Vážení spoluobčané!

   Na lednovém zasedání městského zastupitelstva jsem byl zvolen do funkce místostarosty našeho města. Využívám této možnosti, abych Vás seznámil se svými záměry. Možná některé z Vás zarazilo, že po rezignaci na funkci předsedy finančního výboru jsem nakonec přijal funkci místostarosty. Rezignace moje i mých kolegů byla především nesouhlasem s dosavadním způsobem vedení města. Nikdo z nás nemá zájem blokovat činnost zastupitelstva nebo chod města. Naším cílem je a vždy byl rozvoj Mšena. Čím více se ve funkcích zastupitelů orientujeme, vidíme stále více možností, jak tohoto rozvoje dosáhnout. Jestliže při patové situaci, která na zasedání nastala, byla projevena vůle rozšířit kompetence místostarosty tak, aby mohl chod města více ovlivňovat, rozhodl jsem se tuto funkci přijmout jako určitý vstřícný krok k řešení současné situace.

   I přes řadu „zaručených“ informací, které jsem se o sobě v poslední době dozvěděl, mám upřímnou snahu pracovat pro město. Vím, že to nebude práce jednoduchá. Jsem rád, že při ní mohu počítat s pomocí a podporou dalších zastupitelů. Věřím, že k těm, se kterými jsem spolupracoval doposud, se přidají i další, abychom nejen řečmi, ale konkrétní prací společně dokázali, že nám jde skutečně o prospěch města. Po více než dvou letech práce v zastupitelstvu mám řadu představ, co by se dalo zlepšit. Uvítám však také všechny Vaše konstruktivní podněty a návrhy. Obecně je třeba navázat komunikaci s občany a s místními podnikateli, která je v současnosti minimální. Velké rezervy vidím v hospodaření města, především v zabezpečování realizace jednotlivých akcí. Rád bych inicioval vznik dlouhodobého plánu rozvoje města, který je nezbytnou podmínkou systematického řízení města v budoucnosti. Málo využívaná je podle mne i možnost získávání prostředků prostřednictvím dotací a grantů od státu, kraje či třeba z fondů EU.

   Vedle obvyklých povinností místostarosty bych se rád i nadále věnoval oblastem, ve kterých jsem se dosud angažoval, zejména rozvoj turistického ruchu, dořešení financování Domova seniorů a 2. etapa skládky TKO. Rád bych ve prospěch města využil svých profesních znalostí a věnoval se oblasti školství a sportu. Co se týče politiky, chtěl bych zde znovu připomenout svůj názor, že je třeba využít politiku ve prospěch města, a nikoli obráceně. Za samozřejmost pokládám snahu řešit veškeré Vaše problémy, a to jak v úředních hodinách, které plánuji mít na radnici v úterý a ve čtvrtek odpoledne, tak i kdykoli mimo ně. O činnosti zastupitelstva bych Vás rád na tomto místě pravidelně informoval. Těším se na spolupráci s Vámi a věřím, že se nám společně podaří nastartovat rozvoj našeho města tak, jak si to jistě zaslouží.

Vladimír Wasyliw