec, Wasyliw. Zapisovatelka: I. Dohnalíková.

Prodeje nemovitostí
Byl předložen znalecký posudek na dům čp. 275 včetně pozemků. Cena domu po odečtu na opotřebení byla stanovena na 794 760 Kč a pozemků 30 230 Kč; ŽIVEC – zda platí pro nájemníky stejné podmínky jako při prodeji bytů v domě čp. 127, jedná se hlavně o slevu; STAROSTKA – sleva platí pouze v případě, že v domě není žádný dlužník; ŽIVEC – navrhuje při prodeji vycházet z ceny znaleckého posudku. Návrh: ZM schvaluje prodej nájemního domu čp. 275 na stp. 99/1, stp. 847 včetně stavby kolny, p. p. 15/6 v k. ú. Mšeno za cenu dle znaleckého posudku znalce Karla Štrupla č. 3010/10/05 ze dne 30. 1. 2005 ve výši  824 990 Kč. Při prodeji se bude postupovat podle schválených „Zásad postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Mšena“. Provedení prodeje je zadáno realitní kanceláři Mgr.Karla Mošny. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
   1. Žádost p. Beera, který provedl na své náklady rekonstrukci bytu v domě čp. 38. V žádosti vyčíslil podrobně celkové náklady na tuto rekonstrukci, celková částka podle jeho vyčíslení činí 200 tis. Kč. Žádné doklady k této žádosti nebyly předloženy; LÍBAL – p. Beer v žádosti o přidělení bytu uvedl, že si případné úpravy bytu provede na vlastní náklady. Souhlasí pouze s příspěvkem na nátěr oken; STAROSTKA – žádost odročit, pozvat p.Beera na pracovní poradu ZM. Návrh: ZM odročuje na příští zasedání vyřízení žádosti p.Beera o finanční příspěvek na rekonstrukci bytu v domě čp. 38 ve Mšeně. Hlasování: jednohlasně schváleno.
   2. SK Mšeno - ve své žádosti žádá o prominutí půjčky ve výši 160 tis.  Kč. První splátku ve výši 40 tis. Kč zaplatili v roce 2004. Svoji žádost odůvodňují nákupem dalších pozemků na stadionu. Příspěvky, které SK dostává, jsou malé a nestačí ani na provoz. SK splácí ještě půjčku OTS Mělník; STAROSTKA – navrhuje prominout letošní splátku ve výši 40 tis. Kč, zbývající část 120 tis. Kč ponechat na další rok; GUTTENBERG, předseda SK – počítali jsme se splátkou 40 tis. Kč na letošní rok, jsou ochotni tuto splátku zaplatit. Dále vysvětlil problematiku kolem výkupu zbývajících pozemků; WASYLIW – navrhuje odpustit celou částku 160 tis. Kč – neschváleno. Po široké diskuzi podán návrh na odpuštění 120 tis. Kč a do konce r. 2005 uhradit splátku 40 tis. Kč. Návrh: ZM schvaluje odpuštění půjčky ve výši 120 tis. Kč Sportovnímu klubu Mšeno. Sportovní klub zaplatí splátku půjčky v letošním roce ve výši 40 tis. Kč do rozpočtu města. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Skládka TKO
   WASYLIW – byly osloveny firmy, které by mohly vstoupit s městem do společného podniku. Zpět se ozvalo 6 firem, které by o tento podnik měly zájem. Na pracovní poradě se dohodly požadavky ohledně vytvoření společného podniku, které byly firmám doručeny. Termín k předložení písemných nabídek byl stanoven na 17. 6. 2005. Pan Wasyliw navrhuje, aby se zastupitelstvo sešlo na pracovní poradě v pondělí 20. 6. 2005, kde by se došlé nabídky posoudily.
