V poslední době se stupňuje napětí kolem mšenského Domova seniorů. Stále častěji se objevují novinové články i televizní reportáže, různé úvahy se šíří mezi občany Mšena, obyvateli i zaměstnanci Domova. Každý vidí situaci ze svého subjektivního pohledu, a proto má na řešení tohoto problému i svůj názor. Někteří občané by Domov nejraději zavřeli, protože městu ubírá finance na řešení jiných, také velice naléhavých problémů. Jiní, a to nejen jeho obyvatelé (i oni jsou již také občané našeho města) a zaměstnanci, chtějí provoz z pochopitelných důvodů zachovat. Proto bych chtěl přiblížit i pohled zastupitelů, kteří musí tuto situaci řešit. Jaké jsou klady a zápory jednotlivých variant v situaci, kdy finanční podpora státu či kraje se zdá být v nedohlednu?

   1. Nejradikálnější variantou je Domov seniorů zavřít. Kraj sice deklaroval připravenost rozmístit klienty do jiných zařízení (v řadě z nich jsou poskytované služby na nižší úrovni než u nás), ale přineslo by to ale skutečně městu tolik očekávanou úlevu? Toto řešení by znamenalo například také:
-         ztrátu více než 30 pracovních míst v našem regionu, kde je pracovních příležitostí již tak málo
-         náklady přibližně 1 milion Kč na vyplacení odstupného stávajícím zaměstnancům
-         další náklady na zabezpečení a udržování prázdného objektu
-         v konečném důsledku i porušení podmínek přidělení státní dotace ve výši přes 130 milionů (objekt má sloužit 45 let účelu, pro který byl vybudován) a vystavování se sankcím

   2. Převést objekt na jiného zřizovatele (kraj, stát apod.).  Na první pohled přijatelné řešení, kdy by se město zbavilo všech problémů s provozem, má ale několik háčků. 
-         město se současně se starostmi zbaví  i majetku za více než 130 milionů, který získalo
-         město ztratí jakýkoli vliv na činnost Domova, tedy na péči o vlastní seniory, na možnost zaměstnat své občany atd.
-         nejzávažnější ale je to, že o převzetí funkce zřizovatele nemá nikdo zájem!!!

   3. Pronajmout zařízení soukromému subjektu, který by je provozoval. V tomto případě by městu majetek sice zůstal, případný nájemce by však musel zaručit
-         seriózní záměr, který by zaručil, že nedojde k „vytunelování“ objektu, které by mohlo vést nejen ke ztrátě tohoto majetku, ale v katastrofickém scénáři i dalšího majetku města
-         dodržení veškerých podmínek státní dotace, aby nevystavil město sankcím
Takový zájemce se bohužel také zatím také neobjevil.

   4. Z výše uvedeného je zřejmé, že městu nezbývá v současné situaci nic jiného, než provozovat nadále Domov seniorů jako zřizovatel. Je však třeba zabránit riziku zadlužení města, a tedy pokusit se zajistit provoz tak, aby jeho náklady nepřesáhly možnosti města. Za tímto účelem zřídilo zastupitelstvo komisi, která společně s vedením Domova hledala a nadále bude hledat taková opatření, aby město bylo schopno Domov udržet v provozu. Výsledkem práce komise jsou opatření, která by do budoucna měla ekonomickou situaci v Domově stabilizovat. Jsme si vědomi, že to jsou opatření nepopulární, která se promítnou do provozu celého zařízení, jiná cesta však zatím není.     

Opatření k racionalizaci provozu Domova seniorů: 
  
1. Pokračovat v minimalizaci provozních nákladů v duchu 1. čtvrtletí, ve kterém došlo k výrazným úsporám oproti ročnímu rozpočtu.
   2. Dokončit změnu topného média v objektu, a to i v případě, že město nezíská dotaci ze SFŽP.
   3. Okamžitě zahájit práce na stavebních úpravách objektu za účelem rozšíření kapacity objektu, aby v co nejkratší době mohli být ubytováni další klienti.
   4.  Snížit počet provozních zaměstnanců o 5 a to o 1 uklízečku, 1 vrátného, 1 údržbáře, 1 kuchaře a 1 administrativního pracovníka. V souvislosti s tím provést související organizační změny – zajištění splnění bezpečnostních předpisů, převedení části ekonomické agendy na finanční odbor MěÚ apod.
   5.  Všem zaměstnancům dočasně snížit osobní ohodnocení o 10 %.
   6.  Vyvolat jednání s klienty a jejich rodinnými příslušníky za účelem získání pravidelného měsíčního sponzorského daru.  (termín jednání je stanoven na 25. 6.)
   7. Přechodné období, než se projeví účinek těchto opatření, překlenout překlenovacím úvěrem ve výši cca 1.000.000 Kč.
   8. Nadále pokračovat v jednáních o spolupráci při financování tohoto zařízení se Středočeským krajem a státními institucemi (zejména MF a MSPV) i případnými zájemci ze soukromé sféry s cílem najít společnou dohodu o dlouhodobém zajištění provozu tohoto zařízení.

Vladimír Wasyliw