Poznámky z veřejného zasedání městského zastupitelstva ze dne 14. 3. 2005

Přítomni: M. Štráchalová, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková, Ing. J. Fanta, Mgr. V. Wasyliw, V. Hájek, P. Vidman, V. Líbal, Sv. Houserek. Omluveni: F. Dvořák, P. Živec. Paní starostka zahájila zasedání v 18,05 h. Návrhová komise: Švecová, Vidman. Ověřovatelé zápisu: Líbal, Houserek. Zapisovatelka: I. Krúpová. Navržený program byl jednohlasně schválen.

Domov seniorů
   - rezervy v rozpočtu, řešení změny topného média; STAROSTKA – Ministerstvo financí se vyjádřilo záporně k žádostem města; FANTA - informuje o schůzce na Krajském úřadě 25. 2. 2005; WASYLIW – podmínkou pro to, aby se na financování DS podílel i kraj, je spoluúčast státu, od kterého kraj očekává finance pro DS Mšeno, a změna systému vytápění. Prozatím vyřešit situaci v DS překlenovacím úvěrem, hledat úsporná opatření v DS, dalo by se ušetřit při změně systému topení (1 mil. Kč, v příštích letech kolem 2 mil. Kč); STAROSTKA – v DS udělat opatření, předkládat faktury k proplacení (nejedná se o nedůvěru, nýbrž o přísné opatření).
   Návrh: Vzhledem k situaci přijmout následující opatření: 1) týdně budou finančnímu odboru MěÚ předkládány faktury, které jsou k proplacení, 2) měsíčně bude na finanční odbor MěÚ předkládána výsledovka a rozvaha – schváleno jednohlasně; WASYLIW – o změně vytápění v DS jednal s několika firmami, nejvýhodnější – tepelná čerpadla. Je nutné požádat v co nejkratší době o dotaci, součástí projektu musí být energetický audit, který by vyhotovila firma Kodek – Sýkora); HOUSEREK – doporučuje zadat zakázku jmenované firmě, aby se žádost stihla podat do termínu. Návrh: zadat vypracování energetického auditu budovy DS Mšeno u firmy Kodek - Sýkora za cenu 39 tis. Kč + DPH. U stejné firmy zadat vypracování žádosti o dotaci na tepelná čerpadla. Hlasování: pro 8, 1 se zdržel hlasování (Štráchalová) = schváleno.
Vrácení půjčky DS: STAROSTKA – navrhuje schválit dodatek ke smlouvám o půjčce, uzavřeným mezi městem a DS ze dne 8. 6. 2004 a 19. 10. 2004. U obou smluv se mění termín splatnosti z 31. 12. 2004 na 31. 12. 2005 – schváleno jednohlasně.

Skládka TKO
   STAROSTKA – společně s p. Živcem a  Líbalem schůzka s firmou Remondis; WASYLIW - zatím platí usnesení, že skládku bude provozovat město. Je nutné posoudit, zda jsme schopni změnit hospodaření tak, abychom ji mohli i nadále provozovat; HOUSEREK – v případě výstavby 2. etapy skládky již nebudou tak vysoké výdaje; FANTA – musí být jasně dán ekonomický výsledek skládky. V případě pronájmu nebo prodeje, žádá účast více firem; WASYLIW – nutno připravit podklady k rozhodnutí; DVOŘÁKOVÁ – firma Remondis pro ni není důvěryhodná, protože 14. 2. 2005 přislíbila dodání nádob na plasty do první dekády měsíce března, nádoby stále nejsou na místech.
Návrh: revokovat usnesení č. 6 ze dne 20.7.2004, a to 1. větu, která zní: ZM zamítá návrh prodat skládku TKO – schváleno jednohlasně.
Návrh: pověřit Ing. Fantu a Mgr. Wasyliwa zajištěním odborné firmy, která zpracuje ekonomický výhled a zaměření skládky TKO. Termín předložení stanovuje zastupitelstvo nejpozději do 14. 4. 2005 – schváleno jednohlasně.
STAROSTKA – upozorňuje předkladatele návrhu z řad zastupitelů o změnu systému v poplatcích za odvoz TKO na nutnost dopracování systému, který začne platit 1. 7. 2005 (nejsou dořešeny platby od podnikatelů a občanů, kteří mají rekreační objekty v naší lokalitě, a další náležitosti).

Rekonstrukce koupaliště
   STAROSTKA – bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci, bylo obesláno 5 firem, na nabídku reagovaly dvě. Komise ve složení J. Švecová, D. Dvořáková, V. Wasyliw, J. Fanta, V. Hájek, V. Líbal, P.Vidman vybrala firmu pana Marka z Mělníka. Návrh: přizvat již vybraného projektanta na vypracování projektu rekonstrukce koupaliště ve Mšeně na nejbližší pracovní poradu - schváleno jednohlasně.

