Jak jistě všichni víte, v tomto roce měla by v tomto roce proběhnout celková rekonstrukce místních lázní. Tento článek však nemá účel zabývat se rekonstrukcí lázní, ale nastínit možné řešení problému, jak zásobit městské lázně vodou při vynaložení rozumných finančních prostředků, při řešení uskutečněném v rámci rekonstrukce lázní. Problém s vodou není pouze na koupališti, ale i v našich rybnících Jezero a hlavně Černík, které trpí trvalým nedostatkem vody. Rovněž rybník Blížka, kde v současné době probíhá čištění (bagrování), bude třeba napustit. Členové rybářského spolku přišli s řešením tohoto letitého problému – provést v prostoru koupaliště vrt, který by zásobil vodou koupaliště, kde by mohlo v průběhu sezony dojít k častější obměně vody, a tudíž by se nemuselo používat tolik chemických přípravků na udržení čistoty. Z tohoto vodního zdroje by se též mohly doplňovat mšenské rybníky, potažmo požární nádrže Mšena!

   V tomto směru již proběhlo předběžné jednání s místostarostou p. Wasyliwem, který přislíbil, že se touto myšlenkou bude též zabývat, a vyjádřil se k této investici jako k ekonomicky výhodné. Vyvrtání studně by nebylo v žádném případě prodělečnou záležitostí, protože napuštění koupaliště je prováděno z veřejného vodovodu. Jedno napuštění stojí nemalé finanční prostředky, nemluvě již o napuštění Blížky po bagrování. Blížka nemá svůj vlastní přítok vody a tudíž první napuštění bude nutné provést z veřejného řadu.

   Toto jsou částky ušetřené pouze v jednom roce. Další nemalé ušetřené prostředky budou v dalších letech na napouštění koupaliště. Nemalý důvod je záchrana rybníku Černík, který leží v CHKO Kokořínsko a u kterého hrozí úplné vyschnutí, pokud nedojde k radikálnímu řešení. Každý si jistě dovede spočítat rychlou návratnost investice do vyhloubení vrtu.
Za rybářský spolek

František Houžvic