Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 14. 12. 2004

Přítomni: M. Štráchalová, P. Živec, Sv. Houserek, Mgr. Vl. Wasyliw, P. Vidman, Ing. J. Fanta, J. Švecová, Mgr. D. Dvořáková. Omluveni: F. Dvořák, Vl. Líbal, V. Hájek. Ověřovatelé zápisu: Dvořáková, Wasyliw. Návrhová komise: Fanta, Houserek. Zapisovatelka: D. Kroupová. Navržený program byl jednohlasně schválen.

Žádosti občanů a spolků
- Žádost TJ Sokol Mšeno o příspěvek na rekonstrukci kotelny v sokolovně ve výši 150 tis. Kč. Příspěvek bude součástí finančních prostředků z grantového projektu, který TJ Sokol vypracoval a podal. Celková částka podle vypracovaného projektu činí 1 703 485 Kč. Návrh na financování je částka 1 343 485 Kč ze Středočeského kraje, Sokol Mšeno 210 tis. Kč a město Mšeno 150 tis. Kč. Návrh na usnesení: Schválit finanční spoluúčast města Mšeno na projektu „Rekonstrukce kotelny v sokolovně ve Mšeně“. Žádost TJ Sokola Mšeno bude podána ke Středočeskému kraji ve výši 1 343 485 Kč, spoluúčast města by byla ve výši 150 tis. Kč. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Prodeje nemovitostí
- Žádost  p. L. Živné, Mšeno, Romanov 2  o prodej části p. p. 1785 v k. ú. Mšeno. Prodej tohoto pozemku byl projednáván a zamítnut na zasedání ZM dne 20. 7. 2004, jelikož se jedná o veřejné prostranství. Návrh na usnesení: Zamítnout žádost p. Živné o odprodej části výše jmenovaného pozemku a trvat na usnesení č. 1 ze dne 20. 7. 2004. Hlasování: schváleno jednohlasně.
- Žádost o znovuprojednání  žádosti p. Weinlicha  o prodej části p. p. 654//7 v k. ú. Olešno,  do kterého zasahuje jeho část nemovitosti. Zastupitelé po krátké diskuzi navrhli: odročit projednání žádosti p. Weinlicha o změnu usnesení č.2 ze dne 20.7.2004 o rozdělení a prodeji p. p. 654/7 v k. ú. Olešno. Zástupci zastupitelů se sejdou přímo na místě dne 17. 12. 2004 v 15 h. Tato záležitost se bude řešit na příštím zasedání. Hlasování: schváleno jednohlasně.
Schválení vyhlášek č. 1 a 2
Paní starostka uvedla, že vzhledem k vydání nového školského zákona, kde již není ustanovení, že příjemcem příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školských zařízení je zřizovatel, se musí zrušit obecně závazné vyhlášky č. 35/02 (školní družina Mšeno) a č.11/95 (Mateřská škola Mšeno). Příjemcem příspěvků od 1. 1. 2005 bude MŠ Mšeno a ZŠ Mšeno.  Hlasování: schváleno jednohlasně.
Návrh na hlasování: schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 11/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Mšeno, č. 14/1997, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Mšena č.11/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Mšeno, a č. 31/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Mšena č. 11 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Mšeno. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Rozpočtové provizorium
STAROSTKA – navrhla rozpočtové provizorium na rok 2005 podle rozpočtu roku 2004; WASYLIW - dotaz, proč schvalovat provizorium, některé obce schvalují již nyní rozpočty; DOHNALÍKOVÁ – k vytvoření rozpočtu nemá potřebné podklady (např. rozdělení daní, výše dotace ze SR, který není dosud schválen), jestliže by byl rozpočet schválen,  bylo by nutné jej v průběhu příštího roku upravovat. Návrh na hlasování: Schválit rozpočtové provizorium na rok 2005: hospodaření podle rozpočtu r. 2004 až do schválení nového rozpočtu pro r. 2005. Hlasování: pro – 6, zdrželi se – Wasyliw, Dvořáková.

Infocentrum
NOVÁK – informoval přítomné, jak postupují jednání se zajištěním zaměstnance infocentra, 14. 12. 2004 proběhlo v obřadní síni setkání infocenter okolních měst. V současné době se připravují dvě brožury „Městské lázně“ o mšenském koupališti.

