Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 21. 2. 2005

   Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, D. Dvořáková, Sv. Houserek, P. Živec, Vl. Wasyliw, V. Hájek, Vl. Líbal, P. Vidman, J. Fanta. Omluveni: Fr. Dvořák, J. Švecová. Paní starostka provedla kontrolu usnesení z minulého zasedání. Navržený program byl schválen.

Rozpočet města na rok 2005
   ŽIVEC – zhodnotil návrh rozpočtu, který je sice vyrovnaný, ale při čtvrtletních kontrolách je nutné soustředit se na překročené položky (písemné zdůvodnění). Nutno řešit finance DS (změna topení), projekt na 2. etapu skládky (rozbor financí 1. etapy do 31. 12. 2004), hospodaření Městských lesů (nutný zisk), rekonstrukci koupaliště (dotace 3,6 mil. Kč), smlouva s firmou Eltodo (správce veřejného osvětlení), nákupy od plátců DPH (možnosti odečtů), vratka prostředků na ČOV, vést na zvláštním účtu finance za prodaný majetek města (pozemky, stroje, byty), stanovit pravidla tvorby fondu pro spolky, všude hledat rezervy úspor. Doporučil schválit návrh rozpočtu = schváleno jednohlasně.

Náplň práce a odměna místostarosty
   MěZ schválilo pracovní náplň místostarosty; ŽIVEC – vzhledem k náplni a rozsáhlým úkolům navrhl odměnu ve výši 12 tis. Kč měsíčně = schváleno.

Převod financí
   Mšenské školy požádaly o převod kladného hospodářského výsledku z r. 2004 na letošní rok: ZŠ – 40 682,48 Kč, ZUŠ 6 989,08 Kč, MŠ 2 710,85 Kč = schváleno.

Přísedící u soudu
   Schválený návrh – paní Věra Kindlová, která v této funkci pracuje již od r. 2001. Poděkování za práci od p. starostky.

Volba členů finančního komise a kontrolního výboru
   MěZ schválilo nové členy výborů: Jaroslav Živný (kontrolní), Jiřina Maksimová (finanční).

Smlouva s okolními obcemi
   Podle nového školského zákona musí mšenské školy vytvořit tzv. spádový obvod: ZŠ – Chorušice, Řepín, Nebužely, Kanina, Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov, Vrátno, Boreč, Skalsko. MŠ – Kadlín, Stránka, Lobeč, Nosálov, Chorušice, Kanina = schváleno.

Žádosti
   a) Mělnický maraton – schválen příspěvek 1 tis. Kč. 
   b) finance na postřik proti červotoči v evangelickém kostele – odloženo na příště.
   c) příspěvek na azylové bydlení v Mělníku ve výši 4 tis. Kč/měsíčně – zamítnuto.
   d) p. Kulasová a p. Živný: změna územního plánu = zamítnuto. Územním plánem se bude MěZ zabývat později, protože jeho změna by měla souviset s budoucím rozvojem města, a to je třeba důkladně připravit.
   e) změna usnesení z 28. 6. 2004 – finance do o. p. s. Kokořínsko se mění takto: vklad 10 tis. Kč + 15 tis. Kč na činnost = schváleno.
   f) žádost p. Malinské o přepsání smlouvy na užívání bytu v čp. 275 pro syna Leoše = schváleno.
   g) návrh obchodní smlouvy mezi městem a o. p. s. Kokořínsko na komerční využití koupaliště = schváleno.
   h) prodejem nevyužitého rozmetadla p. Luboru Saskovi byl pověřen p. Živec.
   i) námět p. Hulína na změnu názvů mšenských ulic a zavedení orientačních čísel zastupitelé nepodpořili.

Finance pro Domov seniorů
   Situace začíná být kritická. DS musel 5. 2. odvést do státního rozpočtu za neobsazená lůžka v lednu a únoru 2004 za nevyčerpanou dotaci 541 940 Kč, což zaplatil MěÚ (forma půjčky = schváleno). ŽIVEC – vždy, když má dojít k čerpání financí pro DS, je nějaký problém (od-stoupení premiéra Špidly, nyní krize kolem premiéra Grosse). Ministerstvo financí chce předat péči o mšenský DS na kraj, ten se brání (nedostatek financí). Navíc město stále nemá bezdlužnost (rozpory ohledně odpuštění dopočtu penále). V pátek 25. 2. bude klíčové jednání u hejtmana Bendla, který týž den bude problém řešit s ministrem financí Sobotkou; WASYLIW – pokusit se rychle vyřešit odpuštění penále a vzít si úvěr, řešením by mohlo být převedení DS mezi tzv. neziskovky, které stát významně podporuje. Návrh – půjčit Domovu seniorů 500 tis. Kč = schváleno 8 hlasy, zdržel se p. Houserek.

Informace a různé 

 • Kokořínská motojízda
 • poděkování PDK Mšeno za přidělení financí ¨
 • navštívenost webových stránek města
 • sběr šatstva a dalších textilií pro Diakonii Broumov v dubnu
 • nabídka úvěrů KB
 • 70. výročí položení základního kamene evangelického kostela
 • děkovný dopis p. poslanci Třešňákovi za sehnání financí
 • upozornění občanům na nutnost dodržování schůdnosti chodníků
 • objasnění pojmu „stížnost“
 • před podpisem jsou kupní smlouvy v bytovce čp. 127, údajné problémy s kolaudací bytu p. Houžvicové bude řešit p. starostka
 • Město Mšeno vyhrálo soudní spor o dlužné nájemné za jatky s p. Jáchymstálem, který musí zaplatit ve dvoutisícových splátkách celkem 141 206 Kč. 

  Paní tajemnice Flíglová přečetla usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
   NEČAS – připomínka k parkování aut před zdravotním střediskem; WASYLIW – připomínka označení přechodu pro chodce před ZŠ; SVOBODOVÁ, ředitelka MŠ – chce vyznačit přechod pro chodce u služebny Policie ČR a doplnění MŠ na směrovky ve městě; HOLUŠKOVÁ – dotaz, proč není instalován plánek Mšena na panelu ve městě; HORŇÁK – mohlo by se využít plánku, který byl vydán loni; HOLUŠKOVÁ – zda se počítá s kontejnerem na plasty i do Sedlce; STAROSTKA – ano, došlo ke zdržení, nejpozději do 10. 3. by kontejnery měly být na místě.

Karel Horňák