Sbor dobrovolných hasičů bilancoval svou činnost v roce 2004 

Mšenští hasiči na výroční schůzi   Vážení členové sboru dobrovolných hasičů, vážení hosté, vítám vás na Výroční valné hromadné schůzi Sboru dobrovolných hasičů města Mšena. Jsme na začátku nového roku, ale než přistoupím k výroční zprávě za rok 2004, dovolte mi, abychom symbolickou minutou ticha uctili památku, jak všech zakládajících členů sboru, ale všech našich bývalých kolegů, kteří zasvětili hasičskému řemeslu každou volnou chvíli a kteří již nejsou mezi námi.

   Na úvod bych Vás chtěl seznámit s činností našeho sboru v loňském roce 2004. K dnešnímu dni čítá naše členská základna celkem 26 členů, za uplynulý rok naše řady nikdo neopustil, ba naopak do našich řad přibyl nový člen Michal Hřebíček, doufám, že se mu mezi námi bude líbit a přeji mu, aby jeho zájem vydržel i do budoucna. V uplynulém roce jsme se sešli na 13 členských schůzích s průměrnou účastí 12 členů a na 1 výroční schůzi.

   Vzhledem k tomu, že o zásazích v loňském roce Vás bude informovat velitel zásahové jednotky ve své zprávě, soustředím se pouze na činnost našeho SDH. Na naší loňské valné hromadě proběhly nové volby do členského výboru, následovně došlo ke složení výboru nového a rozdělení funkcí. Do nových funkcí byli zvoleni: velitel jednotky – Karel Píč, zástupce velitele – Radek Šimáně, starosta – František Šulc ml., místostarosta – Martin Fryč, jednatel – Petr Živec, pokladník – David Zabilanský, hlavní strojník – Pavel Miklušák. Všem členům nového členského výboru bych chtěl touto cestou poděkovat za odvedenou práci v minulém roce a popřát hodně zdaru i do dalších období.

   Rád bych také připomněl činnost našeho soutěžního družstva, které se v loňském roce zúčastnilo soutěží se střídavými úspěchy i neúspěchy a to na soutěžích v Cítově, Byšicích, Lužci nad Vltavou, na okresním kole a na našem memoriálu. Je třeba zdůraznit, že se po letech opět tvoří nové soutěžní družstvo, které by rádo navázalo na úspěchy svých předchůdců. Taktéž se smazává rozdíl ve výkonnosti jednotlivých družstev a zvyšuje se konkurence nejen v našem okrese, ale i družstev z ostatních krajů.

   Také jsme spolupracovali jako rozhodčí při okresním kole v sousedním boleslavském okrese. Jako každoročně jsme pořádali letos již 7. ročník memoriálu Ing. Miloše Kosiny. I přes nepřízeň počasí, kdy nás v závěru druhého kola spláchl přívalový liják, se soutěž celkově vydařila. Stoupá jak počet startujících družstev z blízka nebo daleka, tak i zájem diváků o tento sport. Raritou byla účast družstva žen až z Hodkovic nad Mohelkou.

   V budově naší hasičské zbrojnice jsme provedli úpravy v rámci finančních možností a to z kraje roku - výměna dvou stropních trámů, na kterých od existence této budovy zahlodal zub času. Vzhledem k úsporným opatřením za elektrickou energii na vytápění, jsme nainstalovali regulátory teploty, které udržují stálou teplotu, a to jak v budově garáží, tak i v prostorách školicích a schůzovních. V rámci úprav zateplení budovy jsme provedli výměnu zastaralých luxfer za špaletové okno. Celý objekt budovy jsme zajistili mřížemi a před budovou hasičské zbrojnice byl nainstalován nový nadzemní hydrant, který při požárech umožní čerpání například dvou automobilů najednou. Jeho další výhodou je, že je v zimě méně náchylný na zamrznutí než běžný zapuštěný hydrant. Vzhledem k současné tíživé finanční situaci si velice vážíme pomoci, jak od městského úřadu, tak i z kraje. Je to zdravý impuls k další naší činnosti a rovněž ocenění naší práce.