Rezignace zastupitelů, odvolání starostky
Paní starostka seznámila s rezignacemi tří zastupitelů na své funkce: p. Švecové, která odstoupila z funkce místostarostky, p. Fanty z funkce člena kontrolního výboru a p. Wasyliwa z funkce předsedy finanční komise. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignace zastupitelů. WASYLIW – zastupitele k rezignacím vede situace v zastupitelstvu, kde jsou vztahy napjaté, komunikace mezi zastupiteli a starostkou města je špatná, dále je nespokojen s vedením města po stránce organizační i ekonomické. Závažným problémem se stala skládka TKO a  domov seniorů; STAROSTKA – někteří ze zastupitelů nemají zájem spolupracovat s ní, nejednají podle zákona o obcích. V jednáních o financování DS Mšeno jednala podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a podle svých možností; FANTA – navrhl za zvolené zastupitele za ODS odvolat p. Štráchalovou z funkce starostky; ŽIVEC – vzhledem k tomu, že nejsou přítomni 3 členové zastupitelstva, není seriózní v této věci na dnešním zasedání rozhodnout; HOUSEREK – není možné ze všech problémů obviňovat p. starostku, vina je na celém zastupitelstvu. Navrhuje odročit odvolání starostky. Hlasování:  pro 2, proti – Fanta, Wasyliw, Dvořáková, Vidman, Švecová, zdržela se  p. starostka – zamítnuto; FANTA - návrh na hlasování: odvolat starostku. Hlasování: pro 5,  proti – Houserek, zdrželi se – Živec a p. starostka – zamítnuto.

Odpady v roce 2005
STAROSTKA – přečetla návrh na nový systém likvidace komunálního odpadu, který byl předložen zastupiteli: 
- zavedení kontejnerů na sběr a třídění plastů
- přestat svážet odpad prostřednictvím zaměstnanců města
- zavést nový systém svozu TKO a jeho úhrady
- umožnit třídění odpadu i přímo v areálu
- zavést známkový systém při odvozu popelnic a nabídnout občanům různé varianty plateb za odvoz TKO podle jejich potřeb. DVOŘÁKOVÁ – cílem tohoto nového systému je motivovat a přivést občany ke třídění odpadu tak, jak stanoví zákon. Po diskuzi bylo navrhnuto odročit navrhovanou změnu systému likvidace TKO, bude připravena obecně závazná vyhláška s platností od 1. 7. 2005. V prvním pololetí 2005 bude platit současná vyhláška č.2/2003 s tím, že finanční odbor bude vybírat poplatek za likvidaci TKO v poloviční výši, tj. 182 Kč za občana a za nemovitost. Město zajistí pronájem 10 kusů kontejnerů na plasty. Pracovníci města přestanou ihned svážet odpad podnikatelům, kteří jsou podle zákona o odpadech povinni  prokazatelně zajistit likvidaci odpadu z podnikání. S tímto je nutné podnikatele písemně seznámit. Hlasování: schváleno jednohlasně. 

Informace a různé
- na radnici v Mělníku se konala od 9. 12. 2004 do 5. 1. 2005 16. vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Mšeno
- v Boleslavské ulici bude zřízena naproti ZŠ autobusová zastávka včetně přechodu pro chodce
- Ing. Peřina zpracuje studii a návrh řešení situace problému přívalových vod (záplav) ve Skramouši
- ve Skramouši byly pokáceny akáty, které ohrožovaly okolí
- manželé Veselých z Brandýsa nad Labem žádají o obnovení trativodu ve Skramouši z důvodu vybudování cesty na jejich pozemek, což má návaznost k vodoteči ve Skramouši
- Vodárny Kladno, rozhodnutí povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu města, změna cen vodného a stočného.
- proběhne schůzka ve věci provozování DS Mšeno se  zástupci Arcidiecéze Praha, Farní charity Neratovice, p. Nohýnkovou z KÚSK, starostky a ředitelky DS
- žádost o pomoc ředitelky DS s financováním provozu DS Mšeno
- na Blížce probíhá v současné době odbahnění rybníka
- Ministerstvo financí rozhodlo, že promine městu Mšenu odvod uložený Finančním úřadem v Mělníku ve výši 118 762 756 Kč.
Paní  tajemnice přednesla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
NEČAS – upozornil na nebezpečné místo v dolní části Karlovy ulice, kde se nachází na vozovce vyvýšené místo.
Ze zápisu vybral

Karel Horňák