Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze 18. 4. 2005

Přítomni: M. Štráchalová, Mgr. Vl. Wasyliw, P. Živec, P. Vidman, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková,  S. Houserek, M. Slánský. Omluveni: V. Hájek, V. Líbal, Ing. J. Fanta. Ověřovatelé zápisu: Švecová, Wasyliw. Návrhová komise: Živec, Houserek. Zapisovatelka: J. Kosová. Paní starostka zahájila zasedání v 18 h a přivítala přítomné. Ocenila práci bývalého člena zastupitelstva pana Dvořáka, navrhla vyjádřit mu poctu minutou ticha. Uvítala pana Miloslava Slánského, nového člena zastupitelstva.

Slib člena zastupitelstva
Pan Miloslav Slánský složil slib člena ZM.

Hospodaření roku 2004
ŽIVEC, předseda finančního výboru – vyjádřil se k hospodaření za r.2004, upřesňuje pravidla kontrol, požaduje dělat rozbory hospodaření každé čtvrtletí  z důvodu rychlé reakce na určité problémy. Rozpočet je vcelku vyrovnán, nemá žádné další připomínky, navrhuje schválení; STAROSTKA – navrhuje schválit hospodaření za r.2004. Návrh: ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2004 bez výhrad – schváleno jednohlasně.

Přezkum hospodaření r. 2004
STAROSTKA – audit byl proveden ve dvou etapách 4. – 6. 10. 2004 a 7. 3. – 8. 3. 2005; ŽIVEC – nutnost včasných úprav rozpočtu, v první kontrole bylo upozorněno na některé chyby. Je třeba se jich vyvarovat a reagovat na úpravy rozpočtu. Upozorňuje, že inventura v DS měla být již hotová; STAROSTKA – žádá ředitelku DS p. Dvorščíkovou o vyjádření k inventuře. Ta sděluje, že inventarizace je částečná, nemá všechny podklady. Vzniklo nedorozumění mezi ekonomkou města a ředitelkou DS v evidenci dokladů a účetnictví DS; ŽIVEC – navrhuje dát do usnesení termín dokončení inventur a předání inventurních seznamů MěÚ do konce května. Je třeba dokončit dovybavení DS od firmy Formatech; DVORŠČÍKOVÁ – žádá město, aby  zaslalo písemnou žádost o dovybavení DS panu Launovi. Návrh: ZM projednalo a schvaluje přezkum hospodaření města za rok 2004. Opatření k nápravě nedostatků: aktuálně provádět rozpočtové úpravy podle časové posloupnosti a dokončit inventarizaci v DS Mšeno do 31. 5. 2005 – jednohlasně schváleno.

Úprava rozpočtu r. 2005
STAROSTKA – navrhuje úpravu rozpočtu z důvodu nákupu nového hasičského auta T815. Druhá úprava – příjem dotace z Humanitární fondu Středočeského kraje  Domovu seniorů. Návrh: ZM schvaluje tyto rozpočtové úpravy na rok 2005:
a) nákup hasičského auta Tatra 815 - 1. navýšená splátka 750 tis. Kč, 6 měsíčních splátek po 48 175 Kč = 289 050 Kč, celkem v r. 2005 1 039 050 Kč.
b) příjem dotace ve výši 500 tis. Kč z Humanitárního fondu Středočeského kraje a převod této částky do DS Mšeno – jednohlasně schváleno.

Vyřazení majetku
Návrh vyřazení majetku v zařízeních města byl předložen ZM po projednání hlavní inventarizační komisí v tomto složení: p. Štráchalová, p. Flíglová, p. Dohnalíková, p. Maksimová. Návrh: ZM schvaluje inventury za r. 2004 a vyřazení majetku dle návrhů hlavní komise a dílčích inventarizačních komisí – jednohlasně schváleno.

Žádosti občanů a spolků
- Skramouš – pozemek p. Ernsta prodán na dvě části, p. Nejedlá, nová majitelka, žádá o souhlas k provedení vjezdu nad vodotečí. Návrh: ZM souhlasí s vybudováním přejezdů na p. p. č. 288/6 a p. p. č. 288/7 přes p. p. č. 285/3 (vodoteč), kterou vlastní město, vše v k. ú. Skramouš, přemostěním vodoteče pomocí panelů (nezatrubnit) – jednohlasně schváleno.
- Pan Kálal - žádost o koupi traktoru, bylo již řešeno, odkoupil p. Zelenka.
- Kokořínský SOK žádá město o dotování ranní linky Mšeno – Skramouš – Lobeč – Nosálov, KÚ dotuje jen školní linku. Pokud SOK nezíská dotaci od města, KÚ zprostředkuje velký autobus a bude zrušena i linka školní. Dotace z KÚ bude odebrána; ŠVECOVÁ – navrhuje dotovat SOK na ranní linku; WASYLIW – navrhuje odročit projednání. Návrh: ZM odročuje rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku Kokořínskému SOKu spol. s r. o. na autobusovou linku 250601, spoj 7 na příští zasedání. Na pracovní poradu přizvat prokuristu a jednatele SOKu k vysvětlení – jednohlasně schváleno.

