Tři mšenští radní rezignovali na své funkce v zastupitelstvu

Vyjádření MS ODS Mšeno k odstoupení od koaliční dohody

   Po komunálních volbách v roce 2002 byla učiněna ústní dohoda mezi zástupcem kandidátky ČSSD a zástupcem za MS ODS Mšeno o obsazení funkcí na radnici a výborech. ODS tak získala post místostarosty a předsedy finančního výboru, čímž se předpokládalo, že skončí neplodné dohadování a vznikne prostor pro vzájemnou spolupráci napříč celým zastupitelstvem. Toto klima mělo pomoci realizovat podobné volební programy stran a řešit pro město Mšeno zásadní problémy.

   Bohužel, paní starostka M. Štráchalová tuto šanci pro Mšeno nechtěla využít, dále pokračovala ve vedení města bez náznaku spolupráce a z jejích úst padala štvavá slova na vrub ODS. Rozhodovala o důležitých věcech beze snahy o vzájemnou komunikaci a mnoho jejích rozhodnutí se posléze ukázalo chybných. Za těchto okolností není možné nést odpovědnost za správu města. Místostarostka J. Švecová, předseda finančního výboru Vl. Wasyliw a člen kontrolního výboru J. Fanta se proto rozhodli odstoupit ze svých funkcí. Hodlají však nadále pokračovat v práci zastupitelů, plnit povinnosti k občanům města Mšena a doufají, že nová situace pomůže vymanit radnici ze stojatých vod.
Za MS ODS Mšeno
Ing. Jaromír Šimonek, předseda

Paní starostko, 
   oznamuji  Vám, že odstupuji ze své funkce místostarostky. Nabyla jsem přesvědčení, že naše spolupráce dospěla na kritickou mez. Zvolili si mne občané, zastupitelé a pro mne byly jejich starosti a problémy „úkolem“, čekali ode mne pomoc. Podle Vás je má činnost konstrukcí, například doprovod Policie ČR do mateřské školky.

Nejedná se o překročení pravomoce, každý občan našeho města ode mne očekává spravedlivé řešení a je jedno, na které straně bude. Jsem ráda, že jsem se ocitla občanům tak blízko, že se mi chodí svěřovat se svými obyčejnými starostmi a požadavky. Nevidím důvod posílat je v každém případě za Vámi, neboť bych byla schopna s nimi jejich problémy řešit, kdyby však nebyla z Vaší strany funkce místostarosty degradována na loutku.

Další důvod je ten, že nemohu kvůli své pracovní době dodržet stanovenou úřední dobu v městském úřadě.

Ve Mšeně dne 29. 11. 2004                                                                                                    
Jana Švecová

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
   dovoluji si Vám oznámit své rozhodnutí v souvislosti s mou činností v zastupitelstvu města Mšeno. Zásadně nesouhlasím se současným způsobem vedení města, a to jak po stránce organizační, tak i ekonomické. Současný stav autoritativního řízení chodu města, kdy zastupitelé jsou potřební jen k tomu, aby schválili to, co vyžaduje zákon, a ostatními problémy se zabývali, až když se stanou kritickými, je pro mě absolutně nepřijatelný.            

   Zastupitelé, zejména ti zvolení za ODS, ale i další obyvatelé, kteří mají zájem se podílet na chodu města, jsou za svou práci kritizováni, napadáni a jsou jim v jejich snaze kladeny překážky. Místo toho, aby se vytvořil pracovní tým, který by vyvedl město z dnes již kritické ekonomické situace, uplatňuje paní starostka svou autoritativní moc, rozhoduje sama a mnohdy špatně.

   Nad zájem o chod a prospěch města jsou řazeny stranické zájmy ČSSD i zájmy osobní a poslední veřejná zasedání městského zastupitelstva spíše připomínají politické mítinky této strany. Přitom informace sdělované na těchto zasedáních jsou mírně řečeno zkreslené a neobjektivní.