Žádosti občanů a spolků
   a) Žádost Českobratrské církve evangelické o dotaci ve výši 20 – 30 tis. Kč na likvidaci červotoče a jiné opravy kostela ve Mšeně. Návrh: přidělit Českobratrské církvi evangelické částku ve výši 20 tis. Kč na opravu evangelického kostela. Částku poukázat nejpozději do 30. 6. 2005. Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel hlasování (Hájek) = schváleno.
   b) Žádost hasičů o zakoupení nového hasičského auta Tatra 815 – do 30. 6. 2005 je nutné vyčerpat dotaci ve výši 300 tis. Kč, která byla přesunuta z loňského roku; STAROSTKA – jednalo by se o auto ze Slatiňan, splátkový kalendář na 44 měsíců s akontací 750 tis. Kč (měsíční splátka 48 175 Kč). Návrh: Uzavřít smlouvu o splátkovém prodeji s ČSOB Leasing., a. s. na koupi hasičského auta Tatra 815: 1. navýšená splátka 750 tis. Kč, 44 splátek po 48 175 Kč – schváleno jednohlasně.
   c) Žádost TJ Sokol Mšeno na spolupodílení se financování rekonstrukce fasády sokolovny. Celková částka = 435 560 Kč. Návrh: schválit spoluúčast na projektu podávaném TJ Sokolem Mšeno na rekonstrukci části fasády sokolovny ve Mšeně. Projekt je podán k Dobročinnému fondu Philips Morris ČR. TJ Sokol žádá o 333 tis. Kč (rozpočet stavební firmy 435 650 Kč) a spoluúčast města včetně TJ Sokola, sponzorů a dárců by měla činit 102 650 Kč – schváleno jednohlasně.
   d) žádost Komise cestovního ruchu o vyčlenění částky 9 975 Kč na propagaci města Mšena v zahraničí; NOVÁK – jedná se o vyznačení města na mapě s anglickým popisem, náklad 16 tis. kusů, město by mělo 450 ks pro své potřeby; DVOŘÁKOVÁ - uvolnit požadovanou částku z odměn zastupitelů“ – schváleno jednohlasně.
   e) Žádost společnosti Cestovní ruch Kokořínsko o. p. s. o schválení smlouvy s městem ve věci komerčního pronájmu areálu a objektu městských lázní Mšeno – schváleno jednohlasně.
   f) Svodidlo v Hradčanské ulici – p. starostka předala p. Švecové stanoviska dotčených firem k zabudování svodidla v Hradčanské ulici. Vlastní realizaci zajistí p. Švecová   u SUS Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Mšeno.

Informace a různé   

 • Pan Vojtěch Stritzko ml. rezignuje na funkci člena finančního výboru. Aby byl počet členů výboru lichý, bude nutné zvolit dalšího člena
 • Pozvánka na slavnostní ceremoniál - nejlepší webové stránky veřejné správy – vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2005 Středočeský kraj
 • CHKO vypisuje výběrové řízení na dokončení odbahnění Blížky.
 • V době od 17. do 24. 3. 2005 proběhne na mělnické radnici výstava kreseb dětí ZUŠ na téma Největší Čech
 • Dopravní značení: p. starostka jednala s firmou Dopravní značení Mělník s. r. o., která provede průzkum a navrhne dopravní značení, případné výměny značek.
 • Nabídka turistické mapy do dřevěného stojanu. Požádáme o dva stojany.
 • Požadavek na rekonstrukci vozovky v Boleslavské ulici. Krajský úřad sdělil, že rekonstrukci bude mít v plánu na r. 2006.
 • Vyjádření k reklamaci v Karlově ulici – podle názoru odborníků není „vlna“ na vozovce tak závažná, aby ohrozila provoz, oprava by porušila vozovku, bude dále sledováno.
 • Den historických sídel – 18. 4. 2005 od 15 h, sraz před radnicí, procházka po Mšeně s výkladem p. Kiliána, pracovníka muzea Mělník.
 • Zastupitelům byla předána zpráva o činnosti MěÚ Mšeno za rok 2004.

  Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
NOVÁK – nelíbí se mu, že do dnešního dne nejsou dodány od firmy Remondis kontejnery na plasty; STAROSTKA – zítra bude vypraven dopis, aby do konce tohoto týdne firma Remondis slíbené kontejnery na plasty dodala; K. PÍČ – poděkoval zastupitelům za vstřícné a moudré rozhodnutí při žádosti o koupi nového hasičského vozu; p. ŠIMÍČKOVÁ – upozorňuje na špatný stav vozovky v Hlovecké ulici.
Ze zápisu MěZ vybral        

Karel Horňák