Prodej nemovitostí
Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 654/10 o výměře 88 m2 v k..ú. Olešno za cenu uvedenou ve znaleckém posudku manželům Weinlichovým, Mšeno, Ráj 14. Náklady spojené s prodejem platí kupující – jednohlasně schváleno.

Návrh: ZM schvaluje prodej p. p. 564/7 o výměře 223 m2 v k.ú. Olešno za cenu uvedenou ve znaleckém posudku manželům Leoně Hanauerové, Mšeno, Zahradní 127 a Jáchymu Hanauerovi, Praha 8, Ke stírce 617/26. Náklady spojené s prodejem platí kupující – jednohlasně schváleno.

Návrh: ZM navrhují prodej p. p. 609/1 o výměře 87m2 a p. p. 895/26 o výměře 314 m2 obě v k.ú. Mšeno za cenu dohodou 30 tis. Kč panu Lubomíru Postráneckému, Mladá Boleslav, Východní 1246. Náklady spojené s prodejem platí kupující – jednohlasně schváleno.

Manželé Štráchalovi žádají o koupi pozemku v k.ú. Mšeno 950/9, který je nyní začleněn do jejich zahrady. Návrh: ZM schvalují prodej p. p. 950/9 v k.ú. Mšeno o výměře 140 m2. Hlasování:pro - 7, zdržel se - p. Štráchalová.

Změna usnesení Návrh: ZM schvalují změnu a doplnění usnesení č. 6. ze dne 17.1.2005. Zrušení poslední věty usnesení a nahradit ji takto: ZM souhlasí s nákupem traktoru značky Zetor 4340 Major v ceně 612850,-Kč včetně DPH od dodavatele N+N Košátky. Nákup bude financován formou finančního leasingu, na který bude uzavřena leasingová smlouva s ČSOB Leasing, a.s. dle předloženého návrhu. Výše jednorázové splátky předem (akontace) je stanovena na 25 % - jednohlasně schváleno.

Prodej hasičského auta
Návrh: ZM schvaluje prodej hasičského vozu Tatra 148 – jednohlasně schváleno.

Infocentrum
Je třeba jmenovat nového člena dozorčí rady, kterým byl dříve p. Dvořák. Návrh: ZM schvaluje jmenování do dozorčí rady Cestovního ruchu Kokořínsko o. p. s. paní Janu Švecovou. Hlasování: pro – 7, zdržela se - p. Švecová.

Skládka TKO
WASYLIW – požaduje souhlas zastupitelstva s dvoudenní návštěvou v Rakousku na prohlídku jejich spalovny a dalších zařízení. Návrh: ZM pověřuje p. Wasyliwa dvoudenní návštěvou Rakouska na základě pozvánky na prohlídku spalovny WAV a dalších zařízení skupiny AVE ve dnech 28.4.-29.4.2005. Hlasování: pro – 6, zdrželi se - Štráchalová, Wasyliw = schváleno; WASYLIW – předává „Posouzení využitelných kubatur skládky a ekonomické návratnosti investic do rozšíření skládky“. Je třeba se rozhodnout, zda skládku TKO pronajmout, prodat nebo nechat provoz na městě; ŽIVEC – je třeba udělat rozbor, co je výhodné a nevýhodné pro město; HOUSEREK – může dojít ke znečištění životního prostředí, následky přecházejí na majitele,  ne na nájemce. Následovala rozsáhlá diskuse o provozu skládky. Návrh: ZM se usneslo vyhlásit výběrové řízení na pronájem nebo prodej skládky TKO Mšeno. Hlavním kritériem je ekonomická výnosnost pro město. Hlasování: pro – 7, zdržel se – Štráchalová.

Vytápění objektů
WASYLIW – předložil návrh na vypsání výběrového řízení na dodávku tepla do všech objektů města (DS, ZŠ, MŠ, MěÚ, ZUŠ, zdravotní středisko). Uvádí základní přínosy v úspoře finanční, kompletní servis firmy, možnost externího financování, zajištění provozu odborníky, rychlé odstranění závad atd.; HOUSEREK – není nutné v této době řešit dodávku tepla do objektů; ŽIVEC – je třeba rozhodnout  o dodávce tepla do DS, to je nutné. Následovala široká diskuse.

Návrh: ZM odročuje na příští zasedání projednání návrhu p. Mgr. Wasyliwa na vyhlášení výběrového řízení na dodávku tepla do městských objektů. Hlasování: pro – Vidman, Dvořáková, Houserek, Švecová, Štráchalová, Živec, proti – Wasyliw, Slánský.

