na povinnost dodržování vyhlášky č. 5/2000 města Mšena o schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací na území města Mšena Tato vyhláška stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a jiných částí místní komunikace, které slouží k chůzi a dále průjezdnosti úseků silnic.

   Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinnou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem (§ 27 odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů).

   Dle tohoto ustanovení je tedy ve vlastním zájmu každého vlastníka nemovitosti udržovat chodník tak, aby byl schůdný. Tedy shrnout sníh, popřípadě zbytky ledu a ponechat je na okraji chodníku při okraji vozovky. Nesmí být zatarasen přechod přes okraj komunikace, příchody a vjezdy k budovám, autobusovým zastávkám. Pro posyp používat zdrsňující materiály (písek, drobný štěrk a jiný inertní materiál). V mimořádných situacích a na zvláště nebezpečných místech lze aplikovat chemický posyp. Chemický posyp nelze aplikovat na chodníky z betonové zámkové dlažby a s betonovým povrchem. Je zakázáno sypat chodníky popelem, škvárou a solí do sněhu. Chodník musí být uklizen neprodleně do 2 hodin od vzniku události. V zimním období je časová perioda od 1. 11. běžného roku do 31. 3. následujícího roku.

   Při porušení těchto povinností se jako majitelé nemovitostí vystavujete možnému finančnímu postihu dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Nebuďte tedy lhostejní a udržujte chodníky. Neohrožujete jen zdraví našich občanů, ale také své zdraví. Nevíte, zda úraz na neudržovaném chodníku nepotká i vás.

   Zdroje: Vyhláška města Mšena č. 5/2000; Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů; Prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích.

Marie Štráchalová, starostka města