Ilustrační foto   Jelikož se blíží doba placení poplatku za znečišťování ovzduší, rádi bychom připomněli provozovatelům malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší několik povinností a zákazů.
   a) Výhradně při podnikatelské činnosti zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady. Tato povinnost platí od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od 11 kW. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách, které nejsou určeny výhradně k podnikání.
   b) Oznámit obecnímu úřadu provedení povinného měření a kontroly a jejich výsledky do 30 dnů od data provedení.
   c) Provozovatel malého zdroje nad 50 kW je povinen zaslat do 15. února po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato povinnost však neplatí pro ty, kteří používají jako palivo koks, dřevo, biomasu, plynná paliva dostupná ve veřejných rozvodných a distribučních sítích, nebo topný olej s obsahem síry do 0,1 %.
   d) Od 1. 6. 2004 je zakázáno spalování odpadních olejů ve středních a malých stacionárních zdrojích.

   Pro všechny provozovatele malých stacionárních zdrojů znečišťování (tj. spalovací zdroje o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW) platí, že:
   - dodržují přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžují kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,
   - každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek,
   - v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami,
   - právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů.

Vysvětlivky

   Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší (provozovatel) – právnická nebo fyzická osoba, která zdroj znečišťování ovzduší skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele vlastník zdroje znečišťování
   Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (stacionární zdroj) - je zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo může znečišťovat ovzduší
   Malé spalovací zdroje – zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW
   Podnikatelská činnost – podnikání právnických a fyzických osob vlastnících živnostenské oprávnění

   V článku je čerpáno ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Vendula Šestáková, pracovnice odboru výstavby a ÚP, ŽP MěÚ Mšeno