   Činnost města v současné době běží samospádem bez jakékoli koncepce a dlouhodobého záměru. Jedná se pouze o „záplatování děr“ bez jakéhokoli systémového řešení. Závažné problémy (např. skládka, domov seniorů) se neřeší včas, čímž město přichází o obrovské finanční částky. Veškeré podněty finančního výboru pro zlepšení ekonomické činnosti města byly odmítnuty, což znechutilo činnost v tomto orgánu nejen mně, ale i dalším členům. Rozpočet pro rok 2005, podle kterého by se město mělo řídit od 1. 1. 2005, nebyl dosud předložen ani zastupitelstvu, ani finančnímu výboru k diskuzi.

   Nepřijatelné je i výrazně nehospodárné fungování města bez snahy tuto situaci jakkoli změnit. Zářným příkladem je v tomto směru hospodaření městské skládky TKO. Město spoléhá pouze na příjmy ze státního rozpočtu, bez toho, aby se snažilo příjmovou stránku rozšířit např. vypracováním projektů pro evropské fondy i další instituce. Způsob jednání s vyššími orgány ze strany města je příčinou toho, že město přichází o velké množství finančních prostředků, které by bylo možno z jejich zdrojů získat.

   Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem se rozhodl rezignovat na svou funkci předsedy finančního výboru. Odmítám nést díl odpovědnosti za tak špatné vedení města, pokud nemám možnost na tomto stavu cokoli změnit.

   Nepochybuji o tom, že i na mé činnosti v zastupitelstvu lze nalézt chyby. Jsem však přesvědčen, že kladné výsledky mé činnosti tyto chyby jistě převáží. Vzhledem k tomu, že veškerá má činnost je dobrovolná a bez jediné koruny uhrazených nákladů, nemám zapotřebí být za tuto činnost ještě kritizován a pomlouván.

   I nadále však zůstávám zastupitelem řádně zvoleným občany našeho města. Proto se budu i nadále snažit dělat maximum pro město a jeho občany. I nadále budu, pokud mě o to občané požádají, řešit jejich problémy, protože mě k tomu opravňuje mandát zastupitele a nepotřebuji k tomu žádné další pověření.

   Toto rozhodnutí jsem učinil s vědomím slibu zastupitele, který jsem složil na začátku funkčního období. Jsem přesvědčen, že v zájmu obce je zásadní změna ve stylu řízení, která jediná může vyvést naše město ze současné kritické situace.
Mšeno 29. 11. 2004                                                                                                              
Mgr. Vladimír Wasyliw

Vážená paní starostko,
   dovoluji si Vám oznámit svoje rozhodnutí o dalším pokračování mé činnosti v zastupitelstvu města Mšeno. Vzhledem k tomu, že zejména v poslední době jsem z Vaší strany svědkem neustálého osočování některých zastupitelů zvolených za ODS, redukování hodnocení jejich činnosti na formální stránku věci a odpírání možnosti uplatňování jejich pravomocí, namísto snahy o spolupráci při řešení nám všem dobře známých ožehavých problémům naší obce a dále též proto, že zásadně nesouhlasím s tím, aby se z veřejných zasedání zastupitelstva obce stávalo fórum pro politickou agitaci ČSSD, oznamuji Vám tímto, že rezignuji na svoji funkci člena kontrolního výboru.

   I nadále však hodlám, v souladu s mandátem, který mi dali občané, pokračovat ve svojí činnosti zastupitele při řešení jejich problémů i problémů města. Chci být i do budoucna přístupný spolupráci v rámci činnosti zastupitelstva obce, pokud tato bude vedena korektně, bez osočování a bez předpojatosti.
K tomuto rozhodnutí jsem dospěl po zodpovědném a pečlivém uvážení a věřte, že nebylo pro mne jednoduché.
   S pozdravem 
Ing. Jiří Fanta