V dnešním příspěvku bych rád přiblížil současnou situaci skládky TKO. Jak jistě většina občanů zaregistrovala, první etapa skládky je již zaplněna. Proto musela být skládka od 1. dubna uzavřena pro všechny externí dovozce odpadu a zbývající kapacita byla ponechána pro odpad od občanů našeho města.

   Při posouzení výnosů 1. etapy jsme v zastupitelstvu došli k závěru, že současný způsob provozování skládky městem zdaleka není tak efektivní, jak by mohl být, a nepřináší městu očekávané zisky. Proto jsme na březnovém zasedání městského zastupitelstva přehodnotili své rozhodnutí provozovat skládku dále stejným způsobem. Zároveň jsme byli postaveni před nabídku pronajmout skládku ihned firmě Remondis (Rethmann-Jeřala). Předpokládaná doba fungování skládky byla 10 let a uvažované příjmy asi 5 milionů ročně, tedy celkem 50 milionů. Tuto nabídku, ač zněla na první pohled velmi lákavě, jsme nemohli přijmout minimálně ze dvou základních důvodů:

1. Na tak velkou zakázku musí být ze zákona vypsáno výběrové řízení

2. Neexistovaly podklady, podle kterých bychom mohli posoudit, zda je nabízená částka za pronájem odpovídající.

   Proto jsme rozhodli zadat odborné firmě zaměření skládky a propočet jejích ekonomických možností. Podle tohoto propočtu se ukázalo, že ekonomický potenciál naší skládky je mnohem vyšší. Odborníci spočítali, že jen ze zákonem stanovaného poplatku obci, v jejímž katastru se skládka nachází, může město při současném objemu skládkování získat celkovou částku 116 milionů (a to i  v případě prodeje skládky jinému subjektu). I přes tyto poplatky bude skládka pro každého provozovatele velice atraktivní, protože nabízí čistý zisk ve výši 50 – 60 milionů. To vše při stávajícím způsobu skládkování, ve kterém jsou další rezervy.

Jaká tedy bude další budoucnost skládky?
   V úvahu přicházejí v podstatě tři základní varianty:

1. Provozovat skládku městem

2. Skládku pronajmout firmě, která bude zajišťovat její provoz

3. Prodat skládku specializované firmě, která se zabývá likvidací odpadu

   Každá z těchto variant má své klady i zápory. Vlastní provozování může být sice teoreticky ekonomicky nejvýhodnější, protože skýtá možnost dosáhnout i na zisk provozovatele. Dosavadní zkušenosti však ukazují opak. I když je v současnosti předjednán financování dobudování stavby, stále se stupňující legislativní a ekologické nároky, potřeba odborného vedení a nedostatek finančního i materiálního zázemí by přinesly řadu problémů. Pronájem za odpovídající nájemné dává možnost relativně jistého příjmu bez starostí a problémů. Rizika jsou však spojena především s kvalitou vybrané firmy a odpovědností majitele skládky, kterým by zůstalo město. Při špatné volbě nájemce mohou městu vzniknout velké škody, jejichž následné vymáhání na nájemci by mohlo být velice problematické. Prodejem skládky by sice město přišlo o majetek, současně s tím i o zodpovědnost. Vedle zmiňovaného zákonem stanoveného stálého příjmu by mohlo získat významnou finanční injekci za prodej. 

   Proto zastupitelstvo rozhodlo vypsat výběrové řízení bez ohledu na formu provozování skládky tak, abychom podle konkrétních nabídek mohli vybrat tu, která je pro město skutečně nejvýhodnější. Jsme si vědomi, že nás tlačí čas, že uzavření skládky vyvolá řadu nepříjemností. Chybou bylo, že se tímto způsobem nezačalo uvažovat mnohem dříve, v době, kdy na skládce bylo dostatek místa. Jsme však přesvědčeni, že se jedná o velmi závažné rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit budoucnost našeho města na dlouhou dobu. Jde skutečně o velké peníze pro město a v takovém případě by byla chyba podlehnout časovému tlaku, kterému jsme nyní vystaveni.     

   Závěrem bych chtěl upřesnit výrok z mého článku v minulém čísle. Problémy mateřské školy nabyly nikdy nikde uvedeny jako oficiální důvod vypsání konkurzu na ředitelku. Je však nesporné, že v době, kdy se o vypsání konkurzu rozhodovalo,  se o těchto problémech v zastupitelstvu hovořilo. I když zastupitelé neměli žádný oficiální podnět, vědělo se o probíhajícím vyšetřování  a alespoň pro mě to byl zásadní důvod pro rozšíření vyhlášení výběrového řízení i na místo ředitele mateřské školy. 

Vladimír Wasyliw