Téma svého příspěvku jsem tentokrát dlouho zvažoval. Skládka, domov seniorů, koupaliště, to jsou problémy, které naše zastupitele v současnosti zatěžují nejvíce. Jejich řešení (ať už bude jakékoli) výrazným způsobem ovlivní budoucnost našeho města. Přesto se kvůli jejich řešení nemůže zastavit ten „běžný“ život našich občanů. Proto jsem tentokrát zvolil téma úplně jiné.
  
   K životu každého člověka patří vedle každodenních povinností v zaměstnání i v domácnosti také jeho společenské, kulturní a sportovní vyžití. Zde mají nezastupitelnou úlohu zájmové organizace a spolky. V nich se dobrovolně sdružují lidé se stejnými zájmy, kteří věnují mnoho svého času a úsilí ve prospěch spolku, ale často i dalších občanů a návštěvníků města. Ve Mšeně pracuje takových organizací v současnosti celkem 13, což je úctyhodný počet. Tyto spolky různých velikostí a různého zaměření mají jedno společné - dobrovolnou činnost ve prospěch občanů města. Všichni občané, kteří se jakkoli na jejich činnosti podílejí, zaslouží uznání a ocenění. Mělo by být samozřejmou povinností města činnost těchto spolků podporovat, bez ohledu na to, že je to městu dáno i některými zákony.

   Nechci říci, že by se tak ve Mšeně v minulosti nedělo, ale tato podpora neměla žádná pravidla ani systém. Zastupitelé rozhodovali o jednotlivých žádostech nahodile, bez předem daných pravidel a opory v rozpočtu. Velice mě potěšilo, že se v rozpočtu na letošní rok objevila i částka 300 tis. Kč na sportovní a tělovýchovnou činnost (jak to navrhoval finanční výbor již pro rozpočet 2003). Tato částka by se měla stát hlavním zdrojem podpory spolkové činnosti. Jsem přesvědčen, že její rozdělení by se mělo řídit jasnými předem stanovenými kritérii, se kterými budou všechny spolky předem seznámeny. Protože podpora činnosti spolků patří do mé kompetence, připravuji návrh takových pravidel, která předložím zastupitelům k projednání na příštím zasedání. Přidělování finančních prostředků by podle tohoto návrhu mělo vycházet ze dvou základních principů: podíl na grantových a jiných obdobných projektech, které přinesou spolkům prostředky z jiných zdrojů a vlastní grantové řízení města, ve kterém by na základě jasných kritérií mohly o podporu požádat všechny spolky. Mimo tyto dvě formy by mělo město přidělovat prostředky spolkům jen výjimečně (např. při haváriích, krizových situacích apod.). I když finanční možnosti města jsou omezené, jsem přesvědčen, že všechny spolky, které vyvíjejí aktivní činnost, si podporu města skutečně zaslouží.
  
   Závěrem mi přece jen dovolte glosovat dvě události, které v poslední době hýbou Mšenem:
   1.  Skládka: Řešení dalšího osudu naší skládky je věcí velice složitou. Každý z kroků – prodat, pronajmout či provozovat skládku městem – má své klady a zápory. Ty je třeba skutečně zodpovědně zvážit. Chybné rozhodnutí může v budoucnu stát město miliony. V žádném případě nelze rozhodovat na základě jediné nabídky. To by se nemělo ani v mnohem menších transakcích. A výše poplatků, které budou do budoucna občané platit, s tímto rozhodnutím vůbec nesouvisí. Je jen na rozhodnutí zastupitelstva, jakou část skutečných nákladů obce budou hradit občané a jakou částí bude přispívat obec. Pokud ovšem bude mít z čeho.
   2. Mateřská škola: Obvinění bývalé ředitelky jsou velice závažná. Učitelské povolání je (stejně jako např. povolání soudce, policisty, ale třeba i bankovního úředníka) jedním z těch, kde v takových případech proti sobě stojí presumpce neviny na jedné straně a nutnost předejít možnosti vzniku dalších škod na straně druhé. V takových případech je často používaným opatřením „postavení mimo službu“, tedy dočasné přeřazení na jinou práci bez ohledu na následné rozhodnutí soudu. To může iniciovat přímo soud, nebo také zřizovatel. Funkci zřizovatele MŠ plní ze zákona rada obce, v našem případě tedy starostka města. V souvislosti s články o situaci ve školce jsem byl překvapen, když jsem si opakovaně přečetl, že vyhlášení konkurzu na ředitelku MŠ nebylo v souvislosti se situací, která ve školce vznikla. Asi jsem seděl v jiném zastupitelstvu.   

Vladimír Wasyliw