Střípky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 16. 5. 2005

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová,  J. Švecová, Sv. Houserek, P. Živec, Vl. Wasyliw,  V. Hájek, Vl. Líbal, P. Vidman, . Slánský, J. Fanta. Omluveni: D. Dvořáková. Zapisovatelka: M. Dvorščíková. Návrhová komise: Líbal, Hájek. Ověřovatelé zápisu: Fanta, Vidman. Navržené změny na doplnění programu (Wasyliw – vytápění objektů města, starostka – jmenování delegáta na valnou hromadu VKM a. s. dne 9. 6. 2005 a projednání obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 2/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy. Změny programu byly jednohlasně schváleny.

Úprava rozpočtu 2005
   STAROSTKA – navrhla úpravu rozpočtu z důvodu nutných oprav skladu v bývalé cihelně (střecha, elektrické rozvody), kde byly při revizi zjištěny závady. Rozpočtovaná částka nebude stačit, proto zvýšení o 75 tis. Kč; ŽIVEC – navrhuje schválení navržených úprav rozpočtu, ale jako předseda finančního výboru doporučuje přísné zdůvodnění změn rozpočtu, hlavně nákladových položek; P. Wasyliw – dotaz, zda byla obeslána i jiná firma pokrývačská nebo byla zakázka dána pouze firmě p. Zabilanského. Rovněž doporučuje schválení úprav rozpočtu. ZM schvaluje předloženou úpravu rozpočtu na r. 2005 č. 2 – schváleno jednohlasně.

Návrh delegáta
  na valnou hromadu VKM. Navržena p. starostka jako zástupce města na valnou hromadu VKM. ZM jmenuje p. starostku Marii Štráchalovou delegátkou za město Mšeno na valnou hromadu VKM a. s., která se bude konat dne 9.6.2005 – schváleno jednohlasně.

Zřizovací listiny
   ZM schvaluje úplné znění „Zřizovací listiny ZŠ Mšeno“ – schváleno jednohlasně. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Mšeno: ZM schvaluje dodatek č. 1 ke „Zřizovací listině Mateřské školy Mšeno“ – schváleno jednohlasně.

Školský obvod ZŠ Mšeno
   ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Mšeno č. 2/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy – schváleno jednohlasně.

Prodeje
   a) Prodej hasičského automobilu: Na prodej hasičského automobilu Tatra 148 bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásili 2 zájemci –  obec Lelekovice u Brna a obec Dobratice. Obec Lelekovice od koupě ustoupila. ZM schvaluje prodej hasičského automobilu Tatra 148 CAS za 120 tis. Kč obci Dobratice – schváleno jednohlasně.
   b) Manželé Dvorščíkovi požádali o odprodej části p.p. 388/3 v k.ú. Sedlec. Jedná se o pozemek podél plotu zahrady, kterou vlastní žadatelé; ŽIVEC – navrhuje odprodej, neboť je to jediný přístup na  pozemek p. p. 383/1, který žadatelé koupili od PF ČR. ZM schvaluje prodej části p. p. 388/3 v k. ú. Sedlec o výměře 646 m2.

Žádosti
   a) Žádost SK Mšeno o prominutí zbytku půjčky na výkup pozemků ve výši 160 tis. Kč; WASYLIV – doporučuje prominutí uvedené částky; HOUSEREK – nelíbí se mu odůvodnění žádosti a navrhuje prominutí splátky na letošní rok ve výši 40 tis. Kč a v příštím roce žádost, pokud bude podána, projednat znovu; ŽIVEC – navrhuje schválit v roce 2005 splátku Kč 40 tis. Kč a rozhodnout na příštím zasedání o prominutí zbytku,  tj. 120 tis. Kč. Svůj návrh odůvodňuje napjatým rozpočtem na letošní rok a nutností přijímat úsporná opatření. ZM odročuje rozhodnutí o prominutí zbytku půjčky SK Mšeno na příští zasedání.
   b) Žádost p. Paulusové o finanční příspěvek na letní dětský tábor. V žádosti se uvádí, že příspěvek bude použit na nákup sportovního náčiní a potřeb na ruční práce. Tábora se zúčastní 6 dětí ze Mšena;  WASYLIW – nedoporučuje poskytnutí příspěvku, domnívá se, že je záležitostí rodičů postarat se o děti a jejich prázdninové vyžití. ZM všemi hlasy zamítá žádost p. Paulusové o finanční příspěvek na letní dětský tábor.
   c) Žádost S. O. S. Sdružení občanů Stránky o příspěvek na sportovní a branný den dětí. ZM schvaluje příspěvek na akci dne 27. 5. 2005 formou účasti JSDH Mšeno (náklady na naftu atd.). Pokud nebude na akci přítomna JSDH Mšeno (na veřejném zasedání nebyly úplné informace), město Mšeno přispěje částkou 500 Kč. Tato částka bude zaslána na účet sdružení – schváleno jednohlasně.