Podpora spolků
WASYLIW – předložil návrh zásad na udělování podpor spolkům formou podílu na projektech a grantové řízení – stanoven termín podání žádostí, oblasti podpory, náplně projektů; DVOŘÁKOVÁ – navrhuje projednat a odsouhlasit zásady. Návrh: ZM schvaluje zásady města pro udělování podpor zájmovým sdružením spolkům a dalším organizacím zabývajícím se dobrovolnou činností občanů – jednohlasně schváleno.

Grantové řízení
Návrh: ZM schvaluje grantové řízení města Mšena na podporu činností místních spolků a zájmových sdružení občanů pro rok 2005. Celková výše finančních prostředků na rok 2005 určených na tyto granty je 250 tis. Kč – jednohlasně schváleno.

Informace a různé
- STAROSTKA – jednala s ředitelem pro sociální ochranu Českého institutu pro integraci EU a České lázeňské a zdravotnické společnosti a. s. Dohodla, že dodají nabídku na 2 varianty řešení situace v DS: 1. pronájem, 2. vzájemná spolupráce – vytvoření společného podniku. Budou pozváni na pracovní poradu.    
- Rekonstrukce Hlovecké ulice (k Olibě) – nabídka za 302 682 Kč. Paní starostka bude jednat s p. Vachutkou (Modern roofing systém).
- Vedoucí stavebního úřadu zaslala požadavek p. faráři, aby byl proveden úklid zábran kolem  katolického kostela.
- Paní starostka objednala nabídku na dopravní značení ve Mšeně. Nabídka: 74 553 Kč – značky, jejich doplnění a výměna, 16 530 Kč – přechod v Boleslavské ulici (k MŠ), starostka se pokusí jednat s SÚS, aby přechod zaplatili, je to průjezdná ulice.
- MěÚ Mělník, živnostenský odbor upozorňuje, že SHR mohou bezplatně změnit registraci na Zemědělského podnikatele do 30.4.2005. Po tomto termínu bude tato změna zpoplatněna.                     
- Ozvučovací technika – bude provedeno měření místního rozhlasu, bude dodána nabídka na případné úpravy.
- Středočeské vodárny dodaly harmonogram navážení splaškových vod do čističky Mšeno.
- Stanovisko k činnosti DS – zpráva Ing. V. Paulata, finanční poradenství.
- Soutěž „Zlatý erb 2005“ – o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Získali jsme 2.místo v krajském kole, jako cenu jsme dostali tiskárnu, která je umístěna na finančním oddělení MěÚ Mšeno.
- MF nám zaslalo rozhodnutí o prominutí platebních výměrů, penále. Město zaplatilo pouze penále v hodnotě 50 tis. Kč.
- Vodovod pro obec Ráj – zatím odloženo, dotace nebyla přidělena.
- Paní starostka zadala vytvoření uvítacích tabulí do Mšena – byly předloženy tři návrhy, je třeba vybrat nejlepší.
- Havarijní stav fasády radnice - nutno letos opravit, bude vyhlášeno výběrové řízení.
- Blížka – práce na čištění Blížky pokračují, provádí p. Kučera na základě výběrového řízení, provedeného CHKO Kokořínsko.
- Metronet- nabídka bezdrátového připojení k internetu.
- Běh Terryho Foxe r. 2005 - probíhají přípravy na 3. ročník.
- Dohoda o vzájemné spolupráci obce Chorušice a Turistického informačního střediska města Mšena, v které se TIS zavazuje k propagaci obce Chorušice v oblasti cestovního ruchu a obec Chorušice bude propagovat služby TIS Mšeno.

Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
DVOŘÁKOVÁ – dotaz, zda je něco známo o zrušení železniční tratě Mladá Boleslav – Mšeno –Mělník; STAROSTKA – není nic známo, informace se pokusí získat; ŠVECOVÁ – dotaz na opadávání pomníku v parku; STAROSTKA – je podána reklamace; DVORŠČÍKOVÁ – chybí finanční prostředky na DS, zbývá necelých 70 tis. Kč na účtu k dnešnímu dni, jak zajistit provoz  DS; STAROSTKA –  je třeba urychleně řešit, město nemůže financovat DS, je na hranici     možností financování, budeme kontaktovat hejtmana, uvažovat o pronájmu DS – zájem o pronájem má několik subjektů; NEČAS – proč nebyla zachována dostatečně široká cesta podél trati před stadionem; MAKSIMOVÁ – po vytyčení pozemků paní Šimonkové a Vidnerové, následném prodeji a oplocení pozemků zůstala cesta v šíři tak, jak je v mapách a jak byla i dříve užívána.                                  

Paní starostka ukončila zasedání ve 22,45 hodin.