   Závěrem bych také rád poděkoval všem členům za odpracované brigády, ať už na údržbě a chodu zbrojnice, ale hlavně techniky, která musí být maximálně připravena k nasazení - a to i při dosti velkém pracovním vytížení většiny členů. V úplném závěru této výroční zprávy bych chtěl poděkovat za spolupráci a vstřícnost našich sponzorů: Rodina Brunclíkova a její autoopravna, Drogerie Václava Prchlého, Stavebniny pana Plcha, Zapomněnka paní Živné, ZŠ MŠENO, SK MŠENO, Hotel Zlatý Lev paní Blanky a Josefa Živných, VKM MŠENO, Správa a údržba silnic Mšeno. Vážení členové, vážení hosté, do nového roku 2005 vám přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti – vám a všem ostatním hasičům v naší zemi.

František Šulc, starosta SDH Mšeno

Rekordní rok 2004
   Vážení členové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v této zprávě obeznámil s činností výjezdové jednotky v minulém kalendářním roce.

   Naši výjezdovou jednotku zřízenou městem tvoří celkem 20 členů včetně velitele, jeho zástupce, velitele družstva a 5 strojníků. Vlastníme 2 cisternová vozidla CAS 32 na podvozcích T-815 a T-148, skříňový dopravní automobil DA 12 na podvozku A-30 a výstroj a výzbroj odpovídající našemu zařazení dle poplachového plánu do skupiny JPO3. Jestliže předloňský rok byl co do počtu 29 výjezdů rokem rekordním, v loňském roce jsme tento počet překročili již v létě a celkově jsme se zastavili na konečném počtu 41 výjezdů. Z pohledu statistiky: 22 požárů, 2 olejové havárie, 1 únik látek, 1 čerpání vody a 15 technických pomocí, ať už se jednalo o odstraňování vyvrácených stromů spadlých přes vozovku nebo likvidace obtížného hmyzu vos nebo sršní.

   Na všech těchto výjezdech v loňském roce se podíleli všichni členové zásahové jednotky v tomto počtu: 32 – Dušan Bláha, Radek Šimáně, 26 – Karel Píč, 25 – Pavel Miklušák, 19 – Martin Fryč, 16 – Petr Škopan, 14 – Luboš Hulicius, 13 – František Šulc, 10 – Antonín Mráz, Pavel Vidman st., 9 – Tomáš Brunclík, 6 – Pavel Vidman ml., 5 – Michal Hřebíček, Dušan Smetánka, 4 – Dušan Zabilanský, Josef Jizba, 2 – David Zabilanský.

   Všichni naši členové pravidelně ročně absolvují zdravotní prohlídku, i když ne každý obvodní lékař je schopen se oprostit od rozdílu mezi profesionálním a dobrovolným hasičem. Jinak by polovina našich členů v produktivním věku do 35 let měla určitá omezení nebo nesměla používat dýchací přístroje. Pokud se jedná o odbornou způsobilost, máme proškoleny velitele, velitele družstev, strojníky, nositele dýchací techniky a samozřejmě každý měsíc absolvujeme školení jednotky z platných vyhlášek a zákonů o požární ochraně. Důležité je především stále doplňovat vědomosti a zaučit nové mladé členy. Výstrojí a výzbrojí naše zásahová jednotka v rámci vybavenosti patří mezi nejlepší na okrese. V letošním roce bychom rádi ještě pro její členy zakoupili zásahové komplety FIREMAN V., ale vše záleží na finančních možnostech.

