Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 17. 1. 2005

Zahájení: 18.05 h. Přítomni: M. Štráchalová, D. Dvořáková, J. Švecová, Sv. Houserek, P. Živec, Vl. Wasyliw,  V. Hájek, Vl. Líbal, P. Vidman. Omluven: Fr. Dvořák. Neomluven: J. Fanta (dostavil se později). Zapisovatelka: Dvorščíková M. Návrhová komise: Líbal, Wasyliw. Ověřovatelé zápisu: Švecová, Vidman.

Požární řád
ŽIVEC – požádal p. Píče, velitele hasičů, o vysvětlení některých článků vyhlášky č. 1/2005; PÍČ – souhlasí a doporučuje vyhlášku ke schválení. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Úpravy rozpočtu
Jedná se o účelově určené dotace, které město obdrželo v prosinci 2004 a do konce roku byly proúčtovány na určených paragrafech; WASYLIV – navrhuje schválení předložené úpravy rozpočtu. Hlasování: schváleno jednohlasně.

Prodeje nemovitostí a majetku
a) prodej části pozemku 654/7 v k. ú. Olešno p. Weinlichovi, Ráj. ZM ruší bod č. 2 usnesení ze dne 20. 7. 2004. Pozemek bude rozdělen a prodán manželům Weinlichovým a Hanauerovým (výměra nově vzniklého pozemku 654/9 se zvětší o výměru příslušnou k posunutí hranice cca o 3 m a výměra p. p. 657/7 se o tuto výměru sníží).
b) prodej nákladního automobilu; ŽIVEC – návrh odprodat automobil z důvodu stáří (r. výroby 1978) a špatného technického stavu. ZM schvaluje prodej vozu AVIA 30, SPZ 20-17, za cenu dohodou – schváleno jednohlasně

Žádosti občanů a spolků
Manželé Matouškovi, majitelé tábora Sever, žádají o souhlas se srazem motorkářů, který by pořádal Automotoklub Mladá Boleslav ve dnech 27.5.-29.5.2005 ve jejich táboře. ZM souhlasí s konáním akce, požádat o spolupráci policii o dohled a současně upozornit pořadatele čištění Blížky a stav cesty kolem ní – schváleno jednohlasně.

Schválení leasingu na traktor
ZM schvaluje koupi nového traktoru a prodej starého traktoru za cenu dohodou. Finanční prostředky získané prodejem použít na splátky při koupi nového traktoru. ZM souhlasí s uzavřením leasingové smlouvy s firmou N+N Košátky (jednorázová splátka předem ve výši 25 % a 36 splátek) – schváleno jednohlasně.

Volba místostarosty a předsedy finančního výboru města
STAROSTKA – navrhuje do funkce místostarosty města p. Hájka nebo p. Živce; HOUSEREK –  navrhuje p. Hájka. Hlasování o p. Hájkovi: 4 pro, 1 zdržel se hlasování (Hájek), 5 proti – Švecová, Dvořáková, Fanta, Wasyliw, Vidman; ŽIVEC – nedoporučuje změny ve vedení města, neboť by to nebylo ve prospěch rozdělaných akcí; FANTA – navrhuje na funkci místostarosty města p. Wasyliwa; HOUSEREK – dotaz na p. Wasyliwa, zda souhlasí s návrhem; WASYLIW – souhlasí v případě, že by pozice místostarosty byla jiná než dosud.
Volba předsedy finančního výboru (p. Živec): hlasování:  9 pro, 1 se zdržel – p. Živec = schváleno. Volba místostarosty (Wasyliw): Hlasování: 7 pro, 2 proti – Štráchalová, Hájek, 1 zdržel se hlasování – Líbal = schváleno.

Příprava oslav 700 let první zmínky o Mšeně
DVOŘÁKOVÁ – první akcí by mělo být slavnostní otevření muzea a spolupracovat se ZŠ i MŠ; STAROSTKA – návrh, aby všechny kulturní i společenské akce v roce 2005 byly zaměřeny k 700. výročí první zmínky o Mšeně. ZM pověřuje komisi cestovního ruchu přípravou oslav 700. výročí první zmínky o Mšeně – schváleno jednohlasně

Odvolání starostky
HOUSEREK – navrhuje tento bod jednání zrušit, neboť zvolením místostarosty a předsedy finanční komise se situace změnila; FANTA – s návrhem souhlasí; ŽIVEC –  nutno hlasovat, neboť program jednání byl schválen; STAROSTKA – přečetla žádost zastupitelů  (Dvořáková, Švecová, Fanta, Vidman a Wasyliw) o odvolání starostky z funkce. Shrnula provedené akce za posledních 10 let. Není pravda, že město je v kritické ekonomické situaci. Tímto tvrzením tito zastupitelé poškozují jméno města. Informuje o nízkém procentu dluhové služby a rozdělaných akcích, jako je skládka TKO, koupaliště a DS; ŽIVEC – domnívá se, že návrh na odvolání starostky je i důsledkem změn politické situace ve státě a navrhuje zastupitelům, aby projevovali větší zájem o dění a problematiku města. On sám se rozhodl podpořit paní starostku. Hlasování: 2 pro – Dvořáková, Švecová, 4 proti – Líbal, Houserek, Živec, Hájek, 4 se zdrželi – Fanta, Vidman, Wasyliw, Štráchalová = zamítnuto odvolání starostky . 