   Místní poplatek TKO – v letošním roce se zatím platilo pouze na 1.pololetí; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje vzhledem k situaci na skládce ponechat stávající poplatek. Návrh: ZM se usneslo na ceně za TKO na osobu trvale bydlící ve Mšeně a na nemovitost ve výši 183 Kč za 2. pololetí roku 2005. Zůstává tedy stejná částka jako v roce 2004, tj. 365 Kč/rok. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Grantové řízení
   V letošním roce poprvé město Mšeno vyhlásilo pro místní spolky grantové řízení. Spolky měly možnost do 20.5.2005 podat své nároky na vyhlášené granty. Na grantové řízení byla vytvořena komise skládající se ze 3 členů zastupitelstva města a 6 členů z místních spolků. Komise se sešla 26.5.2005 ve složení: p. Živec, p. Fanta, p. Wasyliw, p. Mach, p. Brunclík, p. Nová, p. J. Zabilanský, p. L. Homolka, p. J. Andelt. Celková výše požadavků uvedených v žádostech činila 593 tis. Kč, komise rozdělila 255 tis. Kč. Jako prioritu určila komise opravu střechy sokolovny  - z grantu 100 tis. Kč a dalších 100 tis. Kč uvolnit z rozpočtu města; WASYLIW – navrhuje uvolnit pro TJ Sokol 100 tis. Kč z rozpočtu města, protože 100 tis. Kč z grantu pro Sokol nic neřeší. Celkové náklady na opravu střechy jsou 300 tis.  Kč; DVOŘÁKOVÁ – kolik přispěje Sokolu župa sokolská a sponzoři; NEČASOVÁ – na župě samozřejmě žádali, ale žádostí tělovýchovných jednot  je mnoho. Pro letošní rok nemohou s příspěvkem ze župy počítat; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje přesunout 10 tis. Kč z PDK na SK Mšeno; STAROSTKA – SK Mšeno má větší dětskou členskou základnu než PDK, které podporuje pouze 4 děti. Zastupitelům města byl předložen seznam již poskytnutých příspěvků místním spolkům od začátku letošního roku. Příspěvky celkem činily 10 357 Kč. Návrh : ZM schvaluje zvýšení částky na granty poskytované městem na r. 2005 o 15 tis. Kč, tj.celkem 265 tis. Kč. Hlasování: jednohlasně schváleno.
   Návrh : ZM schvaluje tyto částky navržené komisí pro grantová řízení na předložené granty mšenským spolkům pro r. 2005: TJ Sokol Mšeno 100 tis. Kč (rekonstrukce střešního pláště sokolovny), Plochodrážní klub 60 tis. Kč (finále Mistrovství Evropy juniorů), SK Mšeno, kopaná 30 tis. Kč (údržba hlavního a tréninkového hřiště), SK Mšeno, stolní tenis 15 tis. Kč (financování činnosti stolního tenisu), Enduro klub Mšeno 12 tis. Kč (úhrada provozních nákladů), Rybářský spolek Mšeno 10 tis. Kč (provoz a údržba), Veteran Club Mšeno 10 tis. Kč (příspěvek na zakoupení přípojného vozidla), MS Liška Sedlec 10 tis. Kč (údržba a rekonstrukce zařízení), TJ Sokol Mšeno, divadlo 4 tis. Kč (rozvoj divadelní činnosti), Obec baráčníků Mšeno 4 tis. Kč (financování běžných provozních nákladů), dalších 9 mšenských spolků 10 tis. (různé – kopírování, poháry, plesy atd.). Hlasování – pro: Štráchalová, Živec, Líbal, Slánský, Wasyliw, Hájek, proti: Dvořáková. Návrh : ZM schvaluje přidělení částky ve výši 35 tis. Kč z částky rozpočtované v r. 2005 na granty TJ Sokol Mšeno na opravu střechy sokolovny. Hlasování: jednohlasně schváleno. Návrh: Nákup mobilního WC do vlastnictví města – zamítnuto. Návrh: Přidělení částky 100 tis. Kč z jiných zdrojů rozpočtu města na rekonstrukci střechy TJ Sokol Mšeno– zamítnuto.