   Rád bych proto zdůraznil několik podstatných věcí. Kromě města, které nás jako zřizovatel financuje, dostáváme proplaceny pouze náklady na pohonné hmoty, ale pouze za zásah mimo náš zásahový rajon, což je při velikosti naší oblasti včetně přilehlých obcí minimální částka. Krajský úřad se v rámci možností snaží rozdělit finanční prostředky spravedlivě, ale částka 5 mil. Kč, kterou vyčlenili zastupitelé pro všechny dobrovolné jednotky v rámci kraje, není v konečném efektu finanční pomocí, ale pouze kapkou v moři. Smutné je, že vláda absolutně nemá propracovanou koncepci financování těchto složek integrovaného záchranného systému. O to více smutnější je to, že sám šéf vlády dlouhá léta seděl v čele ministerstva, do kterého tento resort spadá.

   To, že ve státním rozpočtu není možno povýšit částku, která jde na záchranu obyvatel a majetku nás všech, kteří tuto činnost provádějí, ať už na profesionální úrovni nebo dobrovolně, připadá jako výsměch. Vzhledem k stále tvrdším zákonům a normám směrem k zásahovým jednotkám, zásahového vybavení, oblečení a hasičům vůbec mi připadá, že většina dobrovolných hasičů má platné normy pro interhotel, ale v kapse peněz maximálně k navštívení hospody IV. cenové skupiny. Rovněž starostové okolních obcí berou vše na lehkou váhu a neuvědomují si, že porušují zákon: Pokud nemají zřízenu jednotku v obci, jsou povinni sdružit finanční prostředky směrem k jednotce, která jim v daném místě zasahuje. Tady asi radikální zlepšení čekat nelze. To by se musel najít někdo, kdo by občas donutil státní úředníky vykonávat kontrolní činnost právě v místech, kde je jí nejvíce zapotřebí.

   Rovněž zřízením krajského ředitelství hasičů na Kladně se tok financí na bývalé okresy zpomalil na minimum. Proto ubývá dobrovolných jednotek a některé zanikají úplně. Sbory, které mají provozuschopné zásahové vozidlo, lze na okrese spočítat na prstech jedné ruky. Na zásah mnohdy vyjíždějí vozidla, jejichž technický stav je takový, že někdy ze zásahu ani nedojedou zpět na základnu. Na novou techniku nejsou finance, výjezdů a zásahů rok co rok přibývá. Ano, taková je bohužel realita a skutečnost a to si nelze zastírat. To jsou jen holá fakta a v tomto případě si nelze nic malovat na růžovo.

   Tady by žádný velitel neměl být k této situaci lhostejný, ba naopak je potřeba společně apelovat na vrcholné představitele hasičů v kraji dřív, než bude pozdě. Taktéž s uvolňováním zaměstnanců na zásah jsou i přes refundaci mezd mnohdy velké problémy.

   I přesto si myslím, že jsme v loňském roce splnili za dané situace svoji povinnost, ke které jsme předurčeni. Velmi nám v tomto pomohl instalovaný svolávací systém Eurotel Kango+, který každého člena zásahové jednotky formou krátké SMS zprávy odeslané z operačního střediska informuje, o jaký druh zásahu se jedná a kde se nachází. Jak se mohl přesvědčit každý z Vás včetně občanů Mšena, urychluje tento systém výjezd jednotky i o několik minut, což je při požáru rodinného domku čas, během kterého se nechají uchránit nevyčíslitelné hodnoty. Koncem roku nás také poctili svou návštěvou pracovníci krajského úřadu, kteří přijeli na kontrolu naší jednotky. Kontrola se zaměřila na čerpání krajských dotací za poslední roky, vybavenosti jednotky, jakož i vedení veškeré dokumentace. Kontrola proběhla jak na Městském úřadě, tak i v budově hasičské zbrojnice bez jediné závady.

   Tolik vážení v kostce o činnosti naší zásahové jednotky v loňském roce. Doufám, že si každý z Vás udělal obrázek jakou měrou svých aktivit se na chodu jednotky podílel. Jinak si za Vás všechny doufám tvrdit, že jsme v rámci našich možností schopni poskytnout služby každému, kdo nás o ně požádá.