Domov seniorů Mšeno
    STAROSTKA – zahájila rozpravu informací o jednáních se zástupci České lázeňské a zdravotnické společnosti, s Řádem maltézských rytířů a Charitou; FANTA – doporučuje úsporná opatření ve financování DS ve spolupráci s ředitelkou DS a neschválit dohodu s Českou lázeňskou společností; WASYLIW – navrhuje jednat s každým subjektem, který by mohl pomoci, ale nespoléhat se na to a snažit se snížit výdaje úspornými opatřeními. S Českou lázeňskou společností jednat ve spolupráci s městy Mělníkem a Kostelcem nad Černými lesy. Zaměřit se na změnu topného media, navýšení počtu lůžek a zřídit zdravotnická lůžka a těmito opatřeními zvýšit vlastní příjmy; ŽIVEC – navrhuje přísná úsporná opatření včetně snížení počtu zaměstnanců – o  1 údržbáře a 1 vrátného; PROCHÁZKOVÁ, zástupce hlavní sestry DS –  upozorňuje že navýšení počtu obyvatel DS není možné se sníženým počtem ošetřujícího personálu; ŽIVEC – o snížení počtu ošetřujícího personálu se v žádném případě nejedná; HOUSEREK – navrhuje důsledná úsporná opatření včetně prodeje 1 osobního automobilu.  Ačkoliv je požadování sponzorského daru neetické, zvážit i tuto možnost zvýšení vlastních příjmů DS, neboť situace je skutečně velmi vážná; ŽIVEC – navrhuje, aby výše sponzorského daru byla stanovena na 1 tis. Kč měsíčně; DVORŠČÍKOVÁ, ředitelka DS – problémy s financováním jsou již od roku 2001, ještě před otevřením DS. Velmi se snaží o úspory, ale nelze obcházet zákonem stanovené normy, jako např. revize výtahů apod. Upozorňuje na hlavní podmínku sponzorského daru, kterou je dobrovolnost. Navýšení počtu lůžek se bude řešit s hygieniky a hasiči. Zřízení oddělení zdravotnických lůžek je dlouhodobá záležitost a nebude jednoduché zajistit jejich financování od ZP; LÍBAL – prověřil systém provozování plynových kotlů podle norem a zjistil, že není nutný neustálý dohled, tj. možnost snížení počtu zaměstnanců o l údržbáře. K zajištění kontroly provozu kotelny lze také proškolit jiného zaměstnance. ZM jmenuje komisi ve složení Živec, Fanta, Wasyliw, Houserek, která vypracuje ve spolupráci s vedením DS Mšeno úsporná opatření k hospodaření DS – schváleno jednohlasně.

Skládka TKO
   FANTA – navrhuje oslovit firmy za účelem založení společného podniku na provozování skládky TKO.  Město by si tak svou účastí zajistilo zásadní vliv. ZM osloví firmy za účelem založení společného podniku na provozování skládky TKO Mšeno – schváleno jednohlasně.

Koupaliště
   STAROSTKA – letní sezona se připravuje, včetně tradičně pořádaných akcí (Běh Terryho Foxe, cyklistický závod, Mšenská 50 apod.). Rekonstrukce koupaliště, na kterou byl již vybrán projektant, začne pravděpodobně v září. V letošním roce se musí využít dotace ve výši 3,6 mil. Kč. Na vedení ČSSD byla zaslána žádost o dotaci na rok 2006 ve výši Kč 9 mil. Kč na opravy koupaliště + rekonstrukci komunikace v Zahradní ulici + úpravu sálu radnice.

Komise pro granty
   FANTA – navrhuje sestavení komise ze 3 zastupitelů města a 6 zástupců spolků. ZM jmenuje 9člennou komisi pro grantová řízení města ve složení 1/3 ze zastupitelů, tj. Živec, Wasyliw, Fanta a 2/3 zástupců spolků, tj. z navržených zástupců, které na vyzvání jmenuje do 26. 5. 2005 do 12 h každý spolek. Z těchto zástupců bude vylosováno 6 členů komise. První zasedání komise se bude konat 26. 5. 2005 od 17 h – schváleno jednohlasně.

Dotace na autobusový spoj
   STAROSTKA – jedná se o spoj v 6,50 h z Nosálova přes Lobeč a  Skramouš v částkce cca 15 tis. Kč ročně. ZM schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost Kokořínskému SOKu na autobusovou linku 250601, spoj č. 7 ve výši cca 15 tis. Kč – schváleno jednohlasně.

Vytápění objektů města
   WASYLIW – navrhuje  obeslat firmy, které se zabývají dodávkami tepla, a na základě výběrového řízení zjistit, zda by bylo výhodné uzavření smlouvy s vybranou firmou. Město nebude muset zadat ekonomicky náročnou studii. ZM schvaluje vypsání výběrového řízení k podání nabídky na dodávku tepla do městských objektů – schváleno jednohlasně.

Informace a různé
- Zahájení provozu muzea. Pokladníkem je pan Vlastimil Bursa.
- Bude vydána publikace Středočeského kraje, kde se bude Mšeno prezentovat. Na úhradu budou použity nevyplacené odměny zastupitelů.
- Městu Mšenu byla pro JSDH bezplatně převedena požární stříkačka od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně.
- Hospodářská komora Mělník (p. Vácha) informoval starostku o možnosti navázat kontakt s městem ze Saska, starostka podá další informace na příštím zasedání.
- místostarosta se zúčastní jednání ČSAD o lince Mladá Boleslav – Mšeno, která se uskuteční na Obecním úřadě Skalsko dne 19. 5. 2005 ve 14,30 h.

Paní Flíglová přečetla přečetla návrh na usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Diskuze
HOLUŠKOVÁ – dotaz, zda bude zrušen vlakový spoj Mladá Boleslav–Mělník; STAROSTKA – Krajský úřad nechystá pro letošní rok žádná omezení; NEČASOVÁ – informuje o Běhu Terryho Foxe dne 4. 6. 2005 a žádá o zajištění zástupce města na dohled a kontrolou finanční hotovosti. Spolupráce potvrzena ze strany města (pokladničky, zástupce města apod.).

Karel Horňák