Rekonstrukce koupaliště
   STAROSTKA – seznámila přítomné s průběhem příprav rekonstrukce koupaliště. Musí proběhnout také rekonstrukce filtrace, aby odpovídala předpisům dle EU. Byly vyzvány 3 firmy zabývající se rekonstrukcemi bazénů a filtračního zařízení k zjištění předběžného zájmu o podání nabídek, poté bude vyhlášeno výběrové řízení.

Domov seniorů
   WASYLIW – seznámil přítomné s výsledky z jednání komise, která se sešla v Domově seniorů 25. 5. 2005, aby se pokusila najít možné úspory při provozu DS. Komise dospěla k následujícímu řešení: pokračovat v provozních úsporách, minimalizovat provozní náklady, pokusit se navýšit kapacitu DS o 12 lůžek – na tomto bodě se již pracuje, změna topného systému, snížení pracovních míst, a to o 1 uklizečku, 1 kuchaře, 1 údržbáře, snížení pracovních úvazků na vrátnici, snížení osobního ohodnocení, svolat rodinné příslušníky se zastupiteli města a požádat je o sponzorské příspěvky – schůzka se uskuteční dne 25. 6. 2005 v DS. Dále zajistit provoz DS překlenovacím úvěrem ve výši 1,5 mil. Kč; STAROSTKA – seznamuje přítomné s nabídkou p. Drahoňovského o pronájem DS; ŽIVEC – pozvat p. Drahoňovského na pracovní poradu, projednat podmínky přijetí překlenovacího úvěru.
   Návrh: ZM se sejde 20. 6. 2005 na pracovní poradu, kde projedná přípravu přijetí překlenovacího úvěru na provoz DS Mšeno ve výši cca do 1 mil. Kč. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Rozpočtová úprava a doplnění pracovní náplně odboru organizačního a správního
   Zastupitelům města Mšena byla předložena 3. rozpočtová úprava roku 2005. Dále jim bylo předloženo doplnění pracovní náplně odboru organizačního a správního, a to o školství a muzeum. Návrh: ZM schvaluje předloženou 3.rozpočtovou úpravu r. 2005. Hlasování: jednohlasně schváleno.
   Návrh: ZM schvaluje doplnění náplně odboru organizačního a správního o oblast školství a muzeum. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Školská rada
   DVOŘÁKOVÁ – podle nového Školského zákona § 167, odst. 2 měl být stanoven počet členů školské rady a volební řád, ale zastupitelstvo o školské radě nehovořilo; FLÍGLOVÁ – funkci zřizovatele plní rada = starostka; STAROSTKA – sešla se s p. ředitelkou Trunkovou, dohodly se, že je nutné svolat radu do konce školního roku. Školní rada je šestičlenná – za ZŠ p. Nečasová a p. Dvorščík, za zřizovatele p. Flíglová a p. Krúpová, za rodiče p. Dvořáková a p. Dohnalíková.. Volební řád je již také připraven, připravila ho p. ředitelka společně s p. tajemnicí.

Informační centrum
   NOVÁK – podal informace o zápisu o. p. s. Cestovní ruch Kokořínsko do obchodního rejstříku. Do doby, než bude o. p. s. fungovat, je nutné, aby bylo informační centrum otevřené alespoň o víkendech, proto je potřeba zaměstnat 2 brigádnice jako zaměstnankyně MěÚ. Brigádnice by byly hrazeny z příjmů za inzerci. Návrh: ZM souhlasí s přijetím 2 brigádnic na víkendy v letní sezoně r. 2005 do informačního centra. Mzdy budou hrazeny z příjmů za reklamu v r. 2005. Hlasování: jednohlasně schváleno.

Informace a různé
   STAROSTKA – seznámila  přítomné s následujícími informacemi:
-         pochvala mšenských hasičů v časopise Alarm
-         havarijní stav kostela – spadlý kámen z římsy o váze cca 3 kg
-         aktualizace územního plánu – připravit návrhy na příští VZZM
-         oprava radnice – byl předložen rozpočet bez cen („slepý“), bude vypsáno výběrové řízení na opravu fasády a střechy
-         práce dětí ZUŠ
-         zamítnutí přechodu pro chodce u MŠ (musel by být zrušen přechod pro chodce před DS)
-         na radnici lze již zakoupit anglický mapový průvodce
-         dotace ze Středočeského kraje na akci „Poslední koupání“ – 15 tis. Kč
-         žádost o dotace na zahájení koupací sezony a dotace na třídění odpadů byly neúspěšné
-         OÚ Řepín pořádá 18.6.2005 oslavy ke 100 letům otevření základní školy

WASYLIW – seznámil s jednáním na Skalsku ohledně autobusového spoje Mšeno – Mladá Boleslav.

Paní Flíglová přednesla návrh na usnesení, které bylo všemi hlasy schváleno.

Diskuze
MACH – co je v plánu při rekonstrukci koupaliště; STAROSTKA – letos dotace postačí pouze na opravu bazénu a filtrace; MACH – co je v plánu za brouzdalištěm, bylo by dobré vybudovat tam hřiště na plážový volejbal; STAROSTKA – bude se zvětšovat brouzdaliště, na zbývajícím prostoru bude dětské hřiště.
Zasedání bylo ukončeno 22,30 h.

Ze zápisu městského zastupitelstva vybral

Karel Horňák