   Závěrem bych chtěl jménem celé jednotky poděkovat zastupitelům města v čele se starostkou Marií Štráchalovou za podporu naší zásahové jednotky. Velký dík patří každému z vás za neskutečné množství strávených hodin, ať už na brigádách nebo na výjezdech při výkonu tohoto náročného, ale velice potřebného povolání. Rovněž je nutno vyzvednout obdiv za trpělivost a toleranci vašich manželek, přítelkyň a kamarádek. Nakonec mi dovolte, abych Vám všem do tohoto nového roku 2005 popřál hodně zdraví, štěstí, osobních úspěchů a především trochu více úcty jeden k druhému, které mezi lidmi poslední dobou strašně moc chybí. Ať se Vám vše daří ku prospěchu a spokojenosti všech.

Karel Píč, velitel zásahové jednotky SDH Mšeno

Výjezdy 2004
   Únor - 3.
Choroušky – záchrana kočky, která již dva dny visela v koruně smrku; 7. odstranění vyvráceného smrku před budovou základní školy; 21. odpoledne odstranění dvou vyvrácených smrků na Kokoříně, večer totéž ve Vrátně.

   Březen – 19. dvoudenní rozsáhlý požár v Liběchově; 20. lesní požár ve Velkých Všelisech; 24. likvidace vyvráceného smrku v Ráji; 31. čištění kanalizace tlakovou vodou.

   Duben - 11. požár sazí v komíně v místní truhlářské dílně; lesní požáry: 14. Lhotka, 15. Dolní Vidim (práce několika jednotek po dobu dvou dnů); 21. požár lesa ve Skalsku; 22. požár v Kokořínském dole; 23. lesní požár mezi Zamachy a Mělnickým Vtelnem, 25. lesní požár v Lobči.

   Květen – 1. odjezd z asistence na ploché dráze k požáru louky; 3. rozsáhlý požár lesa v katastru Bělé pod Bezdězem (účast několika jednotek z různých okresů). Nešťastným a neorganizovaným velením, centrálním svozem všech hadic na základnu HZS v Mladé Boleslavi jsme přišli o několik hadic typu C (dořešeno až po měsíci).

   Červenec – 31. likvidace hnízda vos v Chorušicích ve štítu střechy, odpoledne požár lesa na Romanově, večer lesní požár v Osinalicích.

   Srpen – 3. požár ve Velké Hleďsebi; 4. požár v Nosálově + likvidace roje sršní v zahradním altánu ve Mšeně; 7. požár lesní hrabanky v Boudecké rokli ve Vojtěchově; 8. požár od romanovské hájovny až po Brusné. Vzhledem ke špatné přístupnosti terénu musel být k akci povolán vrtulník. Požár v pozdních hodinách společnými silami zdolán. 9. likvidace rojů vos a sršní Sedlec, Ráj); 10. další lesní požár mezi Dobření a Střezivojicemi; 12. likvidace rozlomené lípy s kolegy z HZS Mělník pomocí vysokozdvižné plošiny v parku na náměstí Míru; 21. stržení hnízda sršní, které majitel objevil při výměně střešní krytiny. Úspěšný byl odchyt i vypuštění sršní v lese.

   Září – 19. lesní požár od Ráje k Brusnému; 27. likvidace olejové havárie ve Velkém Újezdě, kdy z proraženého bloku motoru vytekl na vozovku olej.

   Říjen - 4. likvidace úniku nafty ze zaparkovaného traktoru v součinnosti s odborníky z životního prostředí; 7. olejová havárie na náměstí ve Mšeně, kdy si řidič o obrubník chodníku prorazil vanu motoru; 10. – požár mezi Vojtěchovem a Jestřebicí; 11. nejkurióznější loňský výjezd – odchyt domácího vepře, který majiteli unikl ze dvorku. Na konci října jsme přečerpali rybník Blížka z důvodu jeho vybagrování.

   Prosinec - 22. požár komínového tělesa v rodinném domku v Hradsku.