Informace a různé
* HULÍN – žádá o přejmenování některých ulic ve Mšeně; STAROSTKA – je třeba postupovat citlivě, neboť všichni občané, kterých se změna bude týkat, si musí vyměnit doklady. Navrhuje toto dát na program jednání příštího MZ.
* Příprava na zřízení svodidla v Hradčanské ulici, byli obesláni všichni účastníci, dosud se vyjádřila pouze firma  ELTODO-CITELUM, s. r. o.
* Informaci o dani z nemovitostí (blíže na str. 9 tohoto čísla), kterou zaslal Finanční úřad Mělník. V úřední skříňce je informace, ve kterých katastrálních územích se digitalizace prováděla.
* Podána reklamace na Krajský úřad Středočeského kraje na opravenou část ulice Karlova u čp. 119 (Rumankovi).
* Mimořádná valná hromada VKM na Kladně 15. 2. 2005. Město je akcionářem této společnosti a doporučuje vyslat zástupce města – schválen p. Wasyliw.
* Žádost o posílení nedělní linky autobusu Mšeno-Praha. Námět byl postoupen SOK a byl zaslán i na Krajský úřad Středočeského kraje.
* Informace o vybavení ubytovny Sokola Mšeno postelemi a matracemi, které byly získány z majetku armády Vyškov a dovezeny zdarma sponzorským darem firmou Silo Střednice.
* Informace o prohraném soudním sporu s firmou BENIK. Město musí zaplatit cca 180.000 Kč.
* Byly rozeslány pozvánky na jednání starostů okolních obcí, kde bude dohodnuta spádovost škol, jak ZŚ, tak i MŠ.
STAROSTKA – tlumočí zastupitelům poděkování plochodrážního klubu za celoroční pomoc; informuje o dopisu dr. Šťávy o společném postupu na zajištění financování DS; informuje, že na opravu koupaliště se dosud přihlásily 3 firmy.
WASYLIW – na opravu a rekonstrukci koupaliště bude poskytnuta dotace ve výši 3,6 mil. Kč, navrhuje zadat vyhotovení projektu odbornou firmou a v etapách provádět celkovou rekonstrukci. Skládka TKO, II. etapa – navrhuje vypsat výběrové řízení na vypracování projektu a profinancování stavby. DS – po jednání na ministerstvu financí s prvním náměstkem ing. Janotou za přítomnosti p. starostky a dr. Šťávy jsou přislíbeny 4 mil. Kč na provozní náklady. Všechny potřebné podklady budou včas předloženy ministerstvu financí. Navrhuje vyřešit vysoké náklady na vytápění DS změnou topného media, což by byla investice ve výši cca 10 mil. Kč. Na tento systém vytápění poskytuje ministerstvo životního prostředí dotaci ve výši 70 – 80 % z celkových nákladů, což by se na výdajích vrátilo za 1 rok; STAROSTKA – navrhuje pracovní poradu dne 24. 1. 2005 v 18 h, kde by se řešily tři body (rekonstrukce koupaliště, skládka TKO a změna topného media v DS) – jednohlasně schváleno.
Paní tajemnice přečetla návrh na usnesení, které bylo jednohlasně schváleno.

Diskuze
NEČAS – upozorňuje znovu na vychýlení komunikace i chodníku v Karlově ulici u domu čp. 119 (Rumankovi). Dále žádá zastupitele o dobré zvážení změny topného media v DS Mšeno. Domnívá se, že toto řešení není vhodné. Dále upozorňuje občany o vyvážení fekálií. Jeho názor je, že ČOV Mšeno není pro Mšeno vyhovující; NEČASOVÁ HANA – připomíná reklamaci na opravu omítky ZŠ Mšeno a děkuje p. starostce za Sokol za zprostředkování paland pro ubytovnu a Silu Střednice za sponzorský dar (zajištění dopravy); ing. MACH – změna z plynu na jiné medium zcela nevyřeší vytápění DS Mšeno, navrhuje vytápění biomasou, na což jsou rovněž poskytovány dotace.     
        
Karel Horňák